Mike'as Pence'as: Lietuvą pasieksiančios JAV dujos sustiprins regiono saugumą
Ta­li­ne pir­ma­die­nį vie­šin­tis Jung­ti­nių Vals­ti­jų vi­cep­re­zi­den­tas Mi­ke'as Pen­ce'as par­eiš­kė esan­tis įsi­ti­ki­nęs, kad Lie­tu­vos iš Ame­ri­kos įsi­gy­tas su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) kro­vi­nys at­ei­ty­je bus tik vie­nas iš dau­ge­lio.

Bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je su Bal­ti­jos ša­lių pre­zi­den­tais Do­nal­do Trum­po de­ši­nio­ji ran­ka tei­gė, kad rugp­jū­tį Lie­tu­vą pa­siek­sian­tis kro­vi­nys pri­si­dės prie re­gio­no ener­ge­ti­nio sau­gu­mo ir sta­bi­lu­mo stip­ri­ni­mo.

„Pre­zi­den­tas ir aš bu­vo­me pa­ten­kin­ti su­ži­no­ję apie Lie­tu­vos įmo­nės spren­di­mą nu­si­pirk­ti su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų iš JAV. Kai ki­tą mė­ne­sį jos bus at­ga­ben­tos, tai bus nau­din­ga ne tik ku­riant mū­sų ge­ro­vę, bet (jos) taip pat pri­si­dės prie re­gio­no sau­gu­mo ir sta­bi­lu­mo“, – sa­kė JAV vi­cep­re­zi­den­tas.

„E­su įsi­ti­ki­nęs, kad šis san­do­ris bu­vo pir­mas, bet ne pa­sku­ti­nis“, – pri­dū­rė jis.

Rugp­jū­čio an­tro­je pu­sė­je į Klai­pė­dą bus at­ga­ben­tas iš JAV kom­pa­ni­jos „Che­nie­re Mar­ke­ting In­ter­na­tio­nal“ įsi­gy­tas SGD kro­vi­nys. Su­tar­tį dėl maž­daug 140 tūkst. ku­bi­nių me­trų kro­vi­nio „Lie­tu­vos du­jų tie­ki­mas“ pa­si­ra­šė bir­že­lį.

Lie­pą bu­vo pa­si­ra­šy­ta dar vie­na su­tar­tis su SGD pre­ky­bos kom­pa­ni­ja „Na­tu­ral Gas Fe­no­sa“ dėl du­jų tie­ki­mo iš JAV. Šis pa­na­šaus dy­džio kro­vi­nys tu­rė­tų at­vyk­ti rug­sė­jį.

Per­nai va­sa­rį eks­por­tuo­ti su­skys­tin­tas gam­ti­nes du­jas pra­dė­ju­si JAV ža­da dar la­biau pa­di­din­ti jų iš­ve­ži­mo iš Ame­ri­kos apim­tis.

Per­nai JAV eks­por­ta­vo 5 mlrd. ku­bų SGD, šiuo me­tu ša­ly­je vei­kia vie­nas eks­por­to ter­mi­na­las Lui­zia­no­je, dar pen­ki ter­mi­na­lai yra sta­to­mi. Jų bend­ri me­ti­niai skys­ti­ni­mo pa­jė­gu­mai sieks apie 100 mlrd. ku­bų. Pro­jek­tai tu­rė­tų bū­ti baig­ti iki 2021 me­tų.

Anks­čiau Lie­tu­vai įsi­gy­ti du­jų iš JAV ne­ap­si­mo­kė­jo, nes jų kai­na bu­vo per di­de­lė dėl bran­gaus trans­por­ta­vi­mo ir skys­ti­ni­mo.