Merų algos didės kone dvigubai
Di­dės at­ly­gi­ni­mai nau­jai iš­rink­tiems me­rams ir vi­ce­me­rams. Sei­mas an­tra­die­nį 79 bal­sais už, vie­nam par­la­men­ta­rui bal­sa­vus prieš ir 4 su­si­lai­kius pri­ėmė to­kias Vals­ty­bės po­li­ti­kų ir vals­ty­bės par­ei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas.

„I­ki 2008 me­tų me­rų at­ly­gi­ni­mai maž­daug pri­ly­go Sei­mo na­rių at­ly­gi­ni­mams. Ma­nau, po tie­sio­gi­nių me­rų rin­ki­mų, kai ti­ki­mės, kad me­ro funk­ci­jos bus dar iš­plės­tos, la­bai lo­giš­ka pa­kel­ti at­ly­gi­ni­mą maž­daug iki Sei­mo na­rio, nes sa­vi­val­dos lyg­me­ny­je me­rai dir­ba la­bai svar­bų ir at­sa­kin­gą dar­bą“, - už pa­tai­sas bal­suo­ti ra­gi­no So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to va­do­vė so­cial­de­mo­kra­tė Kris­ti­na Miš­ki­nie­nė.

Iki 100 tūkst. gy­ven­to­jų tu­rin­čių sa­vi­val­dy­bių me­rams par­ei­gi­nė al­ga kils nuo 1,3 tūkst. eu­rų iki 2,3 tūkst. eu­rų. To­kios sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rams vie­toj 1,1 tūkst. eu­rų bus mo­ka­ma 1,9 tūkst. eu­rų al­ga.

Di­des­nių sa­vi­val­dy­bių va­do­vams par­ei­gi­nis at­ly­gi­ni­mas kils nuo 1,5 tūkst. eu­rų iki 2,6 tūkst. eu­rų. To­kių sa­vi­val­dy­bių vi­ce­me­rams al­ga augs nuo 1,3 tūkst. iki 2 tūkst. eu­rų.

Di­din­ti sa­vi­val­dos va­do­vų al­gas pa­siū­lė Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to na­riai so­cial­de­mo­kra­tė Mil­da Pe­traus­kie­nė, „dar­bie­tis“ Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas ir „tvar­kie­tis“ Al­gi­man­tas Dumb­ra­va.

Ini­cia­to­riai pa­brė­žė, kad da­bar­ti­nis sa­vi­val­dos va­do­vų at­ly­gis - per že­mas, sa­vi­val­dy­bių va­do­vų par­ei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­tas nuo 2004 me­tų ne­bu­vo per­žiū­rė­tas, tuo me­tu ki­tų ša­lies vals­ty­bės po­li­ti­kų at­ly­gi­ni­mai di­dė­jo.

Šių me­tų ko­vą Lie­tu­vo­je vy­ko sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų ir pir­mie­ji tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai.