Mesti pirštinės A. Butkevičiui nedrįstama
So­cial­de­mo­kra­tai par­ti­jos va­do­vo kė­dė­je no­rė­tų ma­ty­ti ne tik da­bar­ti­nį sa­vo ly­de­rį, prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių. Ta­čiau aiš­kė­ja, kad dau­gu­ma į So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­kus iš­kel­tų kan­di­da­tų ne­ke­ti­na su juo kon­ku­ruo­ti.

Dėl kan­di­da­tų į LSDP pir­mi­nin­ko pos­tą jau ap­sisp­ren­dė treč­da­lis par­ti­jos sky­rių. Dau­gu­ma jų ke­lia A. But­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą. Kai ku­rie sky­riai į par­ti­jos va­do­vus siū­lo ir bu­vu­sį LSDP va­do­vą, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ką Ge­di­mi­ną Kir­ki­lą, eu­ro­par­la­men­ta­rus Zig­man­tą Bal­čy­tį ir Vi­li­ją Blin­ke­vi­čiū­tę.

G. Kir­ki­las ir V. Blin­ke­vi­čiū­tė pa­tvir­ti­no ne­ke­ti­nan­tys da­ly­vau­ti LSDP pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se. Tuo me­tu Z. Bal­čy­tis apie tai dar rim­tai svars­to.

Lau­kia dau­giau kandidatų

LSDP pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Al­gir­do Sy­so tei­gi­mu, sky­rių pa­pra­šy­ta kan­di­da­tus į par­ti­jos va­do­vo pos­tą iš­kel­ti iki ba­lan­džio 20 die­nos. Anot jo, iki šiol tai pa­da­rė per 20 LSDP sky­rių. Dau­gu­ma jų į par­ti­jos pir­mi­nin­kus siū­lo A. But­ke­vi­čių. „Tai dės­nin­ga ten­den­ci­ja. Pir­mi­nin­kus kei­čia, kai jie dir­ba blo­gai. Nie­kas ne­ga­li ap­kal­tin­ti, kad A. But­ke­vi­čius yra ne­po­pu­lia­rus ar par­ti­ja ne­po­pu­lia­ri“, - LŽ aiš­ki­no A. Sy­sas.

Be A. But­ke­vi­čiaus, LSDP Aly­taus ra­jo­no sky­rius į par­ti­jos pir­mi­nin­kus iš­kė­lė G. Kir­ki­lą, Ne­rin­gos sky­rius - Z. Bal­čy­tį. Jur­bar­ko so­cial­de­mo­kra­tai prie par­ti­jos vai­ro, be da­bar­ti­nio ly­de­rio, no­rė­tų ma­ty­ti V. Blin­ke­vi­čiū­tę ir Z. Bal­čy­tį.

A. Sy­sas prog­no­za­vo, kad ra­sis dau­giau kan­di­da­tų. „Mū­sų par­ti­jo­je vi­sa­da pa­siū­lo­ma maž­daug iki de­šim­ties ko­le­gų - de­mo­kra­ti­ja“, - tvir­ti­no jis. LSDP su­va­žia­vi­mas, ku­ria­me bus ren­ka­mas pir­mi­nin­kas, vyks ge­gu­žės 1 die­ną.

Nei Gediminas Kirkilas, nei Vilija Blinkevičiūtė nesivaržys LSDP pirmininko rinkimuose./Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Pa­lai­ko A. Butkevičių

Nuo 2009 me­tų LSDP va­do­vau­jan­tis A. But­ke­vi­čius anks­čiau yra už­si­mi­nęs, kad da­ly­vaus par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se. „Tu­riu pa­sa­ky­ti, kad ne­su iš tų žmo­nių, ku­rie pa­lie­ka pra­dė­tus dar­bus. So­cial­de­mo­kra­tų va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė pra­dė­jo daug am­bi­cin­gų pro­jek­tų. Juos tu­ri­me už­baig­ti ir įro­dy­ti Lie­tu­vos žmo­nėms, kad ir 2016 me­tų Sei­mo rin­ki­muo­se jie ga­lė­tų pa­si­ti­kė­ti LSDP“, - LŽ yra sa­kęs prem­je­ras.

G. Kir­ki­las pa­ti­ki­no, kad LSDP pir­mi­nin­ko pos­tas jo ne­do­mi­na ir rin­ki­muo­se jis ne­da­ly­vaus. „Jau esu sa­kęs, kad du­kart į tą pa­čią upę ne­įb­ri­si“, - tei­gė jis. Kar­tu G. Kir­ki­las pa­žy­mė­jo ma­nan­tis, kad A. But­ke­vi­čius tin­ka­mas to­liau va­do­vau­ti par­ti­jai. „Tai ro­do vi­suo­me­nės apk­lau­sos, rei­tin­gai ir svar­biau­sia - sėk­min­gas pa­si­ro­dy­mas rin­ki­muo­se. Mū­sų par­ti­jo­je, kaip ir vi­so­se, yra pliu­sų, yra mi­nu­sų, bet A. But­ke­vi­čiaus ly­de­ria­vi­mas šiuo me­tu yra po­zi­ty­vus par­ti­jai“, - įsi­ti­ki­nęs po­li­ti­kas.

Eu­ro­par­la­men­ta­rė V. Blin­ke­vi­čiū­tė dė­ko­jo jos kan­di­da­tū­rą iš­kė­lu­siems ko­le­goms so­cial­de­mo­kra­tams. „E­su la­bai dė­kin­ga vi­siems par­ti­jos bi­čiu­liams už il­ga­lai­kį mū­sų bend­ra­dar­bia­vi­mą. Ta­čiau jau da­bar ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tu­ri­me stip­rų pir­mi­nin­ką, ir ma­nau, kad A. But­ke­vi­čius tu­rė­tų to­liau va­do­vau­ti mū­sų par­ti­jai. Šiuo lai­ko­tar­piu ti­krai ne­kan­di­da­tuo­siu į par­ti­jos pir­mi­nin­kus“, - LŽ tvir­ti­no ji.

Rei­kia atsinaujinti

Z. Bal­čy­tis ne­sku­bė­jo duo­ti at­sa­ky­mo, da­ly­vaus LSDP pir­mi­nin­ko rin­ki­muo­se ar ne. „Ne­no­riu da­ry­ti spau­di­mo sky­riams, jie pa­tys tu­ri nu­spręs­ti dėl kan­di­da­to, ku­ris pre­ten­duo­tų va­do­vau­ti par­ti­jai dve­jus me­tus. Ne­no­rė­čiau at­sa­ky­ti: taip ar ne. Aš gal­vo­ju, mąs­tau. Jei­gu ap­sisp­rę­siu, pa­vie­šin­siu sa­vo spren­di­mą“, - LŽ sa­kė jis.

Vis dėl­to eu­ro­par­la­men­ta­rą nu­džiu­gi­no par­ti­jos bi­čiu­lių par­ody­tas pa­si­ti­kė­ji­mas. Anot jo, jie ma­to, kaip LSDP yra "vai­ruo­ja­ma", esą kai ku­riuo­se sky­riuo­se gal­būt yra no­ro, kad ofi­cia­li par­ti­jos po­li­ti­ka šiek tiek keis­tų­si. „Ma­tau, kaip yra Eu­ro­pos vals­ty­bė­se, ko­kią vie­tą ten tu­ri so­cial­de­mo­kra­tai. Na­tū­ra­lu, žmo­nės il­gus me­tus bu­vo vie­no­se ar ki­to­se po­zi­ci­jo­se, ma­nau, kad mū­sų par­ti­jai rei­kia tam ti­kro at­si­nau­ji­ni­mo“, - kal­bė­jo jis.

Z. Bal­čy­tis ne­no­rė­jo ver­tin­ti A. But­ke­vi­čiaus va­do­va­vi­mo LSDP. „Man bū­tų ne­ko­rek­tiš­ka tai da­ry­ti. Iki šiol esa­me ko­le­gos, ti­krai ne­ver­ti­nu ir nie­ka­da ne­ver­tin­siu“, - ti­ki­no jis.

Ne­ma­to pavojaus

Kau­no Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus, po­li­to­lo­go Lau­ro Bie­li­nio ne­ste­bi­na tai, kad dau­gu­ma LSDP sky­rių ke­lia A. But­ke­vi­čiaus kan­di­da­tū­rą. „Par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­te jis ga­na ak­ty­viai sa­ve iš­reiš­kia. LSDP sėk­mė di­de­le da­li­mi su­pran­ta­ma kaip jo, par­ti­jos ly­de­rio, as­me­ni­nė sėk­mė“, - pa­žy­mė­jo jis.

Anot L. Bie­li­nio, ki­ti LSDP sky­rių ke­lia­mi kan­di­da­tai yra ryš­kios as­me­ny­bės, jie pa­de­mons­tra­vo sa­vo ly­de­rys­tės ga­li­my­bes. „Jie ti­krai ga­li bū­ti al­ter­na­ty­va A. But­ke­vi­čiui. Kar­tu tiek par­ti­jos vi­du­je, tiek vi­suo­me­nei tai par­odo, kad so­cial­de­mo­kra­tai tu­ri ne­ma­žą at­sar­gi­nių suo­le­lį“, - tvir­ti­no eks­per­tas.

Vis dėl­to, L. Bie­li­nio nuo­mo­ne, G. Kir­ki­las, V. Blin­ke­vi­čiū­tė ir Z. Bal­čy­tis ne­bū­tų pa­vo­jin­gi var­žo­vai A. But­ke­vi­čiui. Esą jis sa­vo po­pu­lia­ru­mu ge­ro­kai len­kia vi­sus iš mi­nė­tų ko­le­gų. „To­dėl ne­ma­nau, kad bus ko­kia nors rea­li kon­ku­ren­ci­ja. Ma­ny­čiau, kad A. But­ke­vi­čius ga­na di­de­le bal­sų pers­va­ra ga­li nu­ga­lė­ti rin­ki­muo­se. Ne­bent nu­tik­tų kas nors ne­ti­kė­ta“, - kal­bė­jo L. Bie­li­nis.