Merų kėdės geidžia ir turtuoliai, ir vargšai
Val­dy­ti di­džiuo­sius Lie­tu­vos mies­tus – Vil­nių, Kau­ną, Klai­pė­dą – sie­kia ir mi­li­jo­nie­riai, ir „u­ba­gų ka­ra­lius“. Vie­nų pre­ten­den­tų į me­rus tur­tas trokš­ta di­des­nes nei še­šia­ženk­les su­mas, ta­čiau esa­ma ir to­kių, ku­rių ki­še­nė­se vė­jai švil­pau­ja.

Tarp tur­tin­giau­sių pre­ten­den­tų į me­rus – vers­li­nin­kai, Sei­mo na­riai ir da­bar­ti­niai me­ri­jų šei­mi­nin­kai. Iš Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK) pre­ten­den­tų į me­rus pa­teik­tų me­ti­nių gy­ven­to­jo (šei­mos) tur­to dek­la­ra­ci­jų ma­ty­ti, kad dėl val­džios kau­sis dau­giau­sia tur­tuo­lių, sie­kian­čių Kau­no me­ro re­ga­li­jų.

Tur­tin­giau­si – da­bar­ti­niai sos­ti­nės vadovai

Tur­tuo­lių,trokš­tan­čių Vil­niaus me­ro kė­dės, ti­tu­lai pri­klau­so da­bar­ti­niams sos­ti­nės va­do­vams. Ir to­liau mies­tui va­do­vau­ti sie­kian­tis Ar­tū­ras Zuo­kas nu­ro­do, kad už dau­giau nei 1,2 mln. eu­rų (dek­la­ruo­ta 4 367 764 li­tai) tu­ri ver­ty­bi­nių po­pie­rių, me­no kū­ri­nių, ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių, pi­ni­gi­nės lė­šos sie­kia 166,9 tūkst. eu­rų (576 278 li­tus), o pri­va­lo­mas re­gis­truo­ti tur­tas – 121,5 tūkst. eu­rų (419,8 tūkst. li­tų). Jis taip pat nu­ro­do, kad už 386,9 tūkst. eu­rų (1 336 091 li­to) yra su­tei­kęs pa­sko­los, o jį pa­tį sle­gia 432,6 tūkst. eu­rų (1 493 956 li­tų) gau­ta pa­sko­la. Dek­la­ruo­ja­ma, kad pra­ėju­siais me­tais jis ga­vo 156,5 tūkst. eu­rų (per 0,5 mln. li­tų) pa­ja­mų.

Sos­ti­nės vi­ce­me­ras „dar­bie­tis“ Jo­nas Pins­kus nu­ro­do, kad san­tau­pų ir pri­va­lo­mo re­gis­truo­ti tur­to ver­tė - 550,9 tūkst. eu­rų (apie 1,9 mln. li­tų), taip pat jis yra su­tei­kęs 144,8 tūkst. eu­rų (0,5 mln. li­tų) pa­sko­lą. Į tur­tin­giau­sių pre­ten­den­tų į Vil­niaus me­rus tre­je­tu­ką pa­kliū­va ir Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­rys Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis. Jo dek­la­ruo­ja­mas tur­tas sie­kia 187,6 tūkst. eu­rų (647,7 tūkst. li­tų).

Sto­ti prie sos­ti­nės vai­ro už­si­gei­du­sio par­la­men­ta­ro Nag­lio Pu­tei­kio tur­to ver­tė yra 121,4 tūkst. eu­rų (419,1 tūkst. li­tų), o Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vo Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus – 107,8 tūkst. eu­rų (372,4 tūkst. li­tų). Taip pat R. Ši­ma­šius nu­ro­do, kad jį sle­gia (579,9 tūkst. li­tų) gau­ta pa­sko­la.

Sa­vo tur­tais ma­žiau­siai pa­si­gir­ti ga­li į Vil­niaus me­rus Lie­tu­vos liau­dies par­ti­jos iš­kel­tas „nep­rik­lau­so­mas pub­li­cis­tas“ Vi­ta­li­jus Bal­kus. Jis nu­ro­do, kad tu­ri ver­ty­bių už 1,5 tūkst. eu­rų (5,5 tūkst. li­tų).

Nuo mi­li­jo­nie­riaus iki „u­ba­gų karaliaus“

Kau­tis dėl Kau­no me­ro kė­dės yra pa­si­ry­žę net 16 pre­ten­den­tų – tarp jų ne tik po­li­ti­kai, vi­suo­me­ni­nin­kai, bet ir stam­būs vers­li­nin­kai. Vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Vie­nin­gas Kau­nas“ iš­kel­tas kan­di­da­tas į me­rus – vers­li­nin­kas Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis - sa­vo tur­tais ne­tu­ri ly­gių. Dek­la­ruo­ja­ma, kad V. Ma­ti­jo­šai­čio pri­va­lo­mas re­gis­truo­ti tur­tas, san­tau­pos ir ki­tos ver­ty­bės sie­kia per 4 mln. eu­rų (13,8 mln. li­tų). Be to, jis nu­ro­do, kad dau­giau nei 1 mln. eu­rų (3,456 mln. li­tų) yra pa­sko­li­nęs. V. Ma­ti­jo­šai­čio me­ti­nės pa­ja­mos yra 174,2 tūkst. eu­rų (601,5 tūkst. li­tų).

Lai­ki­no­sios sos­ti­nės kė­dę užiim­ti sie­kian­tis vers­li­nin­kas Kęs­tu­tis Pū­kas dek­la­ruo­ja tur­tą, ku­rio ver­tė be­veik 480 tūkst. eu­rų (1,6 mln. li­tų). Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos į me­rus ke­lia­mas Ar­tū­ras Te­pe­lys nu­ro­do tu­rin­tis 360,4 tūkst. eu­rų (1,2 mln. li­tų) ver­tės tur­tą.

Tarp tur­tin­giau­sių pre­ten­den­tų į Kau­no va­do­vus – ir tei­si­nin­kė, Kau­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė „tvar­kie­tė“ Auš­ra Ru­čie­nė. Jos dek­la­ruo­ja­mas tur­tas sie­kia 248,4 tūkst. eu­rų (857,7 tūkst. li­tų). Per 192,7 tūkst. eu­rų (665,5 tūkst. li­tų) tur­tą dek­la­ruo­ja Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to fi­lo­so­fi­jos dės­ty­to­jas Eli­gi­jus Dze­žuls­kis-Duo­nys. Ta­čiau jį sle­gia ir 64,4 tūkst. eu­rų (222 tūkst. li­tų) gau­ta pa­sko­la.

Tuo me­tu skan­da­lais gar­sė­jan­tis lai­ki­no­sios sos­ti­nės eks­me­ras Vy­tau­tas Šus­taus­kas nu­ro­do, kad tu­ri tik pri­va­lo­mo re­gis­truo­ti tur­to, ku­rio ver­tė - kiek dau­giau nei 1 tūkst. eu­rų (3,6 tūkst. li­tų), o pa­ja­mų pra­ėju­siais me­tais vi­sai ne­ga­vo. Į Kau­no me­rus Lie­tu­vos vals­tie­čių­jų ir ža­lių­jų są­jun­gos iš­kel­ta Kris­ti­na Juo­za­pa­vi­čiū­tė nu­ro­do, kad nei tur­to, nei san­tau­pų ne­tu­ri, iš­sky­rus 2,5 tūkst. eu­rų (8,7 tūkst. li­tų) sko­lą.

Sle­gia ir di­džiu­lių pa­sko­lų našta

Tur­tin­giau­sias pre­ten­den­tas sto­ti prie Klai­pė­dos mies­to vai­ro – vers­li­nin­kas Ri­man­tas Ci­baus­kas. Šis „Klai­pė­dos“ vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to į me­rus iš­kel­tas pre­ten­den­tas dek­la­ruo­ja, kad jo tur­tas ir san­tau­pos sie­kia 302,6 tūkst. eu­rų (apie 1 mln. li­tų), ta­čiau gau­ta pa­sko­la yra per 188,2 tūkst. eu­rų (650 tūkst. li­tų).

Va­do­vau­ti Klai­pė­dai pa­no­ru­si Sei­mo na­rė kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė yra an­tra pa­gal tur­tą tarp pre­ten­den­tų į uos­ta­mies­čio me­rus. Par­la­men­ta­rė nu­ro­do tu­rin­ti pri­va­lo­mą re­gis­truo­ti tur­tą, ku­rio ver­tė yra be­veik 223 tūkst. eu­rų (769,7 tūkst. li­tų), ir 11,2 tūkst. eu­rų (39 tūkst. li­tų) pi­ni­gi­nių lė­šų. A. Bi­lo­tai­tė dek­la­ruo­ja, kad yra ga­vu­si 153 tūkst. eu­rų (525,3 tūkst. li­tų) pa­sko­lą.

Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) į me­rus iš­kel­tas Be­nas Re­na­tas Bal­tu­sis dek­la­ruo­ja, kad san­tau­pos ir tur­tas sie­kia 210 tūkst. eu­rų (725,1 tūkst. li­tų), ta­čiau jį sle­gia ir 88,3 tūkst. eu­rų (305 tūkst. li­tų) pa­sko­la. Mies­to val­džios sie­kian­tis Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to Svei­ka­tos moks­lų fa­kul­te­to de­ka­nas Ar­tū­ras Raz­ba­daus­kas nu­ro­do, kad san­tau­pos ir tur­tas sie­kia 135,4 tūkst. eu­rų (402 tūkst. li­tų), o gau­ta pa­sko­la - 74,8 tūkst. eu­rų (258,6 tūkst. li­tų).

Į tur­tin­giau­sių pre­ten­den­tų į Klai­pė­dos va­do­vus pen­ke­tu­ką pa­kliū­va ir da­bar­ti­nis uos­ta­mie­čio me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas. Jis dek­la­ruo­ja, kad pi­ni­gi­nės lė­šos ir pri­va­lo­mas re­gis­truo­ti tur­tas sie­kia 112,8 tūkst. eu­rų (389,6 tūkst. li­tų), o gau­ta pa­sko­la yra 127,1 tūkst. eu­rų (438,9 tūkst. li­tų). Var­gin­giau­sio pre­ten­den­to į me­rus ti­tu­las pri­klau­so Tau­ti­nin­kų są­jun­gos iš­kel­tam Ma­riui Ši­lei­kai. Jis nu­ro­do tu­rin­tis tik ver­ty­bių už 2,8 tūkst. eu­rų (9,9 tūkst. li­tų.)

***

Tur­tin­giau­si pre­ten­den­tai į Vil­niaus, Kau­no ir Klai­pė­dos merus

Dek­la­ruo­tas tur­tas* (li­tais)
Pre­ten­ten­dai į Vil­niaus me­rus
1. Ar­tū­ras Zuo­kas 5 363 842
2. Jo­nas Pins­kus 1 902 240
3. Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis 647 766
4. Nag­lis Pu­tei­kis 419 196
5. Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius 372 451
Pre­ten­den­tai į Kau­no me­rus
1. Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis 13 815 099
2. Kęs­tu­tis Pū­kas 1 657 239
3. Ar­tū­ras Te­pe­lys 1 244 555
4. Auš­ra Ru­čie­nė 857 739
5. Eli­gi­jus Dze­žuls­kis – Duo­nys 665 500
Pre­ten­den­tai į Klai­pė­dos me­rus
1. Ri­man­tas Ci­baus­kas 1 044 900
2. Ag­nė Bi­lo­tai­tė 808 742
3. Be­nas Re­na­tas Bal­tu­sis 725 151
4. Ar­tū­ras Raz­ba­daus­kas 467 658
5. Vy­tau­tas Grub­liaus­kas 389 624

* Įskai­to­mas pri­va­lo­mas re­gis­truo­ti tur­tas, ver­ty­bi­niai po­pie­riai, me­no kū­ri­niai, ju­ve­ly­ri­niai dir­bi­niai ir pi­ni­gi­nės lė­šos.

VRK informacija