Migracijos departamentas sutinka su Jevgenijaus Titovo siūlymu dėl prieglobsčio
Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas tre­čia­die­nį par­eiš­kė su­tin­kan­tis su į Lie­tu­vą at­vy­ku­sio Ru­si­jos žur­na­lis­to Jev­ge­ni­jaus Ti­to­vo siū­ly­mu dar kar­tą pers­vars­ty­ti pra­šy­mą su­teik­ti prie­globs­tį, jei­gu jis at­siims sa­vo skun­dą teis­mui.

„La­bai džiu­gu, kad jis su­tin­ka at­siim­ti skun­dą. Kai (jis) bus at­siė­męs skun­dą ir taip baigs pir­mą pro­ce­dū­rą, ta­da bus pra­dė­ta an­tra pro­ce­dū­ra, kai jis pa­teiks nau­ją prie­globs­čio pra­šy­mą“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Eve­li­na Gu­dzins­kai­tė.

„Vis­kas da­bar jo ran­ko­se“, – pri­dū­rė ji.

Tai­kos su­si­ta­ri­mą Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tui pa­siū­lęs J.Ti­to­vas pa­ža­dė­jo at­siim­ti sa­vo skun­dą Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui, jei­gu ši ins­ti­tu­ci­ja su­tik­tų dar kar­tą aps­vars­ty­ti pra­šy­mą su­teik­ti jam lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je.

E.Gu­dzins­kai­tė pra­ėju­sią sa­vai­tę sa­kė, jog anks­čiau pri­im­tas ne­igia­mas de­par­ta­men­to spren­di­mas dėl prie­globs­čio ne­už­ker­ta ke­lio žur­na­lis­tui pa­kar­to­ti­nai pra­šy­ti prie­globs­čio, jei­gu pa­aiš­kė­tų nau­jos ap­lin­ky­bės.

J.Ti­to­vas BNS sa­kė, kad šio­mis ap­lin­ky­bė­mis ta­po lie­pos pra­džio­je per Ru­si­jos vals­ty­bi­nę te­le­vi­zi­ją „Ros­si­ja 24“ apie jį par­ody­ti du re­por­ta­žai.

Juo­se pra­ne­ša­ma apie anks­tes­nį Lie­tu­vos par­ei­gū­nų spren­di­mą ne­su­teik­ti žur­na­lis­tui lei­di­mo gy­ven­ti ša­ly­je. Im­ig­ran­tas tei­gia, kad vals­ty­bi­nio ka­na­lo do­mė­ji­ma­sis jo pa­dė­ti­mi ro­do Ru­si­jo­je te­be­san­čią grės­mę.

J.Ti­to­vas į Lie­tu­vą iš Kras­no­da­ro at­vy­ko 2016 me­tų pa­bai­go­je. Jis tei­gė bi­jo­jęs lik­ti Ru­si­jo­je, kai su­si­dū­rė su ša­lies vals­ty­bi­nių struk­tū­rų spau­di­mu dėl sa­vo veik­los.

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas at­si­sa­kė su­teik­ti žur­na­lis­tui prie­globs­tį 2017 me­tų va­sa­rio 21 die­ną, nes, anot ins­ti­tu­ci­jos, jo bai­mės yra ob­jek­ty­viai ne­pag­rįs­tos.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas bir­že­lio 14 die­ną at­me­tė J. Ti­to­vo skun­dą dėl Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to spren­di­mo, taip pat mo­ty­vuo­da­mas, kad jo nuo­gąs­ta­vi­mai yra ne­pag­rįs­ti.

Šį spren­di­mą žur­na­lis­tas aps­kun­dė Lie­tu­vos vy­riau­sia­jam ad­mi­nis­tra­ci­niam teis­mui.

J.Ti­to­vas bai­mi­na­si, jog Ru­si­jo­je jam ga­li bū­ti iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la dėl šni­pi­nė­ji­mo, nes jis, Lie­tu­vo­je bend­ra­dar­biau­da­mas su LRT, vy­ko į ry­tų Ukrai­ną nu­švies­ti ka­ro tarp vy­riau­sy­bės pa­jė­gų ir Mask­vos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų.

Į Lie­tu­vą at­vy­kęs ru­sas tei­gia, kad sa­vo ša­ly­je bu­vo se­ka­mas ir jam bu­vo ne­tie­sio­giai gra­si­na­ma.

Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tei­gia žur­na­lis­to prie­globs­čio pra­šy­mą nag­ri­nė­ju­siam Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tui pa­tei­ku­si nuo­mo­nę, kad grį­žus į Ru­si­ją J.Ti­to­vui grės­tų pa­vo­jus.