Metai po tiesioginių merų rinkimų: kylantis pasitikėjimas savivalda, bet užprogramuotos bėdos
Pra­ėjus me­tams, kai sa­vi­val­da pra­dė­jo dirb­ti su pir­mą kar­tą tie­sio­giai iš­rink­tais me­rais, pa­si­ti­kė­ji­mas vie­tos val­džia au­ga, bet iš­lie­ka sis­te­mo­je užp­rog­ra­muo­tos prob­le­mos, kai iš­sis­ki­ria ta­ry­bos ir me­ro po­zi­ci­jos, sa­ko eks­per­tai.

Tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai pir­mą kar­tą Lie­tu­vo­je vy­ko per­nai ko­vo 1 die­ną. Sa­vi­val­dy­bės bu­vo ren­ka­mos pa­gal se­ną­ją tvar­ką dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, kur są­ra­šus kė­lė par­ti­jos ir vi­suo­me­ni­niai ko­mi­te­tai, bet sa­vi­val­dy­bės va­do­vą rin­ko ne­be ta­ry­ba, o rin­kė­jai, tie­sio­giai bal­suo­da­mi už sa­vo fa­vo­ri­tus vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Į pir­muo­sius po­sė­džius ta­ry­bos pra­dė­jo rink­tis ba­lan­džio mė­ne­sį.

Tie­sio­gi­niai rin­ki­mai ver­ti­na­mi labiau

„2015 me­tais, pa­ly­gin­ti su 2014, pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­val­da pa­di­dė­jo be­veik 3 proc. punk­tais. Tie­są pa­sa­kius, jis au­go jau še­še­ri me­tai iš ei­lės, po 1–2 proc. punk­tus, bet yra toks niuan­sas, kad tarp me­ro ir sa­vi­val­dy­bės nė­ra ta­pa­ty­bės ženk­lo. Sa­vi­val­dy­bė, dau­gis­kai­ta, daug par­ti­jų ten, o va me­ras, tie­sio­giai iš­rink­tas, la­bai ge­rai. Kai ku­rie me­rai, Vil­niaus, Kau­no, bu­vo ver­ti­na­mi la­bai ge­rai, po 70 proc. tei­gia­mų ver­ti­ni­mų“, – BNS sa­kė so­cio­lo­gas Vla­das Gai­dys.

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ va­do­vas pa­ste­bė­jo, kad šie­met pa­si­ti­kė­ji­mas sa­vi­val­dy­bė­mis vie­nu me­tu bu­vo šiek tiek kri­tęs, bet ne­daug, ir ga­li bū­ti su­si­jęs su kon­kre­čiais skan­da­lais sa­vi­val­dy­bė­se, pvz., Drus­ki­nin­kuo­se. Vis­gi bend­ra ten­den­ci­ja, pa­sak V.Gai­džio – op­ti­mis­ti­nė.

„Tie­siog ne­abe­jo­ju, kad tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai tu­rė­jo įta­kos pa­si­ti­kė­ji­mo di­dė­ji­mui, tie­sio­gi­nis rin­ki­mas la­bai ver­ti­na­mas, ir ins­ti­tu­ci­ja tik iš­lo­šia iš to. Iš po­li­to­lo­gi­nio taš­ko gal su­silp­nė­ja par­ti­jų vaid­muo, bet žmo­nėms tie­sio­gi­nis rin­ki­mas yra la­bai ver­tin­gas ir sa­vi­val­dy­bių jis pa­ki­lo. Bet ko­kiu at­ve­ju, pro­ce­sas ei­na aukš­tyn, ir, ma­tyt, ir to­liau taip bus, nes ir Va­ka­rų Eu­ro­po­je sa­vi­val­da la­bai ko­ti­ruo­ja­ma – pa­čių iš­rink­ta val­džia, vie­to­je kon­tro­liuo­ja­ma“, – kal­bė­jo so­cio­lo­gas.

Pa­sku­ti­nė dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ skelb­ta rep­re­zen­ta­ty­vi gy­ven­to­jų apk­lau­sa, ku­rią ko­vą at­li­ko „Vil­mo­rus“, ro­do, kad sa­vi­val­dy­bė­mis pa­si­ti­ki 31,1 proc. apk­laus­tų­jų, o va­sa­rį to­kių bu­vo 28,1 proc., Per­nai spa­lį rei­tin­gas bu­vo pa­ki­lęs iki re­kor­di­nių 35,2 pro­cen­to.

Po­li­to­lo­gai ro­do į užp­rog­ra­muo­tas problemas

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (VU TSPMI) pro­fe­so­rė Ai­nė Ra­mo­nai­tė sa­ko, jog jau iš anks­to bu­vo aiš­ku, kad lū­kes­čiai dėl tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų bu­vo ge­ro­kai už­kel­ti.

„Lū­kes­čiai, ko ge­ro, bu­vo la­bai už­kel­ti, kad iš to kaž­kas la­bai ge­ro tu­ri iš­eit, bet mes kaip po­li­to­lo­gai iš kar­to sa­kė­me, kad tie lū­kes­čiai ne­pag­rįs­ti ir kaž­ko ypa­tin­gai ge­ro iš tos re­for­mos ne­bus, o ga­li bū­ti ir blo­gų da­ly­kų. Jau ir da­bar pra­si­de­da prob­le­mos, kai iš­sis­ki­ria ta­ry­bos ir me­ro po­zi­ci­jos, pra­si­de­da vi­di­niai konf­lik­tai“, – BNS sa­kė A.Ra­mo­nai­tė.

„Jei me­ras iš vie­nos par­ti­jos, o ta­ry­bo­je su­si­da­ro ki­ta dau­gu­ma, ne­beaiš­ku, kaip tos prob­le­mos bus spren­džia­mos. Iki šiol at­ro­dė, kad gal sa­vai­me su­sit­var­kys, bet da­bar pa­na­šu, kad tos prob­le­mos len­da kaip yla iš mai­šo ir ga­li bū­ti bė­dų“, – pri­dū­rė po­li­to­lo­gė.

Ki­tą sa­vai­tę Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas tu­rė­tų at­si­vers­ti bep­re­ce­den­tę by­lą, su­si­ju­sią su pir­muo­ju ban­dy­mu Lie­tu­vo­je at­sta­ty­din­ti iš par­ei­gų tie­sio­giai iš­rink­tą me­rą. Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba me­ro at­sta­ty­di­ni­mo pro­ce­są pra­dė­jo ar­gu­men­tuo­da­ma tuo, jog me­ras ne­pai­sė ta­ry­bos spren­di­mų, kai pa­si­kei­tus val­dan­čia­jai dau­gu­mai tie­sio­giai rink­tas me­ras li­ko ma­žu­mo­je.

Įtei­si­nus tie­sio­gi­nius me­ro rin­ki­mus, kar­tu pa­sun­kin­ta me­ro at­sta­ty­di­ni­mo pro­ce­dū­ra. Par­eikš­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mui ne­beuž­ten­ka ta­ry­bos na­rių bal­sa­vi­mo, bū­ti­na Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo iš­va­da, kad me­ras su­lau­žė prie­sai­ką ar ne­si­lai­kė įsta­ty­mų.

Rin­ki­mų for­ma kei­tė­si, me­ras – tas pats

Kal­bė­da­ma apie po­ky­čius dėl tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų, po­li­to­lo­gė A.Ra­mo­nai­tė pa­ste­bė­jo, kad kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se, ypač to­se, kur „ne­bū­ti­nai pa­čiais de­mo­kra­tiš­kiau­siais bū­dais“ yra įsit­vir­ti­nę tam ti­kros po­li­ti­nės jė­gos ar as­me­ny­bės, re­for­ma ne­pa­ge­ri­no si­tua­ci­jos.

Šią prob­le­mą įvar­di­na ir VU TSPMI lek­to­rius Maž­vy­das Jas­trams­kis, pa­žy­mė­da­mas, kad su tie­sio­gi­nių me­rų įtei­si­ni­mu taip pat dar su­dė­tin­giau ta­po me­rą at­sta­ty­din­ti iš par­ei­gų, par­eiš­kus jam ne­pa­si­ti­kė­ji­mą, o di­de­les ga­lias sa­vi­val­dy­bė­je įgi­ję po­li­ti­kai su nau­ją­ja sis­te­ma jas dar su­stip­ri­no.

„Tie­sio­gi­niai me­ro rin­ki­mai ga­li bū­ti ver­tin­ti dve­jo­pai – iš vie­nos pu­sės, bu­vo pi­lie­čiams su­teik­ta dau­giau ga­lių, kai ku­rio­se sa­vi­val­dy­bė­se me­rai pa­si­kei­tė, ir yra ge­ri ver­ti­ni­mai, bet ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se žmo­nės yra tie­siog už­val­dę sa­vi­val­dy­bes ir įgi­jo dar dau­giau ga­lios, nes su tie­sio­gi­niais me­rų rin­ki­mais ir to me­ro taip pa­pras­tai ne­iš­ver­si iš pos­to“, – BNS sa­kė M.Jas­trams­kis.

Ta­čiau į klau­si­mą, ar sa­vi­val­dos re­for­ma pa­si­tei­si­no, pa­sak jo, at­sa­ky­ti dar per anks­ti.

„Tai nė­ra da­ly­kas, ku­rį ga­li­ma įžvelg­ti pli­ka aki­mi, ir ge­riau­sias ro­dik­lis bus ki­ti rin­ki­mai, ku­riuo­se ma­ty­si­me, kiek me­rų yra per­rink­ta, kiek dar bus pa­pil­do­mai kai­tos“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

„Žiū­rint į du pa­grin­di­nius mies­tus, Vil­nių ir Kau­ną, pa­gal rei­tin­gus pa­na­šu, kad tie­sio­giai iš­rink­ti me­rai yra ge­rai ver­ti­na­mi, bet kai kur il­ga­me­čiai me­rai bu­vo per­rink­ti, ir vėl iš nau­jo iš­ni­ro į pa­vir­šių klau­si­mai dėl jų skaid­ru­mo, mes tu­rė­jo­me ir so­cial­de­mo­kra­to Ri­čar­do Ma­li­naus­ko, da­bar jau ne­be so­cial­de­mo­kra­to, skan­da­lą, kon­ser­va­to­riai siū­lo Laz­di­jų me­rui Ar­tū­rui Mar­ge­liui stab­dy­ti na­rys­tę, o juk ši­ti me­rai bu­vo per­rink­ti žmo­nių“, – kal­bė­jo VU TSPMI dės­ty­to­jas.