Metų teisininku išrinktas Dainius Žalimas
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je tre­čia­die­nį bu­vo ap­do­va­no­tas Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas pro­fe­so­rius Dai­nius Ža­li­mas, ku­rį Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai iš­rin­ko ge­riau­siu me­tų tei­si­nin­ku.

„Šis gar­bin­gas ap­do­va­no­ji­mas ski­ria­mas už tei­si­nes ini­cia­ty­vas ir in­dė­lį vys­tant tei­sės sis­te­mą. Bū­tent Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas ver­ti­na vi­sų pri­im­tų įsta­ty­mų ati­ti­ki­mą Pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui, kar­tu bū­da­mas ir tei­si­nės vals­ty­bės bei de­mo­kra­ti­jos ga­ran­tas“, – svei­kin­da­mas prof. D. Ža­li­mą sa­kė tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

„Šis ap­do­va­no­ji­mas ne man as­me­niš­kai, o vi­siems Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo de­vy­niems tei­sė­jams bei teis­mo ko­lek­ty­vui. Ga­liu pa­si­džiaug­ti, kad krei­pi­mų­si į teis­mą pa­sta­ruo­ju me­tu la­bai su­ma­žė­jo. Šiuo me­tu nag­ri­nė­ji­mo lau­kia tik 24 pra­šy­mai – to­kio ma­žo skai­čiaus ne­iš­nag­ri­nė­tų pra­šy­mų nie­ka­da ne­bu­vo“, – sa­kė Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas D. Ža­li­mas.

Per­nai Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jai ge­riau­siu me­tų tei­si­nin­ku bu­vo iš­rin­kę Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to pro­fe­so­rių Gin­ta­rą Šve­dą.