Metinis prezidentės pranešimas: šalto dušo politikos naujokai turėtų išvengti
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ki­tą sa­vai­tę Sei­me skai­tys me­ti­nį pra­ne­ši­mą, ku­ria­me tra­di­ciš­kai apž­velgs svar­biau­sius ša­lies vi­daus ir tarp­tau­ti­nio gy­ve­ni­mo įvy­kius, ak­cen­tuos prob­le­mas. Eks­per­tų nuo­mo­ne, griež­tes­nio vals­ty­bės va­do­vės žo­džio po­li­ti­kos nau­jo­kai šį­kart ga­li iš­veng­ti.

Šios ka­den­ci­jos Sei­mo na­riai pre­zi­den­tės me­ti­nio pra­ne­ši­mo klau­sy­sis pir­mą kar­tą. Po­li­to­lo­gai prog­no­zuo­ja, kad par­la­men­to tri­bū­no­je ša­lies va­do­vė ak­cen­tuos pa­na­šias prob­le­mas kaip ir anks­tes­niais me­tais – kles­tin­čią ko­rup­ci­ją, di­dė­jan­čią so­cia­li­nę at­skir­tį, emig­ra­ci­ją, taip pat ra­gins po­li­ti­kus spar­čiau ieš­ko­ti jų spren­di­mo rak­to. Kar­tu eks­per­tai spė­ja, jog D. Gry­baus­kai­tė, ki­taip ne­gu pra­ėju­sius ket­ve­rius me­tus, kai Sei­mo dau­gu­mą su­da­rė so­cial­de­mo­kra­tai, „dar­bie­čiai“ ir „tvar­kie­čiai“, bus at­lai­des­nė da­bar­ti­nei val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai, ku­rią vai­ruo­ja Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS).

Pre­zi­den­tė sa­vo me­ti­nį pra­ne­ši­mą Sei­me tra­di­ciš­kai skai­to bir­že­lio mė­ne­sį. Iš­im­tis pa­da­ry­ta tik 2014-ai­siais, kai ren­gian­tis vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mams ter­mi­nas bu­vo pa­anks­tin­tas ir per­kel­tas į ko­vo pa­bai­gą. Tai bus aš­tun­tas D. Gry­baus­kai­tės me­ti­nis pra­ne­ši­mas.

Se­nos prob­le­mos ne­din­go

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to dės­ty­to­ja Ri­ma Ur­bo­nai­tė ma­no, kad dau­giau­sia dė­me­sio pre­zi­den­tė šie­met tu­rė­tų skir­ti „su­dė­tin­gai ir komp­li­kuo­tai vi­daus si­tua­ci­jai“. „Bus ak­cen­tuo­ja­mos tos pa­čios prob­le­mos kaip ir anks­tes­niais me­tais. Jos nie­kur ne­din­go, o kai ku­rios dar la­biau pa­di­dė­jo. Tai ypač at­si­lie­pia to­kioms jau­trioms sri­tims kaip švie­ti­mas, svei­ka­tos ap­sau­ga, so­cia­li­niai rei­ka­lai“, – aiš­ki­no po­li­to­lo­gė. R. Ur­bo­nai­tės žo­džiais, „dar pra­stes­nė po­li­ti­nio lau­ko pa­dė­tis“, kur do­mi­nuo­ja as­me­ni­nės var­žy­tu­vės, o ne no­ras rim­tai dirb­ti.

Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to do­cen­tas Liu­tau­ras Gu­džins­kas tei­gė, jog D. Gry­baus­kai­tė sa­vo me­ti­niuo­se pra­ne­ši­muo­se pa­pras­tai ne­daug skir­da­vo vie­tos už­sie­nio po­li­ti­kos rei­ka­lams. Ta­čiau tarp­tau­ti­nė si­tua­ci­ja da­bar, anot jo, ver­čia ma­ny­ti, kad šį­kart ga­li bū­ti ki­taip. „Po šio­mis die­no­mis nu­skam­bė­ju­sio Vo­kie­ti­jos kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel par­eiš­ki­mo, kad Eu­ro­pa tu­ri im­ti at­ei­tį į sa­vo ran­kas, bū­tų la­bai svar­bu su­ži­no­ti pre­zi­den­tės po­zi­ci­ją. Ta trin­tis tarp že­my­ni­nės Eu­ro­pos ir Ame­ri­kos yra di­de­lis iš­šū­kis. Mū­sų už­sie­nio po­li­ti­ka par­em­ta nuo­sek­liu glau­džiu bend­ra­dar­bia­vi­mu“, – dės­tė po­li­to­lo­gas. Jis taip pat ma­no, jog pra­ne­ši­me bus skir­ta vie­tos Ru­si­jos ke­lia­mai grės­mei, na­cio­na­li­nio sau­gu­mo iš­šū­kiams.

Ra­gins dirb­ti susitelkus

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­rius Lau­ras Bie­li­nis sa­ko, kad da­bar­ti­nė val­dan­čio­ji dau­gu­ma D. Gry­baus­kai­tei vis dėl­to „ke­lia tam ti­krą gal­vos skaus­mą“. „Ir čia, ma­ny­čiau, pre­zi­den­tei iš tie­sų rei­kia at­skir­ti grū­dus nuo pe­lų. Kar­tais ir ge­rą idė­ją ga­li­ma taip su­ga­din­ti, kad ji bus vi­siš­kai ne­re­zul­ta­ty­vi“, – tu­rė­da­mas ome­ny­je LVŽS ryž­tą pa­ža­bo­ti al­ko­ho­liz­mą tvir­ti­no po­li­to­lo­gas.

Ta­čiau L. Bie­li­nis taip pat įsi­ti­ki­nęs, jog D. Gry­baus­kai­tė kol kas ne­bus la­bai griež­ta „vals­tie­čiams“ – pir­miau­sia steng­sis ak­cen­tuo­ti ge­rą­sias jų veik­los vie­tas, nors ne­nu­ty­lės ir blo­gų­jų. „Bus įdo­mu pa­žiū­rė­ti, kaip pre­zi­den­tė rea­guos į prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio rei­tin­gus. Iš pra­ne­ši­mo ma­ty­si­me, koks yra rea­lus jų san­ty­kis“, – prog­no­za­vo L. Bie­li­nis.

Eks­per­tai spė­ja, kad da­bar­ti­nei val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai, vai­ruo­ja­mai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, Da­lia Gry­baus­kai­tė bus at­lai­des­nė.

R. Ur­bo­nai­tė svars­tė, kad ša­lies va­do­vė grei­čiau­siai ra­gins val­dan­čiuo­sius su­vie­ny­ti jė­gas ir im­tis už­sib­rėž­tų tiks­lų. „Pre­zi­den­tė tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, jog gar­siai iš­rek­la­muo­ti dar­bai strin­ga, o po­li­ti­kams trūks­ta va­lios ar no­ro su­si­kal­bė­ti. Ne­re­tai va­do­vau­ja­ma­si am­bi­ci­jo­mis, spren­di­mus už­go­žia vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­gas in­for­ma­ci­nis triukš­mas, su­si­jęs su as­me­ny­bė­mis, jų klai­do­mis ir ne­ge­bė­ji­mu dirb­ti“, – pa­brė­žė R. Ur­bo­nai­tė. Anot jos, lai­kas jau tik­si „ne šių val­dan­čių­jų nau­dai“.

L. Gu­džins­kas spė­jo, kad LVŽS bus par­agin­ta pa­ga­liau im­tis po­li­ti­nės ly­de­rys­tės ir pra­dė­ti svar­bias re­for­mas. „Ka­žin ar D. Gry­baus­kai­tė per daug kri­ti­kuos Vy­riau­sy­bę. Iki šiol ji vis sa­ky­da­vo, kad nau­ja­jai dau­gu­mai rei­kia leis­ti įgy­ti po­li­ti­nės pa­tir­ties, įsi­va­žiuo­ti“, – kal­bė­jo po­li­to­lo­gas. Ta­čiau, jaus­da­ma kin­tan­čias vi­suo­me­nės nuo­tai­kas, pre­zi­den­tė ga­li už­si­min­ti ir apie val­dan­čių­jų bė­das.

Sim­bo­li­nis žan­ras

Pa­sak L. Gu­džins­ko, pre­zi­den­to me­ti­nis pra­ne­ši­mas dau­giau sim­bo­li­nis žan­ras, ne­tu­rin­tis di­de­lės pra­kti­nės reikš­mės. „Ša­lies va­do­vui tie­siog su­teik­ta ga­li­my­bė pa­teik­ti tam ti­krą sa­vo ver­ti­ni­mą“, – aiš­ki­no po­li­to­lo­gas.

L. Bie­li­nio tei­gi­mu, jei pre­zi­den­tas ir val­dan­čio­ji dau­gu­ma bend­ra­dar­biau­ja, me­ti­nis pra­ne­ši­mas ga­li tap­ti sa­vo­tiš­ka veik­los ins­truk­ci­ja. „Ta­čiau jei nė­ra tar­pu­sa­vio su­si­kal­bė­ji­mo, ta­da tas pra­ne­ši­mas po sa­vai­tės ar dar grei­čiau tie­siog bus pa­mirš­tas“, – pa­žy­mė­jo jis. Anot po­li­to­lo­go, D. Gry­baus­kai­tės me­ti­niai pra­ne­ši­mai iš­sis­ki­ria sa­vo re­to­ri­ka – griež­tu ko­man­di­niu sti­liu­mi, juo­se la­biau „ak­cen­tuo­ja­mas blo­gų, o ne ge­rų dar­bų są­ra­šas“.

R. Ur­bo­nai­tė ste­bė­jo­si, ko­dėl me­ti­nius pra­ne­ši­mus pa­pras­tai ma­žiau­siai ana­li­zuo­ja po­li­ti­kai, nors jiems tas žo­dis ir yra skir­tas. „Juk pir­miau­sia ape­liuo­ja­ma į Sei­mo na­rius, ku­rie tuo me­tu tu­ri ga­li­my­bę pri­im­ti vi­siems svar­bius spren­di­mus“, – at­krei­pė dė­me­sį eks­per­tė.

Sa­vo per­nykš­čia­me pra­ne­ši­me D. Gry­baus­kai­tė įspė­jo, kad pa­sta­rai­siais me­tais pa­da­ry­ta pa­žan­ga – ri­bo­ta, vals­ty­bė pra­ran­da stra­te­gi­nę kryp­tį, dau­ge­ly­je sri­čių tryp­čio­ja­ma vie­to­je ir skęs­ta­ma vie­na­die­nė­je ru­ti­no­je. Ji tuo­met ak­cen­ta­vo itin blo­gą pa­dė­tį so­cia­li­nė­je sri­ty­je, kri­ti­ka­vo aukš­to­jo moks­lo ko­ky­bę, vals­ty­bės įmo­nes, pa­si­ge­do re­for­mų svei­ka­tos ap­sau­go­je. Pre­zi­den­tė pa­brė­žė bū­ti­ny­bę ap­si­va­ly­ti, at­si­kra­ty­ti po­li­ti­nės ko­rup­ci­jos ir oli­gar­chi­nės sa­vi­va­lės.

D. Gry­baus­kai­tė pre­zi­den­te bu­vo iš­rink­ta 2009 me­tų ge­gu­žę, o 2014-ųjų bir­že­lį per­rink­ta an­trai ka­den­ci­jai.