Merų kelionių maršrutai kol kas tik tiesiami
Per dau­giau nei 100 die­nų ko­jas spė­ję ap­šil­ti pir­mą­kart tie­sio­giai Lie­tu­vo­je iš­rink­ti di­džių­jų ša­lies mies­tų me­rai kol kas van­giai ke­lia spar­nus į sve­čias ša­lis megz­ti tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo su už­sie­nio par­tne­riais. Už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes dar tik pla­nuo­jan­tys sa­vi­val­dy­bių va­do­vai ža­da ne tik ties­ti drau­gys­tės til­tus, bet ir stip­rin­ti ry­šį su sve­tur gy­ve­nan­čiais mū­sų tau­tie­čiais.

Nuo ka­den­ci­jos pra­džios dau­giau­sia į už­sie­nį ke­liau­ti te­ko an­trai ka­den­ci­jai per­rink­tam Klai­pė­dos me­rui li­be­ra­lui Vy­tau­tui Grub­liaus­kui. Už­sie­nio vi­zi­tai kol kas ne itin su­do­mi­no nau­juo­sius Vil­niaus ir Kau­no va­do­vus. Ma­žes­nių ša­lies mies­tų va­do­vai stip­rin­ti bi­čiu­lys­tę su­sku­bo su gre­ti­mų ša­lių sa­vi­val­dy­bė­mis.

Ir dar­bų į va­lias, ir pi­ni­gus taupo

Nau­jie­ji di­džiau­sių ša­lies mies­tų – Vil­niaus ir Kau­no – me­rai megz­ti ry­šių su už­sie­nio par­tne­riais ne­sku­ba. „Nuo sa­vo ka­den­ci­jos pra­džios sos­ti­nės va­do­vas nė­ra vy­kęs nė į vie­ną už­sie­nio ko­man­di­ruo­tę. Tau­pom pi­ni­gus“, – LŽ tvir­ti­no Vil­niaus me­ro pa­ta­rė­jas Alek­sand­ras Zub­ria­ko­vas. Jis pa­žy­mė­jo, kad bū­si­mos už­sie­nio ko­man­di­ruo­tės ir vi­zi­tai dar de­ri­na­mi. A. Zub­ria­ko­vas už­si­mi­nė, kad ru­de­nį sos­ti­nės me­ras li­be­ra­las Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ke­ti­na vyk­ti į Iz­rae­lį, ta­čiau šio pla­nuo­ja­mo už­sie­nio vi­zi­to ne­de­ta­li­za­vo.

Į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes la­ga­mi­nų dar ne­si­kro­vė ir nau­ja­sis lai­ki­no­sios sos­ti­nės va­do­vas Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis. „I­ki šiol Kau­no me­ras ne­vy­ko ir ar­ti­miau­siu me­tu ne­pla­nuo­ja vyk­ti į jo­kią ko­man­di­ruo­tę. Dar­bų Kau­ne yra į va­lias, nė­ra ka­da ke­liau­ti“, – LŽ par­eiš­kė Kau­no me­ro pa­ta­rė­jas ry­šiams su vi­suo­me­ne To­mas Gri­ga­le­vi­čius.

Daž­niau­sia kryp­tis – Briuselis

Tuo me­tu an­trai ka­den­ci­jai prie Klai­pė­dos mies­to vai­ro sto­jęs li­be­ra­las V. Grub­liaus­kas ne­sė­di vie­to­je. Per ge­gu­žę ir bir­že­lį V. Grub­liaus­kas net tris­kart sve­čia­vo­si Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) po­li­ti­ne sos­ti­ne ti­tu­luo­ja­ma­me Briu­se­ly­je, taip pat lan­kė­si Por­tu­ga­li­jo­je bei Ka­zachs­ta­ne. „Jis yra ES Re­gio­nų ko­mi­te­to na­rys, tad da­ly­vau­ja po­sė­džiuo­se. Ke­lio­nės iš­lai­das den­gia ES Re­gio­nų ko­mi­te­tas“, – LŽ aiš­ki­no Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Tarp­tau­ti­nių ry­šių, vers­lo plė­tros ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­ja Eg­lė Del­tu­vai­tė.

Į Ka­zachs­ta­ną uos­ta­mies­čio me­ras V. Grub­liaus­kas vy­ko kaip vy­riau­sy­bi­nės de­le­ga­ci­jos na­rys. „Per šį vi­zi­tą tarp Klai­pė­dos ir Ak­tau mies­tų pa­si­ra­šy­tas ke­ti­ni­mų bend­ra­dar­biau­ti pro­to­ko­las“, – pa­brė­žė E. Del­tu­vai­tė. Vi­zi­tą or­ga­ni­za­vo Vy­riau­sy­bė, to­dėl Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bė den­gė tik ko­man­di­ruo­tės iš­lai­das pa­gal gau­tas sąs­kai­tas. Jos su­da­ro be­veik 1925 eu­rus.

De­mons­tra­vo pri­nci­pi­nę Lie­tu­vos poziciją

Ne­par­ti­nis Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas kol kas vy­ko į dvi už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes. Jis kar­tu su ki­tais nau­jai iš­rink­tais ša­lies sa­vi­val­dy­bių va­do­vais sve­čia­vo­si Briu­se­ly­je bei lan­kė­si Lat­vi­jo­je, kur da­ly­va­vo Jel­ga­vos mies­to ju­bi­lie­jaus ren­gi­niuo­se. „Me­ras į Jel­ga­vą vy­ko au­to­mo­bi­liu, to­dėl ke­lio­nės iš­lai­das nu­sa­ky­ti keb­lu“, – LŽ tei­gė Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Jū­ra­tė Rau­du­vie­nė.

Rug­sė­jį A. Vi­soc­kas su mies­to de­le­ga­ci­ja vyks į JAV, kur da­ly­vaus Oma­hos su­si­gi­mi­nia­vu­sių mies­tų aso­cia­ci­jos 50 me­tų pa­mi­nė­ji­mo iš­kil­mė­se. „O­ma­ha yra Šiau­lių mies­tas par­tne­ris“, – pa­žy­mė­jo Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė.

Nau­ja­sis Pa­ne­vė­žio me­ras, at­sto­vau­jan­tis vi­suo­me­ni­niam ju­dė­ji­mui „Kar­tu“, Ry­tis My­ko­las Rač­kaus­kas pir­ma­jam ir kol kas vie­nin­te­liam vi­zi­tui į už­sie­nį pa­si­rin­ko Piet­va­ka­rių Ukrai­no­je esan­tį Vi­ny­cios mies­tą. „Pa­lai­ky­da­mi na­cio­na­li­nę Lie­tu­vos po­zi­ci­ją Ukrai­nos at­žvil­giu jos ka­ro su Ru­si­ja aki­vaiz­do­je, esa­me įsi­ti­ki­nę, kad ak­ty­vus bend­ra­dar­bia­vi­mas su Ukrai­nos mies­tu – vie­nas rea­lių mū­sų ša­lies po­zi­ci­jos pa­vyz­džių“, – LŽ tei­gė R. M. Rač­kaus­kas.

Vi­ny­cia – Pa­ne­vė­žio mies­tas par­tne­ris, su ku­riuo bend­ra­dar­biau­ja­ma nuo 2014 me­tų. Me­ras šia­me Ukrai­nos mies­te lan­kė­si Eu­ro­pos die­nų pro­ga. „Pa­ne­vė­žio mies­to me­rui bu­vo su­teik­ta gar­bė pa­kel­ti ES vė­lia­vą“, – pri­dū­rė Pa­ne­vė­žio sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai. Tri­jų as­me­nų de­le­ga­ci­ja į Ukrai­ną pa­ne­vė­žie­čiams at­siė­jo 675 eu­rus.

Stip­ri­na­mas ry­šys su gim­tuo­ju kraštu

Dzū­ki­jos sos­ti­nei – Aly­tui va­do­vau­jan­tis bu­vęs ge­ne­ra­li­nis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) kvie­ti­mu kol kas sve­čia­vo­si tik Briu­se­ly­je. „Nau­jus me­rus LSA pa­kvie­tė su­si­pa­žin­ti su ES ins­ti­tu­ci­jo­mis, fon­dais, ga­li­my­bė­mis sa­vi­val­dy­bėms ieš­ko­ti fi­nan­sa­vi­mo. To­kia ir nau­da mies­tui, kon­tak­tai bei in­for­ma­ci­ja apie fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bes“, – LŽ tei­gė Aly­taus me­ro pa­dė­jė­ja Vi­li­ja Ra­ma­naus­kie­nė. Ši V. Gri­ga­ra­vi­čiaus ko­man­di­ruo­tė aly­tiš­kiams te­kai­na­vo vos 71 eu­rą.

Aly­taus sa­vi­val­dy­bės at­sto­vė pa­žy­mė­jo, kad ar­ti­miau­siu me­tu – rugp­jū­tį – nu­ma­ty­tos trys me­ro ko­man­di­ruo­tės. Dvie­jų už­sie­nio vi­zi­tų kryp­tys ves į Len­ki­ją – Su­val­kus ir Lu­ką, ki­ta ke­lio­nė su­pla­nuo­ta į Vi­du­rio Lat­vi­ją – Ama­tą. „Tai – Aly­taus mies­tai par­tne­riai, su ku­riais vyk­do­mi bend­ri pro­jek­tai“, – pa­žy­mė­jo Aly­taus me­ro pa­dė­jė­ja.

Il­ga­me­tis Ma­ri­jam­po­lės me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Vid­man­tas Bra­zys nuo nau­jos ka­den­ci­jos pra­džios iš Lie­tu­vos ko­jos kol kas ir­gi ne­kė­lė. Kaip LŽ in­for­ma­vo Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, rug­sė­jo pa­bai­go­je V. Bra­zys pa­kvies­tas Ai­ri­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės at­vyk­ti į Ba­lin­ro­bo mies­tą da­ly­vau­ti lie­tu­vių la­kū­no Fe­lik­so Vait­kaus skry­džio per At­lan­tą 80-ųjų me­ti­nių mi­nė­ji­me. Dar šie­met Su­val­ki­jos sos­ti­nė su Ai­ri­jos Mė­jo gra­fys­te pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą, ku­riuo su­si­ta­rė už­megz­ti ir plė­to­ti ry­šius. „Ba­lin­ro­bo lie­tu­vių bend­ruo­me­nė­je yra daug at­vy­kė­lių iš Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no, to­dėl yra na­tū­ra­lus abi­pu­sis no­ras pa­lai­ky­ti ry­šius su gim­tuo­ju kraš­tu“, – pa­žy­mė­jo Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Vie­šų­jų ry­šių tar­ny­bos ve­dė­ja Au­re­li­ja Ba­niu­lai­tie­nė.