Metų tolerancijos žmogumi išrinktas Marius Ivaškevičius
2017 – ųjų  me­tų To­le­ran­ci­jos žmo­gu­mi ta­po ra­šy­to­jas Ma­rius Ivaš­ke­vi­čius, pir­mo­ji Leo­ni­do Dons­kio pre­mi­ja val­dy­bos ir Jo­lan­tos Dons­kie­nės spren­di­mu skir­ta is­to­ri­kui, pro­fe­so­riui Sau­liui Su­žie­dė­liui.

Kaip skelbiama vyriausybės išplatintame pranešime, Sugiharos Fondas „Diplomatai už gyvybę“, atsižvelgdamas į visuomenės ekspertų komisijos siūlymus, metų Tolerancijos žmogų renka nuo 2001 – ųjų. Juo gali tapti žmogus savo veiksmais, viešu pavyzdžiu arba atviru žodžiu stojęs prieš ksenofobijos ir antisemitizmo, kitaminčių, kitatikių bei kitataučių persekiojimą, pasisakęs prieš radikalizmo apraiškas bei prietarus politiniame – visuomeniniame Lietuvos gyvenime.

Leonido Donskio premija teikiama už ilgametes pastangas stiprinti pilietinį sąmoningumą, pakantą ir toleranciją taip pat už žmogaus teisių gynimą, dialogo mezgimą ir palaikymą tarp skirtingai mąstančių.