Migracijos sistemos laukia radikalūs pokyčiai
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas pri­ta­rė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) siū­ly­mui nai­kin­ti Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą. Po­li­ti­kai pri­pa­žįs­ta, kad da­bar mig­ra­ci­jos po­li­ti­ka įgy­ven­di­na­ma ydin­gai.

Va­kar vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis pri­sta­tė Vy­riau­sy­bei mig­ra­ci­jos pro­ce­sų op­ti­mi­za­vi­mo pert­var­kos pla­ną. VRM va­do­vas pa­tei­kė dvi al­ter­na­ty­vas: vi­siš­kai nai­kin­ti Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą ir jo funk­ci­jas per­duo­dant po­li­ci­jai bei Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bai (VSAT) ar­ba iš da­lies reor­ga­ni­zuo­ti Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą.

Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas va­kar nu­ta­rė pri­tar­ti ra­di­ka­les­nei al­ter­na­ty­vai - at­si­sa­ky­ti Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­te esan­čių 80 par­ei­gy­bių, o mig­ra­ci­jos po­li­ti­ką pa­ves­ti Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tui ir VSAT. Šią pert­var­ką pla­nuo­ja­ma įgy­ven­din­ti iki ki­tų me­tų pra­džios, ta­čiau spren­di­mams dar tu­rės pri­tar­ti Sei­mas.

Ra­di­ka­li pert­var­ka - neišvengiama

Pa­nai­ki­nus Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą po­li­ci­jai bus pa­ti­kė­tas im­ig­ra­ci­jos po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mas ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bės pro­ce­dū­rų vyk­dy­mas (as­mens do­ku­men­tų iš­da­vi­mas ša­lies pi­lie­čiams, spren­di­mų dėl do­ku­men­tų iš­da­vi­mo už­sie­nie­čiams pri­ėmi­mas ir do­ku­men­tų iš­da­vi­mas). Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas taip pat vyk­dys funk­ci­jas, su­si­ju­sias su na­cio­na­li­nių vi­zų iš­da­vi­mu ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­ty­bės pro­ce­dū­rų už­bai­gi­mu, bei pri­žiū­rės už­sie­nie­čių, ku­riems drau­džia­ma at­vyk­ti į ša­lį, są­ra­šą. Tuo me­tu VSAT bus at­sa­kin­ga už prie­globs­čio pro­ce­dū­rų vyk­dy­mą, už­sie­nie­čių grą­ži­ni­mą ir iš­siun­ti­mą. Tar­ny­bai bus pa­ti­kė­tos ir cen­tri­nės ins­ti­tu­ci­jos, at­sa­kin­gos už kon­sul­ta­ci­jas dėl vi­zų, funk­ci­jos.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras S. Skver­ne­lis ne­sle­pia, kad šian­dien vei­kian­ti mig­ra­ci­jos sis­te­ma jo ne­ten­ki­na, to­dėl bū­ti­ni ra­di­ka­lūs pert­var­kos spren­di­mai. "Esu įsi­ti­ki­nęs, jog įgy­ven­di­nus juos bus pa­mirš­tos prob­le­mos dėl lei­di­mų iš­da­vi­mo, as­me­nų pa­ti­kros ir pan. Jau ne­kal­bu apie tai, kad bus at­si­sa­ky­ta dau­gy­bės dub­liuo­jan­čių funk­ci­jų, su­tau­py­ta lė­šų“, – tvir­ti­no mi­nis­tras. VRM skai­čia­vi­mu, lik­vi­duo­jant Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą ne­be­liks maž­daug 37 par­ei­gy­bių: iš šiuo me­tu 80 Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to par­ei­gy­bių po­li­ci­jai teks 30, VSAT – 13.

Po­ky­čius ska­ti­na skandalai

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to (VVSK) na­rės kon­ser­va­to­rės Ag­nės Bi­lo­tai­tės nuo­mo­ne, po­ky­čiai mig­ra­ci­jos sis­te­mo­je bū­ti­nai rei­ka­lin­gi. „Ne­se­niai ki­lęs skan­da­las, kai pa­aiš­kė­jo, kad Ru­si­jos kri­mi­na­li­nio pa­sau­lio at­sto­vams bu­vo su­tei­kia­mas lei­di­mas gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, taip pat ki­ti at­ve­jai ro­do, jog ši sis­te­ma funk­cio­nuo­ja blo­gai“, - LŽ tei­gė par­la­men­ta­rė.

A. Bi­lo­tai­tė pri­pa­ži­no, kad Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to lik­vi­da­vi­mas ir jo funk­ci­jų per­da­vi­mas ki­toms ins­ti­tu­ci­joms par­ei­ka­laus daug dė­me­sio ir kon­tro­lės. „Ti­kiuo­si, tam bus pa­si­reng­ta, o mes, VVSK na­riai, tu­rė­si­me pri­žiū­rė­ti, kad vis­kas vyk­tų sklan­džiai ir pe­rei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu ne­bū­tų pikt­nau­džiau­ja­ma“, - kon­ser­va­to­rė. Ji ne­abe­jo­jo, jog Sei­me dar bus ne­ma­žai dis­ku­tuo­ja­ma dėl šios pert­var­kos.

Di­le­tan­tiš­kas po­žiū­ris?

Bu­vęs Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Dai­nius Pa­ukš­tė įsi­ti­ki­nęs, kad ei­na­ma ne­tin­ka­mu ke­liu. „Tai di­le­tan­tiš­kas po­žiū­ris! Grįž­ta­me prie po­li­ci­nės vals­ty­bės - Eu­ro­pos Są­jun­go­je nie­kur ne­pa­ma­ty­si­me, kad pa­sus ar lei­di­mus lai­ki­nai gy­ven­ti iš­duo­tų struk­tū­rų su ant­pe­čiais at­sto­vai“, - LŽ tvir­ti­no jis.

D. Pa­ukš­tės žo­džiais, lik­vi­duo­jant Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą nai­ki­na­mos ir il­ga­lai­kės in­ves­ti­ci­jos. „Į šią sis­te­mą per 25 me­tus in­ves­tuo­ta tiek daug lė­šų, o kiek dar iš­leis­ta eks­per­tams reng­ti...“ - pri­mi­nė jis. Pa­šne­ko­vas pa­brė­žė ne­ma­tan­tis ydų, dėl ku­rių rei­kė­tų ar­dy­ti Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą.