Michailas Saakašvilis Lietuvos pilietybės neims, bet dėl Ukrainos paso – kovos
Vil­niu­je, pro­tes­te gre­ta Ru­si­jos am­ba­sa­dos, ne­ti­kė­tai ap­si­lan­kęs bu­vęs Gru­zi­jos pre­zi­den­tas Mi­chai­las Saa­kaš­vi­lis ne­iš­ven­gė klau­si­mų apie sa­vo ukrai­nie­tiš­ką pa­są, gy­ve­ni­mą be pi­lie­ty­bės ir lie­tu­vių po­li­ti­kų svars­ty­mus pa­siū­ly­ti lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je. 

Pro­tes­te skir­ta­me 9-osioms Gru­zi­jos ir Ru­si­jos konf­lik­to me­ti­nėms at­min­ti pa­si­ro­dęs M. Saa­kaš­vi­lis sa­kė Lie­tu­vo­je lan­kan­tis drau­gus ir yra pa­ke­liui į Ukrai­ną.

„Aš vis dar tu­riu ukrai­nie­tiš­ką pa­są ir jis le­ga­lus, ban­dy­mas jį ati­mti prieš­ta­rau­tų tarp­tau­ti­nėms nor­moms ir Ukrai­nos kons­ti­tu­ci­jai.“

„Ap­lan­kiau drau­gus prieš grįž­da­mas į Ukrai­ną, kur gin­siu sa­vo tei­ses teis­muo­se. Ukrai­no­je ma­ne pa­lai­ko ne­ma­žai žmo­nių, Lie­tu­vo­je taip pat tu­riu daug bi­čiu­lių, rė­mė­jų“, – žur­na­lis­tams sa­kė jis.

Pa­klaus­tas, kaip ke­liau­ja ne­tu­rė­da­mas pa­so, po­li­ti­kas pa­juo­ka­vo, kad dau­ge­lis jį pa­žįs­ta ir jam ne­rei­kia ro­dy­ti pa­so, bet vė­liau pri­si­pa­ži­no, kad vis dar tu­ri ukrai­nie­tiš­ką pa­są.

„Aš vis dar tu­riu ukrai­nie­tiš­ką pa­są ir jis le­ga­lus, ban­dy­mas jį ati­mti prieš­ta­rau­tų tarp­tau­ti­nėms nor­moms ir Ukrai­nos kons­ti­tu­ci­jai. Aš gin­siu sa­vo tei­ses Ukrai­nos teis­muo­se. Ži­no­te, kas bu­vo pats lai­min­giau­sias, kuo­met iš ma­nęs at­ėmė pi­lie­ty­bę? Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas, o Dmi­tri­jus Med­ve­de­vas vie­šai džiū­ga­vo, ra­šy­da­mas „oh, kaip ge­rai“. Da­bar ne lai­kas žais­ti to­kius žai­di­mus, mes ar­ba esa­me kar­tu ar­ba mus pa­ša­lins po vie­ną“, – sa­kė bu­vęs Gru­zi­jos pre­zi­den­tas.

Vis­gi, jis pri­si­pa­ži­no ne­svars­tan­tis ga­li­my­bės pri­im­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę. „Aš la­bai dė­kin­gas, aš my­liu Lie­tu­vą, jei ne­bū­čiau gru­zi­nas bū­čiau lie­tu­vis. Bet Ukrai­no­je aš bu­vau jau daug me­tų, esu tri­jų ukrai­nie­tiš­kų re­vo­liu­ci­jų da­ly­vis. Jei ne­bū­čiau gi­męs Gru­zi­jo­je gal bū­čiau gi­męs Lie­tu­vo­je, bet gi­miau ten, kur gi­miau, to­dėl tu­riu lik­ti su tuo, ką tu­riu, o tuo pa­čiu lik­ti Lie­tu­vos drau­gu“, – sa­kė M. Saa­kaš­vi­lis.

Jis taip pat aiš­ki­no, kad Ukrai­nos pi­lie­ty­bę ban­dys at­gau­ti vi­sais įma­no­mais bū­dais, nes jau­čia žmo­nių pa­lai­ky­mą ir įsi­pa­rei­go­ji­mą ukrai­nie­čiams. Bu­vęs Gru­zi­jos pre­zi­den­tas pri­pa­ži­no nie­ka­da ne­pa­si­duo­dan­tis.

Prieš ke­lias sa­vai­tes, su­ži­no­jus, kad Ukrai­nos pre­zi­den­tas Pe­tro Po­ro­šen­ko at­ėmė pi­lie­ty­bę iš bu­vu­sio Gru­zi­jos pre­zi­den­to ir Ode­sos sri­ties gu­ber­na­to­riaus, Lie­tu­vos po­li­ti­kai ėmė svars­ty­ti, kad Lie­tu­va ga­lė­tų pa­siū­ly­ti jam lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je, o pa­skui – ir pi­lie­ty­bę. Idė­ja iš­ties­ti pa­gal­bos ran­ką ar­ti­mam Lie­tu­vos bi­čiu­liui M. Saa­kaš­vi­liui, ku­ris už nu­veik­tus dar­bus ka­dai­se pel­nė di­džiu­lę pa­gar­bą, ki­lo eu­ro­par­la­men­ta­rui li­be­ra­lui Pe­trui Auš­tre­vi­čiui. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, šis klau­si­mas tu­rė­tų rū­pė­ti mū­sų ša­lies po­li­ti­kams. Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys, bu­vęs dip­lo­ma­tas kon­ser­va­to­rius Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis taip pat ma­no, jog Lie­tu­va ga­lė­tų pri­im­ti Gru­zi­jos po­li­ti­ką, ta­čiau to tu­rė­tų pa­pra­šy­ti pats M. Saa­kaš­vi­lis.

M. Saa­kaš­vi­lis į val­džią Gru­zi­jo­je at­ėjo per 2003 me­tų Ro­žių re­vo­liu­ci­ją, nu­ver­tu­sią anks­tes­nį pre­zi­den­tą Eduar­dą Še­vard­na­dzę. M. Saa­kaš­vi­lis bu­vo gi­ria­mas, kad per va­do­va­vi­mo de­šimt­me­tį vyk­dė ša­lį mo­der­ni­za­vu­sias re­for­mas, ku­rios nu­to­li­no Gru­zi­ją nuo eko­no­mi­kos žlu­gi­mo slenks­čio, ir triuš­ki­no įsi­šak­ni­ju­sią ko­rup­ci­ją, ta­čiau kri­ti­kuo­tas dėl pra­lai­mė­to trum­po ka­ro su Ru­si­ja 2008 me­tų rugp­jū­tį.

Gru­zi­jos pro­ku­ro­rai M. Saa­kaš­vi­liui ir ke­liems ar­ti­miau­siems jo pa­dė­jė­jams yra par­eiš­kę kal­ti­ni­mus dėl pikt­nau­džia­vi­mo val­džia per 2007-ųjų įvy­kius, kai bu­vo iš­vai­ky­tos an­ti­vy­riau­sy­bi­nės de­mons­tra­ci­jos. 2015 me­tais M. Saa­kaš­vi­lis ne­te­ko Gru­zi­jos pi­lie­ty­bės. Lie­tu­va nuo­lat rė­mė Gru­zi­jo­je vyk­do­mas de­mo­kra­ti­nes pert­var­kas, da­ly­va­vi­mą Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mo­je. Itin drau­giš­ki ry­šiai M. Saa­kaš­vi­lį sie­jo su pre­zi­den­tu V. Adam­ku­mi.