Metams pratęsė parlamentinių išlaidų sumažinimą
Par­la­men­ta­rai an­tra­die­nį su­ti­ko, kad dar me­tams bū­tų pra­tęs­tas par­la­men­ti­nei veik­lai ski­ria­mų lė­šų ir Sei­mo va­do­vy­bės rep­re­zen­ta­ci­nių fon­dų su­ma­ži­ni­mas.

Pa­gal Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės siū­ly­mą, ir ki­tą­met Sei­mo na­riams su par­la­men­ti­ne veik­la su­si­ju­sioms iš­lai­doms kiek­vie­ną mė­ne­sį at­sis­kai­ty­ti­nai bū­tų ski­ria­ma 1 vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio (VMDU) dy­džio su­ma. Tai su­da­ro apie 700 eu­rų.

Sei­mo pir­mi­nin­kui rep­re­zen­ta­ci­jos iš­lai­doms ap­mo­kė­ti kiek­vie­ną mė­ne­sį ir to­liau bus ski­ria­ma 1 VMDU dy­džio su­ma, o Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų rep­re­zen­ta­ci­niai fon­dai liks po 0,5 VMDU.

Šią Sei­mo sta­tu­to pa­tai­są siek­ta pri­im­ti dar spa­lio 1 die­ną, bet tuo­met da­lis par­la­men­ta­rų boi­ko­ta­vo pri­ėmi­mą ir jis bu­vo nu­kel­tas ki­tam po­sė­džiui.

An­tra­die­nį už su­ma­ži­ni­mą bal­sa­vo 84 par­la­men­ta­rai, vie­nas bu­vo prieš, pen­ki su­si­lai­kė.

Par­la­men­ti­nių iš­lai­dų ma­ži­ni­mo pra­tę­si­mą pa­siū­liu­si Sei­mo pir­mi­nin­kė jį ar­gu­men­ta­vo tau­py­mo bū­ti­ny­be.

Pir­mą­kart lė­šos par­la­men­ti­nei veik­lai bu­vo su­ma­žin­tos 2008 me­tų lap­kri­tį dėl eko­no­mi­nio nuo­smu­kio. Sei­mas par­la­men­ti­nei veik­lai ski­ria­mas lė­šas per ke­lis kar­tus su­ma­ži­no nuo 3 iki 1 VMDU dy­džio.