Metiniame pranešime pabrėžė pareigą ginti šalį
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė me­ti­nia­me pra­ne­ši­me ket­vir­ta­die­nį pa­brė­žė pi­lie­čių par­ei­gą vals­ty­bės gy­ny­bai ir ver­ty­bių svar­bą už­sie­nio po­li­ti­ko­je, ku­riant „sau­gu­mo ir de­mo­kra­ti­jos žie­dą ap­link Lie­tu­vą“ to­kio­se ša­ly­se kaip Ukrai­na, Gru­zi­ja ir Mol­do­va.

Kal­bė­da­ma Sei­me, ša­lies va­do­vė tei­gė, kad ša­lies gy­ny­bos už­ti­kri­ni­mas „su­vie­ni­jo vals­ty­bės va­do­vus, po­li­ti­kos opo­nen­tus, skir­tin­gų tau­ty­bių žmo­nes ir net kon­ku­ruo­jan­čias ži­niask­lai­dos prie­mo­nes“.

„Vie­nin­gai vyk­dy­da­mos Na­cio­na­li­nį su­si­ta­ri­mą, po­li­ti­nės par­ti­jos pri­siė­mė at­sa­ko­my­bę už tin­ka­mą kraš­to gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mą, stra­te­gi­nių įmo­nių ir in­for­ma­ci­nės erd­vės ap­sau­gą“, - sa­kė pre­zi­den­tė.

Lie­tu­vos po­li­ti­nės par­ti­jos per­nai įsi­pa­rei­go­jo nuo­sek­liai di­din­ti gy­ny­bos biu­dže­tą, kad jis 2020 me­tais pa­siek­tų 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to, kaip nu­ma­ty­ta NA­TO įsi­pa­rei­go­ji­muo­se.

Šių me­tų gy­ny­bos biu­dže­tas, ly­gi­nant su 2014-ai­siais, pa­di­din­tas treč­da­liu ir su­da­ro 1,1 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.

Pre­zi­den­tė me­ti­nia­me pra­ne­ši­me tei­gė, kad šau­ki­mas į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą grą­žin­tas dėl to, kad bu­vo už­pil­dy­ta tik treč­da­lis ka­riuo­me­nės vie­ne­tų.

D.Gry­baus­kai­tė pa­kar­to­jo, kad šauk­ti­niai grą­žin­ti lai­ki­nai. Ša­lies va­do­vė at­krei­pė dė­me­sį, kad iki šiol sa­va­no­riš­kai at­lik­ti pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą už­si­re­gis­tra­vo be­veik 2 tūkst. sa­va­no­rių ir už­si­mi­nė, kad „i­ki ru­dens jų bus tiek, kad gal ne­rei­kės ir pri­va­lo­mo­jo šau­ki­mo ir nie­kam verk­ti taip pat“. Taip pre­zi­den­tė ne­tie­sio­giai už­si­mi­nė apie daug dė­me­sio su­lau­ku­sią so­cia­li­nę kam­pa­ni­ją, ku­rio­je nu­fo­tog­ra­fuo­ti ver­kian­tys vy­rai su ka­ri­nė­mis uni­for­mo­mis.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tė pers­pė­jo, kad „pa­sau­lis ap­link mus nė­ra tai­kus“.

„Ru­si­jos in­va­zi­ja Ukrai­no­je, or­ga­ni­za­ci­ja „Is­la­mo vals­ty­bė“ ir nau­jų for­mų įgau­nan­tis te­ro­riz­mas, ne­sta­bi­lu­mas Af­ri­ko­je, vir­ti­nė gink­luo­tų konf­lik­tų zo­nų – to­kia geo­po­li­ti­nė rea­ly­bė“, - kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

„Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bos nuo­la­ti­nė na­rė Ru­si­ja pa­ti ta­po ag­re­so­re, sa­vo veiks­mais Ukrai­no­je griau­nan­ti tarp­tau­ti­nio sau­gu­mo sis­te­mą. Tai fe­no­me­nas pa­sau­lio is­to­ri­jo­je“, - tei­gė ji.

Pa­sak pre­zi­den­tės, „tie­si ir aiš­ki Lie­tu­vos po­zi­ci­ja apie ka­ri­nes grės­mes, ener­ge­ti­nį ir eko­no­mi­nį šan­ta­žą, in­for­ma­ci­nius ka­rus iš­girs­ta Eu­ro­pos Są­jun­go­je, NA­TO ir Jung­ti­nė­se Tau­to­se“.

„Išd­rįs­ti sa­ky­ti tie­są sa­vo par­tne­riams, net ta­da, kai tai ga­li bū­ti ne­nau­din­ga tau pa­čiam, ne­bi­jo­ti pri­siim­ti smū­gio ir kan­triai gin­ti pa­ma­ti­nes ver­ty­bes – bū­ti­na są­ly­ga Eu­ro­pos vie­ny­bei ir sau­gu­mui. Drą­sin­da­mi Ukrai­ną, Gru­zi­ją, Mol­do­vą, gin­da­mi šių ša­lių su­ve­re­ni­te­tą, pa­dė­da­mi Ry­tų par­tne­rys­tės ša­lims įgy­ven­din­ti tei­sės vir­še­ny­bės re­for­mas, pa­ma­žu ku­ria­me sau­gu­mo ir de­mo­kra­ti­jos žie­dą ap­link Lie­tu­vą“, - sa­kė pre­zi­den­tė.

Trūks­ta kryp­tin­gų spren­di­mų dėl ekonomikos

Lie­tu­va yra pa­žan­gi ir eko­no­mi­nės ge­ro­vės žings­niui pa­si­ren­gu­si vals­ty­bė ir trūks­ta tik kryp­tin­gų spren­di­mų, kad ša­lies eko­no­mi­ka aug­tų grei­čiau ir bū­tų pa­trauk­les­nė vers­lui plė­to­ti, tvir­ti­na pre­zi­den­tė.

„Tik tuo­met ženk­liai, o ne mi­ni­ma­liai pa­di­dė­tų al­gos, gy­ve­ni­mas ša­ly­je bū­tų prog­no­zuo­ja­mas, ma­žė­tų il­ga­lai­kių prob­le­mų – sta­bi­li­zuo­tų­si „Sod­ra“, jau­ni­mo emig­ra­ci­ja, nyk­tų so­cia­li­nė at­skir­tis. Jau pa­sie­kė­me, kad kiek­vie­nam spren­di­mui bū­tų tai­ko­mas an­ti­ko­rup­ci­nis ver­ti­ni­mas. Bū­ti­na ma­tuo­ti ir eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo bei ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mo ma­tu“, - par­eiš­kė D.Gry­baus­kai­tė, ket­vir­ta­die­nį Sei­me skai­ty­da­ma me­ti­nį pra­ne­ši­mą.

Anot jos, di­de­liu eko­no­mi­kos stab­džiu ta­po ne­lanks­ti dar­bo rin­ka, eko­no­mi­kos vys­ty­mui­si svar­bu mo­der­ni­zuo­ti ir at­pi­gin­ti vals­ty­bės tu­ri­mus duo­me­nis.

„Ta­čiau kol kas vals­ty­bi­nė įmo­nė Re­gis­trų cen­tras už vie­šų duo­me­nų tei­ki­mą su­si­že­ria de­šim­tis mi­li­jo­nų eu­rų. O Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, tie­sio­giai at­sa­kin­ga už prie­ina­mas ir pa­to­gias var­to­ji­mui duo­me­nų ba­zes, dar tik skre­be­na At­vi­rų duo­me­nų kon­cep­ci­ją pla­nuo­da­ma, kaip pa­pras­čiau „į­si­sa­vin­ti“ ar „pa­si­sa­vin­ti“ in­for­ma­ci­nei vi­suo­me­nei ska­tin­ti skir­tus eu­ro­pi­nės par­amos mi­li­jo­nus“, - tvir­ti­no pre­zi­den­tė.

Jos tei­gi­mu, Lie­tu­vo­je jau iš­leis­ti 38 mln. eu­rų, ku­riant elek­tro­ni­nes svei­ka­tos pa­slau­gas. ta­čiau tai ne­su­ma­ži­no ei­lių po­lik­li­ni­ko­se ir ne­pa­ge­ri­no gy­dy­to­jų dar­bo są­ly­gų.

Pa­sak. D.Gry­baus­kai­tės, di­de­lis ma­žos ša­lies pri­va­lu­mas yra ir in­for­ma­ci­jos tech­no­lo­gi­jos.

„De­ja, Lie­tu­vo­je tai, kas su jo­mis su­si­ję, daž­nai tam­pa ne vals­ty­bės pa­žan­gos ir ko­ky­bės ženk­lu, o kenks­min­go pa­si­pi­ni­ga­vi­mo sim­bo­liu. To­dėl svar­bu kiek­vie­na­me žings­ny­je ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja, ku­ri iš­lie­ka vie­nu pa­grin­di­nių stab­džių ge­ro­vės vals­ty­bės kū­ri­mo ke­ly­je. Kol kas ko­va su ko­rup­ci­ja lie­ka ge­riau­siu at­ve­ju – for­ma­lu­mas“, - sa­kė pre­zi­den­tė.

Anot pre­zi­den­tės, eko­no­mi­kos au­gi­mą stab­do ne­lanks­ti dar­bo rin­ka, ta­čiau bū­ti­ni spren­di­mai ne­ga­li iš­nyk­ti Vy­riau­sy­bės siū­lo­ma­me so­cia­li­nia­me mo­de­ly­je.

„Di­de­liu eko­no­mi­kos stab­džiu ta­po ne­lanks­ti mū­sų dar­bo rin­ka. Žmo­nės skun­džia­si, kad ne­tu­ri dar­bo, vers­li­nin­kai tvir­ti­na, kad ne­ran­da dar­buo­to­jų. Net 70-čiai pro­cen­tų darb­da­vių trūks­ta kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos, o 55 pro­cen­tai jau­ni­mo dir­ba jų iš­si­la­vi­ni­mo ne­ati­tin­kan­tį dar­bą. Kon­ku­ren­cin­gu­mo ty­ri­mai ro­do, kad dar­bo san­ty­kiai Lie­tu­vo­je yra re­gu­liuo­ja­mi griež­čiau­siai Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Tai kas­me­ti­nė­je at­as­kai­to­je tvir­ti­na ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. Pa­sta­bų dėl to nuo­lat gau­na­me ir iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos, ir iš tarp­tau­ti­nių eks­per­tų“, - me­ti­nia­me pra­ne­ši­me tei­gė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Ta­čiau ji tei­gė, kad bū­ti­ni spren­di­mai ne­ga­li bū­ti pa­klai­din­ti so­cia­li­nia­me mo­de­ly­je ir Vy­riau­sy­bė pri­va­lo įgy­ven­din­ti bent ke­lias prie­mo­nes.

„Dar­bo rin­kai bū­ti­ni spren­di­mai ne­ga­li bū­ti pa­klai­din­ti „so­cia­li­nio mo­de­lio“ la­bi­rin­tuo­se. Vy­riau­sy­bė pri­va­lo iš moks­li­nin­kų pa­siū­ly­tų prie­mo­nių at­si­rink­ti ir įgy­ven­din­ti bent ke­lias reikš­min­giau­sias dar­bo san­ty­kiams li­be­ra­li­zuo­ti. Bet tai bū­ti­na da­ry­ti, kaip ir da­ro vi­sa Eu­ro­pa, ta­rian­tis su vi­sais so­cia­li­niais par­tne­riais. Čia bul­do­ze­rio me­to­das ne­tin­ka“, - Sei­me sa­kė ša­lies va­do­vė.

Di­des­nis dė­me­sys biudžetui

Rei­kia ati­džiau ste­bė­ti, kur ir kam lei­džia­mi vals­ty­bės biu­dže­to pi­ni­gai, nes jie yra vi­sų ša­lies gy­ven­to­jų, sa­ko pre­zi­den­tė.

„Žiū­rė­da­mi pro pirš­tus pra­žiū­ri­me mi­li­jo­nus Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos“, - par­eiš­kė ša­lie va­do­vė, ket­vir­ta­die­nį Sei­me skai­ty­da­ma šeš­tą­jį me­ti­nį pra­ne­ši­mą.

Pa­sak jos, yra iš­mon­tuo­tas Aly­taus snie­go kal­nas, ne­vei­kian­tis Ku­piš­kio kri­zių cen­tras, mil­ži­niš­kos spor­to are­nos, rei­ka­lau­jan­čios di­de­lių iš­lai­ky­mo są­nau­dų, sto­vi kaip pa­mink­lai ne­to­lia­re­giš­ku­mui.

„Ta­čiau iš­va­dų ne­da­ro­me. Moks­lo ir vers­lo slė­ny­je Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jos fi­nan­suo­ti la­ze­riai, kai­na­vę de­šim­tis mi­li­jo­nų, pa­nau­do­ja­mi vos 12 proc., o Ūkio mi­nis­te­ri­ja vėl pla­nuo­ja pa­na­šias in­ves­ti­ci­jas“, - kal­bė­jo D.Gry­baus­kai­tė.

Pre­zi­den­tės tei­gi­mu, skirs­tant 2014–2020 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amą rei­kia orien­tuo­tis į ini­cia­ty­vas, ku­rios pa­de­da spręs­ti žmo­nėms rū­pi­mas prob­le­mas, į pro­jek­tus, ku­rian­čius dar­bo vie­tas, o ne pa­pil­do­mą inf­ras­truk­tū­ros iš­lai­ky­mo naš­tą vals­ty­bės biu­dže­tui.

Ap­sisp­ren­di­mas dėl dvi­gu­bos pilietybės

D. Gry­baus­kai­tė par­agi­no ieš­ko­ti „kon­kre­taus spren­di­mo“ dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės, ir par­ėmė re­fe­ren­du­mo idė­ją, sa­ky­da­ma, kad šiuo klau­si­mu rei­kia vi­sos tau­tos ap­sisp­ren­di­mo.

Pre­zi­den­tė sa­kė, kad de­mog­ra­fi­nė pa­dė­tis ir jau­ni­mo emig­ra­ci­ja iš­lie­ka di­džiu­lė prob­le­ma, o dėl jau­ni­mo iš­vy­ki­mo ša­lis pra­ran­da „iš­si­la­vi­nu­sią, verž­lią, tech­no­lo­gi­jas įval­džiu­sią kar­tą“.

„Vals­ty­bės par­ei­ga iš­lai­ky­ti ar­ba at­kur­ti ry­šį su sa­vo pi­lie­čiais. Nors Kons­ti­tu­ci­ja dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės yra griež­ta, lai­kas ieš­ko­ti kon­kre­taus spren­di­mo, kaip pa­dė­ti iš­sau­go­ti pi­lie­ty­bę už­sie­ny­je gy­ve­nan­tiems Lie­tu­vos žmo­nėms, ne­pa­žei­džiant na­cio­na­li­nių sau­gu­mo in­te­re­sų. Ne duo­ti ar do­va­no­ti, o iš­sau­go­ti pri­gim­ti­nę tei­sę ir vie­ną svar­biau­sių įra­šų ne tik pa­se, bet ir gy­ve­ni­me. Tam rei­kia vi­sos tau­tos ap­sisp­ren­di­mo“, - kreip­da­ma­si į Sei­mą sa­kė D.Gry­baus­kai­tė.

Par­la­men­tas šiuo me­tu svars­to ini­cia­ty­vą ki­tą­met su Sei­mo rin­ki­mais su­reng­ti re­fe­ren­du­mą dėl dvi­gu­bos pi­lie­ty­bės įtei­si­ni­mo.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra iš­aiš­ki­nęs, kad iš es­mės pla­čiau leis­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę ga­li­ma tik pa­kei­tus Kons­ti­tu­ci­ją. Pa­gal įsta­ty­mą, pa­tai­sa bus pri­im­ta, jei­gu už ją bal­suos dau­giau kaip pu­sė pi­lie­čių, tu­rin­čių rin­ki­mų tei­sę.

Šiuo me­tu dvi­gu­ba pi­lie­ty­bė lei­džia­ma tik tiems pi­lie­čiams, ku­rie iš­vy­ko iš Lie­tu­vos iki ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo ir jų pa­li­kuo­nims, ta­čiau nė­ra su­tei­kia­ma iš­vy­ku­siems ne­prik­lau­so­my­bės me­tu.

Li­be­ra­li­za­vi­mo ša­li­nin­kai tei­gia, kad dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę bū­ti­na įtei­sin­ti, sie­kiant iš­lai­ky­ti emig­ran­tų ry­šius su Lie­tu­va ir at­siž­vel­giant į glo­ba­li­za­ci­jos ten­den­ci­jas.

Kri­ti­kai sa­ko, kad pi­lie­čiai ga­li bū­ti iš­ti­ki­mi tik vie­nai vals­ty­bei ir bai­mi­na­si, kad už­sie­nio pi­lie­ty­bių ga­li siek­ti tau­ti­nės ma­žu­mos, o tuo ga­li pa­si­nau­do­ti Ru­si­ja.

So­cia­li­nė po­li­ti­ka tu­ri keistis

Pre­zi­den­tės įsi­ti­ki­ni­mu, vals­ty­bės so­cia­li­nė po­li­ti­ka tu­ri keis­tis, bū­ti­na skir­ti di­des­nį dė­me­sį vai­kų glo­bai ir įvai­ki­ni­mui.

„Vals­ty­bės so­cia­li­nė po­li­ti­ka tu­ri keis­tis, kad nie­kas ne­bū­tų pa­lik­tas li­ki­mo va­liai“, - me­ti­nia­me pra­ne­ši­me Sei­me sa­kė pre­zi­den­tė.

Pa­sak D.Gry­baus­kai­tės, ne tik skur­das, bet pir­miau­sia abe­jin­gu­mas su­skirs­to vi­suo­me­nę į so­cia­li­nes gru­pes ir su­kli­juo­ja eti­ke­tes.

„Žmo­gaus sa­vi­jau­tą ša­ly­je le­mia kiek­vie­no mū­sų po­žiū­ris į ša­lia esan­tį. Vi­suo­me­nės bran­dą ro­do vals­ty­bės ir kiek­vie­no mū­sų ge­bė­ji­mas pa­dė­ti ser­gan­čiam, vargs­tan­čiam, sens­tan­čiam ar su­klu­pu­siam žmo­gui“, - sa­kė pre­zi­den­tė.

D.Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, iš­kal­bin­giau­sias da­bar­ti­nės so­cia­li­nės po­li­ti­kos at­spin­dys - po­žiū­ris į beg­lo­bius vai­kus. Ji pa­brė­žė, jog su­ras­ti šei­mas šiuo me­tu įvai­rio­se glo­bos įstai­go­se au­gan­tiems 4 tūks­tan­čiams vai­kų nė­ra ne­įvei­kia­mas tiks­las.

„Pas­ka­ti­nę vai­kų glo­bą ir įvai­ki­ni­mą , da­bar­ti­nę sis­te­mą ga­lė­si­me pe­ro­rien­tuo­ti į ki­tas so­cia­li­nes pa­slau­gas. Vi­suo­me­nei sens­tant, jų po­rei­kis vis di­dės“, - sa­kė pre­zi­den­tė. Pa­sak jos, vie­to­je vai­kų glo­bos na­mų ga­lė­tų kur­tis pa­gal­bos cen­trai.

Kal­bė­da­ma apie ki­tas ša­lies prob­le­mas ji įvar­di­no ko­rup­ci­ją, ku­rią sa­kė esant vie­nu pa­grin­di­nių stab­džių ge­ro­vės vals­ty­bės kū­ri­mo ke­ly­je. „Kol kas ko­va su ko­rup­ci­ja lie­ka ge­riau­siu at­ve­ju – for­ma­lu­mas“, - sa­kė ša­lies va­do­vė.