Merijos nori pačios valdyti žemę
Sa­vi­val­dy­bės pra­šo Vy­riau­sy­bę ne žo­džiais, o dar­bais įro­dy­ti sa­vo sie­kius per­duo­ti me­ri­joms da­lį vals­ty­bės že­mės val­dy­mo.

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) val­dy­ba krei­pė­si į Vy­riau­sy­bę, Ap­lin­kos, Že­mės ūkio, Ūkio mi­nis­te­ri­jas ir pri­mi­nė me­tų pra­džio­je prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio duo­tus pa­ža­dus bent da­lį vals­ty­bi­nės že­mės dis­po­na­vi­mo funk­ci­jų per­duo­ti me­ri­joms. Tai nu­ma­ty­ta ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je.

Rim­tas stabdys

Pa­sak LSA pa­ta­rė­jo kai­mo ir te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo klau­si­mais Ge­di­mi­no Vai­čio­nio, Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­ne vi­so la­bo nu­ma­ty­ta at­si­sa­ky­ti Vy­riau­sy­bės da­ly­va­vi­mo že­mės skly­pų per­da­vi­mo sa­vi­val­dy­bėms pro­ce­se, kai že­mė per­duo­da­ma val­dy­ti pa­ti­kė­ji­mo tei­se sa­vi­val­dy­bių in­ves­ti­ci­niams pro­jek­tams įgy­ven­din­ti. Ta­čiau tai ne­su­tei­kia vals­ty­bi­nės že­mės dis­po­na­vi­mo tei­sės ir ne­lei­džia įgy­ven­din­ti Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos nuo­sta­tos da­lį vals­ty­bi­nės že­mės dis­po­na­vi­mo funk­ci­jų per­duo­ti sa­vi­val­dy­bėms.

Ne­ga­na to, pa­sta­ruo­ju me­tu mies­tuo­se Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba (NŽT), dangs­ty­da­ma­si vie­šo­jo in­te­re­so gy­ni­mu ir že­mės skly­pų nau­do­ji­mo prie­žiū­ra, ma­siš­kai nu­trau­kia vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos su­tar­tis su po­ten­cia­liais in­ves­tuo­to­jais. „Bū­tent dėl NŽT veiks­mų stab­do­mi in­ves­ti­ci­niai pro­jek­tai Vil­niu­je, Klai­pė­do­je, ki­tuo­se mies­tuo­se. Ga­li­ma įtar­ti, jog tai da­ro­ma pik­ty­biš­kai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė LSA pre­zi­den­tas, Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas.

Jis ne­slė­pė, kad me­rams ne­ri­mą ke­lia ne tik nu­trau­kia­mos že­mės nuo­mos su­tar­tys, bet ir NŽT, mi­nis­te­ri­jų, Vy­riau­sy­bės ne­ran­gu­mas, kai rei­kia pri­im­ti spren­di­mus dėl vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos įvai­riems pro­jek­tams įgy­ven­din­ti. Kar­tais, anot R. Ma­li­naus­ko, ga­lu­ti­nio spren­di­mo ten­ka lauk­ti net iki tre­jų me­tų. Ta­čiau po­ten­cia­lūs in­ves­tuo­to­jai ne­tu­ri tiek lai­ko. To­dėl LSA pa­siū­lė Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­ną pa­pil­dy­ti kon­kre­čio­mis prie­mo­nė­mis, ku­rios leis­tų NŽT že­mėt­var­kos ir vals­ty­bi­nės že­mės dis­po­na­vi­mo funk­ci­jas per­duo­ti sa­vi­val­dy­bėms.

Pa­ža­dų bū­ta daug

Idė­ja da­lį vals­ty­bi­nės že­mės dis­po­na­vi­mo funk­ci­jų ati­duo­ti me­ri­joms nė­ra nau­ja – apie tai dis­ku­tuo­ja­ma ne vie­nus me­tus. Ne kar­tą bu­vo par­eng­tos ir Že­mės bei ki­tų įsta­ty­mų pa­tai­sos, nu­ma­tan­čios, kad tei­sė val­dy­ti vals­ty­bi­nę že­mę bū­tų su­teik­ta dviem su­bjek­tams – vals­ty­bei at­sto­vau­jan­čiai NŽT ir sa­vi­val­dy­bėms. Ta­čiau tam ne­pri­ta­rė Sei­mas, šis su­ma­ny­mas ne­su­lau­kė ir pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­lai­ky­mo.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je, kai nau­ja Sei­mo val­dan­čio­ji dau­gu­ma su­for­ma­vo Vy­riau­sy­bę, prie šios prob­le­mos nu­tar­ta grįž­ti. Ta­da ne­gai­lė­ta pa­ža­dų, kad į me­ri­jų pra­šy­mus bus at­siž­velg­ta. „No­rė­tu­me, jog sa­vi­val­dy­bėms bū­tų su­teik­ta tei­sė dis­po­nuo­ti vals­ty­bės že­me. Tai sie­ja­me ne tik su jų tei­se bū­ti šei­mi­nin­kė­mis sa­vo te­ri­to­ri­jo­se, bet ir su in­ves­tuo­to­jų pri­trau­ki­mu“, – sau­sį sa­vi­val­dy­bių va­do­vams tvir­ti­no ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius.

Po­vi­las Urb­šys: „Di­des­nis ko­rup­ci­jos pa­vo­jus ky­la kaip tik ten, kur di­des­nė cen­tra­li­za­ci­ja.“

Va­sa­rio pra­džio­je su me­rais su­si­ti­kęs prem­je­ras S. Skver­ne­lis in­for­ma­vo juos, kad Vy­riau­sy­bė nu­ma­to per­duo­ti sa­vi­val­dy­bėms tei­sę pla­čiau dis­po­nuo­ti vals­ty­bi­ne že­me. Taip esą ge­ro­kai su­trum­pė­tų že­mės per­da­vi­mo pro­ce­dū­ros ir me­ri­jos ga­lė­tų dau­giau pri­trauk­ti pri­va­čių in­ves­tuo­to­jų.

Ta­čiau že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas šiuo klau­si­mu bu­vo ne taip op­ti­mis­tiš­kai nu­si­tei­kęs. Jis sa­vi­val­dy­bių va­do­vams aiš­ki­no, kad vals­ty­bi­nės že­mės tvar­ky­to­ja tu­ri lik­ti NŽT.

At­ei­tis – decentralizacija

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Po­vi­las Urb­šys ti­ki­no, kad šiuo me­tu Sei­me ren­gia­mi tei­sės ak­tų pro­jek­tai dėl vals­ty­bi­nės že­mės dis­po­na­vi­mo funk­ci­jų per­da­vi­mo sa­vi­val­dy­bėms. Jis pri­pa­ži­no, jog šie­met ki­lę skan­da­lai dėl NŽT veiks­mų ro­do, kad iš tie­sų ky­la ne­ma­žai prob­le­mų, su­si­ju­sių su vals­ty­bi­nės že­mės dis­po­na­vi­mu. To­dėl da­lį NŽT funk­ci­jų nu­ma­to­ma de­cen­tra­li­zuo­ti. „Di­des­nis ko­rup­ci­jos pa­vo­jus ky­la kaip tik ten, kur di­des­nė cen­tra­li­za­ci­ja“, – pa­brė­žė par­la­men­ta­ras.

De­cen­tra­li­zuo­jant dis­po­na­vi­mą vals­ty­bi­ne že­me pri­va­lo bū­ti už­ti­krin­tas bet ko­kių veiks­mų skaid­ru­mas ir vie­ša­sis in­te­re­sas, su­da­ro­mos kuo pa­lan­kes­nės są­ly­gos in­ves­ti­ci­nei ap­lin­kai. Jei ma­no­ma, kad į sa­vi­val­dy­bes pri­trau­kia­mo­mis in­ves­ti­ci­jo­mis ga­li bū­ti su­ku­ria­ma pa­pil­do­mų dar­bo vie­tų, pa­di­di­na­mos sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mos, su­teik­ta tei­sė dis­po­nuo­ti vals­ty­bi­ne že­me tik pa­spar­tin­tų šį pro­ce­są. „Ta­čiau tai ne­reiš­kia, jog tu­rė­tų bū­ti su­ma­žin­ta kon­tro­lė“, – pri­dū­rė Sei­mo na­rys.