Migracijos departamentas nepereis į Vyriausybės pavaldumą
Sei­mas po pa­tei­ki­mo ne­pri­ta­rė Sei­mo na­rio Me­čis­lo­vo Zas­čiu­rins­ko pri­sta­ty­toms Įsta­ty­mo „Dėl už­sie­nie­čių tei­si­nės pa­dė­ties“ ir ly­di­mų­jų tei­sės ak­tų pa­tai­soms, pa­gal ku­rias Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas tu­rė­tų tap­ti pa­val­dus ne Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai, o Vy­riau­sy­bei. 

Už nau­jas nuo­sta­tas bal­sa­vo 45 Sei­mo na­riai, prieš – 2, su­si­lai­kė 46 par­la­men­ta­rai. Ne­pri­ta­ręs pro­jek­tams po pa­tei­ki­mo Sei­mas nu­spren­dė šiuos pro­jek­tus grą­žin­ti ini­cia­to­riams to­bu­lin­ti.

Pa­sak pro­jek­to ini­cia­to­riaus, Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą pri­jun­gus prie Vy­riau­sy­bės, su­ak­ty­vė­tų vals­ty­bės po­li­ti­ka mig­ra­ci­jos sri­ty­je, jam bū­tų su­teik­ta dau­giau įga­lio­ji­mų ir ji tap­tų įta­kin­ges­ne ins­ti­tu­ci­ja. „Šian­dien Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą rei­kia pa­kel­ti į vy­riau­sy­bi­nį lyg­me­nį, prie jo įsteig­ti Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tą ir jo už­duo­tis, jo stra­te­gi­jas ir funk­ci­jas rei­kia keis­ti iš es­mės. Rei­kia steig­ti nau­ją struk­tū­rą, ku­ri dirb­tų su psi­cho­lo­gi­nių, so­cia­li­nių, kul­tū­ri­nių, re­li­gi­nių, in­teg­ra­ci­nių inf­ras­truk­tū­ri­nių klau­si­mų spren­di­mais, dirb­tų tiek su mig­ran­tais, tiek su lie­tu­viais emig­ran­tais, tiek su mū­siš­kiais Lie­tu­vo­je, ne čia prob­le­mos be­ne di­džiau­sios“, – po­sė­dy­je kal­bė­jo M. Zas­čiu­rins­kas.

Šiuo me­tu už­sie­nie­čių bu­vi­mą ir gy­ve­ni­mą Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je kon­tro­liuo­ja po­li­ci­ja, Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, bend­ra­dar­biau­da­mi su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­mis bei įstai­go­mis.