Metais jaunesnis Seimas
Nau­jo­jo Sei­mo na­rių am­žiaus vi­dur­kis yra me­tais ma­žes­nis nei iš­rink­to 2012 me­tais, rin­ki­mų sta­tis­ti­ką pri­sta­tė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) va­do­vas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

„Pa­gal am­žiaus vi­dur­kį sta­tis­ti­ka la­biau op­ti­mis­tiš­ka, per pra­ėju­sius ket­ve­rius me­tus Sei­mo am­žiaus vi­dur­kis su­ma­žė­jo, Sei­mas at­jau­nė­jo vi­sais me­tais“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pir­ma­die­nį sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Pa­sak jo, Sei­mo na­rių am­žiaus vi­dur­kis po 2012 me­tų rin­ki­mų bu­vo 52,8 me­tai, o nau­jo­jo par­la­men­to na­rių am­žiaus vi­dur­kis pra­de­dant dar­bą bus 51,5 me­tų.

Vy­riau­siam Sei­mo na­riui – 75-eri, tai pa­gal par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ są­ra­šą iš­rink­tas Juo­zas Im­bra­sas. Jau­niau­siai par­la­men­ta­rei – 26-eri. Ji – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vė Rū­ta Mi­liū­tė.

„Pa­gal įsta­ty­mą ir Kons­ti­tu­ci­ją, vy­riau­sias Sei­mo na­rys tu­rė­tų bū­ti tas as­muo, ku­ris tu­rė­tų ati­da­ry­ti pir­mą Sei­mo po­sė­dį ir pir­mi­nin­kau­ti, kol bus iš­rink­tas Sei­mo pir­mi­nin­kas“, – sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

An­tra­sis pa­gal am­žių Sei­mo na­rys yra so­cial­de­mo­kra­tas An­ta­nas Vin­kus, jam 74 me­tai, tre­čia­sis pa­gal am­žių – pa­gal par­ti­jos są­ra­šą iš­rink­tas 67-erių Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Kęs­tu­tis Gla­vec­kas.

„Jau­niau­sia, 1990 me­tais, jau po Ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo, yra gi­mu­si Rū­ta Mi­liū­tė, iš­kel­ta pa­gal Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­ra­šą, 26 me­tų. Už ją ne ką vy­res­nis, tik ke­lio­mis die­no­mis, – Vir­gi­ni­jus Sin­ke­vi­čius, iš­kel­tas Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos. Auš­ri­nei Ar­mo­nai­tei – 27-eri, Li­be­ra­lų są­jū­dis“, – jau­niau­sius par­la­men­ta­rus pri­sta­tė ko­mi­si­jos va­do­vas.

Pa­gal vy­rų ir mo­te­rų skai­čių nau­ja­ja­me Sei­me pa­sta­rų­jų bus tri­mis ma­žiau.

„Pa­gal ly­tį, Sei­mo su­dė­tis ne­žy­miai pa­si­kei­tė, su­ma­žė­jo tri­mis mo­te­ri­mis. Per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus 2012 me­tais mes tu­rė­jo­me 33 mo­te­ris, tai bu­vo 24 proc. nuo bend­ro Sei­mo su­dė­ties, da­bar tu­ri­me 30 mo­te­rų, 21 pro­cen­tą“, – sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Šiuos Sei­mo rin­ki­mus lai­mė­jo Ra­mū­no Kar­baus­kio va­do­vau­ja­ma Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LŽVS), pir­mi­niais duo­me­ni­mis, iš vi­so par­la­men­te už­si­ti­kri­nu­si 54 man­da­tus, o kar­tu su sa­va­ran­kiš­kai kan­di­da­ta­vu­siais, bet par­ti­jos są­ra­še bu­vu­siais dar dviem par­la­men­ta­rais – 56 man­da­tus.

Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD), per pir­mą­jį tu­rą ne­di­de­le pers­va­ra ap­len­kę „vals­tie­čius“, li­ko an­tri su 31 at­sto­vu par­la­men­te. Da­bar­ti­nei Vy­riau­sy­bei va­do­vau­jan­ti So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja, tu­rin­ti dau­giau­siai man­da­tų ka­den­ci­ją bai­gian­čia­me Sei­me, po šių rin­ki­mų yra tre­ti su 17 man­da­tų.

Li­be­ra­lų są­jū­dis lai­mė­jo 14 man­da­tų. Po aš­tuo­nis man­da­tus te­ko Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gai bei par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Ka­dan­gi vie­nas „tvar­kie­tis“ į Sei­mą kan­di­da­ta­vo kaip sa­ve iš­si­kė­lęs kan­di­da­tas, tad „tvar­kie­čių“ Sei­me grei­čiau­siai bus de­vy­ni.

Du man­da­tus lai­mė­jo Dar­bo par­ti­ja, po vie­ną – Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja, Cen­tro par­ti­ja bei par­ti­ja „Lie­tu­vos są­ra­šas“. Dar vie­ną man­da­tą ga­vo sa­ve iš­si­kė­lęs bu­vęs „dar­bie­tis“ Da­rius Ka­mins­kas.

Sei­mą su­da­ro 141 Sei­mo na­rys – Tau­tos at­sto­vai ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams vien­man­da­tė­se ir dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­se slap­tu bal­sa­vi­mu tie­sio­gi­niuo­se miš­rios sis­te­mos rin­ki­muo­se.

Nau­jas Sei­mas į pir­mą­jį po­sė­dį tu­ri rink­tis ne vė­liau kaip per 15 die­nų po Sei­mo iš­rin­ki­mo, pre­li­mi­na­riai mi­ni­ma lap­kri­čio 10 die­na. Pir­mą­jį par­la­men­to po­sė­dį kvie­čia pre­zi­den­tas.