Metų žmogumi darkart išrinkta D.Grybauskaitė
Me­tų žmo­gu­mi Lie­tu­vos gy­ven­to­jai iš­rin­ko ša­lies va­do­vę Da­lią Gry­baus­kai­tę, ro­do „Bal­ti­jos ty­ri­mų“ at­lik­ta apk­lau­sa, ku­rią už­sa­kė dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“.

Dien­raš­tis šeš­ta­die­nį skel­bia, kad 32 proc. apk­laus­tų­jų ma­no, kad Me­tų žmo­gus yra pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. To­kio ti­tu­lo ji nu­si­pel­nė jau šeš­tus me­tus iš ei­lės.

An­trus me­tus iš ei­lės an­tro­jo­je vie­to­je at­si­dū­rė ge­riau­sia ša­lies plau­ki­kė Rū­ta Mei­lu­ty­tė, o tre­čio­jo­je prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Šie­me­tės apk­lau­sos, ku­ri bu­vo at­lik­ta lap­kri­čio 14–24 die­no­mis, da­ly­viai pa­mi­nė­jo 80 (per­nai 77) vi­suo­me­nės vei­kė­jų pa­var­džių: tarp jų 37 po­li­ti­kus, 20 pra­mo­gų vers­lo at­sto­vų, žur­na­lis­tų, TV šou da­ly­vių, ak­to­rių, re­ži­sie­rių, dai­ni­nin­kų, 9 spor­ti­nin­kus ir tre­ne­rius.