Mickiewicz pavardę teismas leido rašyti su „w“
Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) an­tra­die­nį nu­ro­dė Mig­ra­ci­jos val­dy­bai iš­duo­ti gar­saus poe­to Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus pa­li­kuo­nei lie­tu­viš­ką pa­są, ku­ria­me pa­var­dė bū­tų įra­šy­ta su „w“, o var­das – su „x“.

Šių rai­džių lie­tu­viš­ko­je abė­cė­lė­je nė­ra.

Pa­gal LVAT spren­di­mą, lie­tu­viš­ka­me do­ku­men­te var­das bei pa­var­dė tu­ri bū­ti įra­šy­ti ir lie­tu­viš­kais, ir ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis bei ne­sug­ra­ma­tin­ta for­ma „A­le­xia Go­rec­ki-Mic­kie­wicz“.

Anot Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių fon­do, ku­rio dar­buo­to­jai teis­me at­sto­va­vo gar­saus poe­to gi­mi­nai­tei, teis­mas pri­pa­ži­no pri­va­taus gy­ve­ni­mo ap­sau­gos ir ori­gi­na­lios as­men­var­džių ra­šy­bos reikš­mę šio­je by­lo­je.

Į teis­mą dėl ne­pil­na­me­tės duk­ters var­do ir pa­var­dės ra­šy­mo krei­pė­si A.Mic­ke­vi­čiaus prop­roa­nū­kis Ro­ma­nas Go­rec­kis-Mic­kie­wic­zius (Ro­ma­nas Go­rec­kis-Mic­ke­vi­čius).

Jo duk­tė gi­mė Lie­tu­vo­je, ati­tin­ka­mai ne­pil­na­me­tei bu­vo iš­duo­tas gi­mi­mo liu­di­ji­mas, o vė­liau – Lie­tu­vos ir Pra­ncū­zi­jos pa­sai. Mer­gai­tė tu­ri dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę. Vi­so­se šiuo­se do­ku­men­tuo­se ne­pil­na­me­tės var­das ir pa­var­dė bu­vo už­ra­šy­ti ori­gi­na­lia for­ma, t. y. su rai­dė­mis „x“ ir „w“. 2010 me­tais iš­duo­tas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pa­sas bai­gė ga­lio­ti. Pa­tei­kus pra­šy­mą dėl nau­jo pa­so iš­da­vi­mo Mig­ra­ci­jos val­dy­ba at­si­sa­kė iš­duo­ti do­ku­men­tą, ku­ria­me bū­tų ne­su­lie­tu­vin­tas var­das ir pa­var­dė.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas per­nai spa­lio 10 die­ną nu­spren­dė pa­nai­kin­ti Mig­ra­ci­jos val­dy­bos spren­di­mą ir įpa­rei­go­jo iš­duo­ti nau­ją pa­są iš­lai­kant ori­gi­na­lią as­men­var­džio ra­šy­bą.

Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas an­tra­die­nį šį spren­di­mą pa­kei­tė, įpa­rei­go­da­mas įra­šy­ti abi as­men­var­džio ver­si­jas.

Par­eiš­kė­ją teis­me at­sto­vau­jan­čios ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jos Eve­li­na Ba­li­ko nuo­mo­ne, toks spren­di­mas ke­lia dau­giau klau­si­mų nei at­sa­ky­mų. Anot tei­si­nin­kės, ne­aiš­ku, koks įra­šas bus as­mens ta­pa­ty­bės kor­te­lė­je, ar ori­gi­na­li var­do ir pa­var­dės ver­si­ja lai­ky­ti­na ofi­cia­lia, jei ne, ko­kiu pa­grin­du su­ku­ria­ma lie­tu­viš­ka ver­si­ja, jei Gy­ven­to­ju re­gis­tre įra­šy­ta „w“ ir „x“.

Anot Eu­ro­pos žmo­gaus tei­sių fon­do pra­ne­ši­mo, dar ke­lias­de­šimt pa­na­šių by­lų lau­kia teis­mų spren­di­mų. Ko­vo pra­džio­je Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas skelbs ga­lu­ti­nius spren­di­mus War­dyn ir Pa­uwels by­lo­se.

Šiuo me­tu Lie­tu­vos ga­lio­jan­tys tei­sės ak­tai nu­ma­to, kad Lie­tu­vos pi­lie­čių do­ku­men­tuo­se var­dai ir pa­var­dės ra­šo­mi lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis. Klau­si­mą dėl rai­džių ra­šy­mo ori­gi­na­liai daž­nai ke­lia Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys len­kai ir Var­šu­vos po­li­ti­kai.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­me svars­ty­ti du al­ter­na­ty­vūs pro­jek­tai: vie­nas lei­džia as­mens do­ku­men­tuo­se nau­do­ti lo­ty­niš­kos abė­cė­lės rai­des x, w, q, ki­tas įtei­sin­tų ori­gi­na­lią pa­var­džių ra­šy­bą pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je. Pa­na­šų siū­ly­mą leis­ti ne­lie­tu­viš­ką pa­var­džių ra­šy­bą tik pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je ir ki­to­je ta­pa­ty­bės kor­te­lės pu­sė­je Sei­mui pri­sta­tė pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nė gru­pė, su­rin­ku­si 50 tūkst. par­ašų.

Pir­mų­jų pa­tai­sų ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms. Kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.

Nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mas šio klau­si­mo dar ne­svars­tė.