Migracijos departamentas ieškos naujų teisininkų pabėgėliams
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) dėl nu­sta­ty­tų pa­žei­di­mų par­ei­ka­la­vo Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to nu­trauk­ti tei­si­nių pa­slau­gų pa­bė­gė­liams su­tar­tį, de­par­ta­men­tas tai ža­da pa­da­ry­ti, ta­čiau tik su­ra­dęs nau­jus tei­si­nin­kus.

60 tūkst. eu­rų tei­si­nės pa­gal­bos pa­bė­gė­liams su­tar­tį Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas per­nai spa­lį pa­si­ra­šė su ad­vo­ka­tų bend­ri­ja „SGKA Le­gal“ . Vie­nas svar­biau­sių rei­ka­la­vi­mų bu­vo, kad bū­si­mie­ji tei­si­nin­kai ga­lė­tų dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja – to rei­kia no­rint su­si­pa­žin­ti su į Lie­tu­vą per­ke­lia­mų pa­bė­gė­lių as­mens by­lo­mis.

Į VPT krei­pė­si to­kius pro­jek­tus pri­žiū­rin­ti vals­ty­bės val­do­ma Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do agen­tū­ra (ES­FA), su­abe­jo­ju­si, ar de­par­ta­men­tas už­ti­kri­no pa­kan­ka­mą kon­ku­ren­ci­ją, nes pa­teik­ti par­aiš­koms bu­vo duo­ta tik de­šimt die­nų. Kar­tu rei­ka­lau­ta, kad įstai­ga ir jos tei­si­nin­kai tu­rė­tų tei­sę dirb­ti su in­for­ma­ci­ja, žy­mi­ma „ri­bo­to nau­do­ji­mo“. To­kius lei­di­mus Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas (VSD) ga­li iš­duo­ti tik per 20 die­nų. Tei­sę dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja jau tu­rė­jo vie­nin­te­lė kon­kur­so da­ly­vė „SGKA Le­gal“, tuo me­tu ki­tos dvi da­ly­va­vu­sios įstai­gos sie­kė to­kių lei­di­mų kon­kur­so me­tu ir dėl to de­par­ta­men­to pra­šė pra­tęs­ti ter­mi­ną. Šis tai da­ry­ti at­si­sa­kė, mo­ty­vuo­da­mas, jog pa­slau­gos tu­ri bū­ti tei­kia­mos be per­trū­kių, o už­tru­kus kon­kur­so pro­ce­dū­roms tai ne­bū­tų už­ti­krin­ta.

VPT pa­žy­mė­jo, kad Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas tu­rė­jo iš anks­to, o ne bai­gian­tis su­tar­čiai, pa­si­rū­pin­ti nau­ja su­tar­ti­mi su tei­si­nin­kais, o pir­ki­mo sku­ba „ne­ga­li pa­tei­sin­ti ne­pa­kan­ka­mo ter­mi­no pa­siū­ly­mams par­eng­ti“, nes taip ne­už­ti­kri­na­mas skaid­ru­mas ir są­ži­nin­ga kon­ku­ren­ci­ja.

Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas VPT nu­ro­dė, kad per­nai rug­sė­jį, kai vy­ko kon­kur­sas, Lie­tu­vo­je bu­vo tik vie­nin­te­lė įstai­ga, tu­rin­ti rei­kia­mą pa­ti­ki­mu­mo pa­žy­mė­ji­mą, ir de­vy­ni ad­vo­ka­tai. Ne­pai­sant to, Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas rei­ka­la­vo, kad įstai­ga su­ge­bė­tų teik­ti vie­nu me­tu pa­slau­gas dvie­juo­se skir­tin­guo­se Lie­tu­vos re­gio­nuo­se, be to, ji tu­rė­jo tu­rė­ti ne ma­žiau kaip du skir­tin­gos ly­ties ad­vo­ka­tus, ku­rie be­tar­piš­kai bend­rau­tų su pa­bė­gė­liais.

VPT pa­žy­mi, kad pir­ki­me bu­vo ap­sun­kin­ta ir ga­li­my­bė ad­vo­ka­tams jung­tis, nes duo­me­nys apie ko­le­gas, ku­riems iš­duo­ti lei­di­mai su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, nė­ra vie­ši, be to, ad­vo­ka­tai dar tu­rė­jo bū­ti skir­tin­gos ly­ties.

„At­siž­vel­giant į tai, kas iš­dės­ty­ta, da­ry­ti­na iš­va­da, kad prieš pra­de­dant pir­ki­mą ir pir­ki­mo vyk­dy­mo me­tu rin­ko­je bu­vo tik vie­nas po­ten­cia­lus tie­kė­jas, to­dėl per­kan­čio­ji or­ga­ni­za­ci­ja, nu­sta­ty­da­ma ne­pa­kan­ka­mą pa­siū­ly­mų pa­tei­ki­mo ter­mi­ną, ne­už­ti­krin­ti­no kon­ku­ren­ci­jos (...). Pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­tis su „SGKA Le­gal“, tar­ny­bos nuo­mo­ne, tu­rė­tų bū­ti nu­trauk­ta, ir, esant po­rei­kiui, or­ga­ni­zuo­ja­mas nau­jas vie­ša­sis pir­ki­mas, va­do­vau­jan­tis įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis“, – nu­ro­do VPT.

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Eve­li­na Gu­dzins­kai­tė BNS tei­gė, kad kol kas su­tar­ties nu­trauk­ti nė­ra ga­li­my­bės, ta­čiau bus skel­bia­mas nau­jas tei­si­nių pa­slau­gų kon­kur­sas.

„Nu­trauk­si­me su­tar­tį ta­da, kai bus pa­tvir­tin­tas nau­jas lai­mė­to­jas, kad bū­tų už­ti­krin­tas pa­slau­gų ne­per­trau­kia­mu­mas, – BNS sa­kė Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vė. – Mes ne­si­gin­či­ja­me. Jei tar­ny­ba taip pa­sa­kė, mes len­kia­me gal­vą, ne­isi­me į teis­mus. Bu­vo toks rei­ka­la­vi­mas, ku­rį ati­ti­ko tik vie­na įmo­nė, bet pro­te­ga­vi­mo ti­krai ne­bu­vo.“

Ji sa­ko, kad vie­šie­ji pir­ki­mai už­tru­ko dėl pro­ce­dū­ri­nių prob­le­mų, tad tar­ny­ba bu­vo pri­vers­ta sku­bė­ti, prieš­in­gu at­ve­ju pa­bė­gė­liams apie mė­ne­sį bū­tų vi­siš­kai ne­už­ti­kri­na­mos tei­si­nės pa­slau­gos. Bū­tent dėl to ne­su­teik­tas pa­pil­do­mas lai­kas „SGKA Le­gal“ kon­ku­ren­tams gau­ti Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to lei­di­mus.

Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to va­do­vė pa­aiš­ki­no, kad skir­tin­gų ly­čių ad­vo­ka­tų rei­kia sie­kiant ne­trau­muo­ti pa­bė­gė­lių: bend­rau­jant su prie­globs­čio pra­šy­to­jais kai ku­rios mo­te­rys, ypač prieš tai pa­ty­ru­sios prie­var­tą, esą ne­su­tin­ka bend­rau­ti su tei­si­nin­kais vy­rais, o vy­rai – su tei­si­nin­kė­mis mo­te­ri­mis.

Anot E.Gu­dzins­kai­tės, šiuo me­tu nau­jo pir­ki­mo pro­ce­dū­ros jau pra­dė­tos, o „SGKA Le­gal“ bus mo­ka­ma tik už rea­liai su­teik­tas pa­slau­gas. Ji ga­ran­ta­vo, kad įmo­nei už ke­lis mė­ne­sius ti­krai ne­bus su­mo­kė­ta 60 tūkst. eu­rų.

„Mū­sų su­in­te­re­suo­tu­mas yra, kad bū­tų kuo di­des­nis pa­si­rin­ki­mas, nes mes ne­no­ri­me bū­ti įkai­tais, no­ri­me ge­riau­sių są­ly­gų, kuo ra­cio­na­liau nau­do­ti lė­šas“, – sa­kė ji.

Kon­kur­so skaid­ru­mu su­abe­jo­ju­sios EF­SA at­sto­vai BNS tvir­ti­no, kad de­par­ta­men­tas pa­gal nau­ją­ją su­tar­tį ne­ga­li iš­leis­ti nė eu­ro, jei tai bus pa­da­ry­ta, tar­ny­ba ža­da pra­dė­ti ty­ri­mą dėl pa­žei­di­mo.

Pa­gal ES su­si­ta­ri­mą, Lie­tu­va iki šių me­tų rug­sė­jo įsi­pa­rei­go­jo per­kel­ti 1105 pa­bė­gė­lius. Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, į Lie­tu­vą jau bu­vo per­kel­ti 262 pa­bė­gė­liai, tik ke­lio­li­ka jų ap­si­gy­ve­no ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se, o apie 180 jau iš­vy­ko į ki­tas vals­ty­bes.