Merijos - nesąžiningos konkurentės
Vie­tos val­džia daž­niau nei vers­li­nin­kai pa­žei­džia są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos pri­nci­pus. Dau­giau­sia pa­žei­di­mų per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus pa­da­ry­ta tei­kiant trans­por­to, at­lie­kų su­rin­ki­mo, dau­gia­bu­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo pa­slau­gas ir ši­lu­mos ūky­je.

Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus dėl pa­žeis­to Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba pri­ėmė 24 nu­ta­ri­mus dėl vie­šų­jų su­bjek­tų spren­di­mų ir 20 – dėl ūkio su­bjek­tų veiks­mų. Tarp vie­šų­jų su­bjek­tų do­mi­nuo­ja ša­lies sa­vi­val­dy­bės. Me­ri­jų at­sto­vai net ne­ban­do slėp­ti, kad sa­vi marš­ki­niai jiems ar­čiau kū­no. Ta­čiau Ūkio mi­nis­te­ri­ja jau svars­to ga­li­my­bę už kon­ku­ren­ci­jos pa­žei­di­mus nu­ma­ty­ti as­me­ni­nę vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo su­bjek­tų at­sa­ko­my­bę bei ga­li­my­bę sa­vi­val­dy­bei skir­ti bau­dą.

Vil­nie­čiai - "re­kor­di­nin­kai"

Ab­so­liu­ti pa­žei­di­mų „re­kor­di­nin­kė“ – Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė. Net aš­tuo­niais anks­tes­nės ka­den­ci­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės spren­di­mais sos­ti­nės me­ri­ja pa­žei­dė Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mą ir ri­bo­jo kon­ku­ren­ci­ją. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­žei­dė Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mą, įsteig­da­ma VšĮ „Vil­nius ve­ža“ ir jos veik­lai fi­nan­suo­ti iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to 2012-2014 me­tais skir­da­ma ma­žiau­siai 1,6 mln. li­tų (0,463 mln. eu­rų) do­ta­ci­jų. Taip pat sos­ti­nės val­džia su­da­rė pa­lan­kias są­ly­gas gau­ti tak­si veik­lai bū­ti­nus do­ku­men­tus, iš­nuo­mo­jo pa­tal­pas ir lei­do nau­do­tis sa­vi­val­dy­bės re­sur­sais, sklei­dė in­for­ma­ci­ją apie „Vil­nius ve­ža“ tei­kia­mas pa­slau­gas sa­vi­val­dy­bės ofi­cia­lio­je in­ter­ne­to sve­tai­nė­je, tar­pi­nin­ka­vo „Vil­nius ve­ža“, ska­tin­da­ma ki­tus as­me­nis nau­do­tis bū­tent šios įmo­nės pa­slau­go­mis.

Pra­ėju­sį mė­ne­sį Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas pa­tvir­ti­no dar vie­ną Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos 2013 me­tų bir­že­lį pri­im­tą nu­ta­ri­mą, ku­riuo sos­ti­nės val­džia bu­vo pri­pa­žin­ta pa­žei­du­si Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mą. 2011 me­tais ji nu­spren­dė pa­si­ra­šy­ti pen­ke­rių me­tų ke­lei­vių ve­ži­mo su­tar­tį su bend­ro­vė­mis „Vil­niaus au­to­bu­sai“ ir „Vil­niaus tro­lei­bu­sai“, ku­rios vė­liau ta­po bend­ro­ve „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“.

Pa­žei­du­sia Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mą ko­vo mė­ne­sį bu­vo pri­pa­žin­ta ir Šiau­lių mies­to ta­ry­ba, pri­ėmu­si spren­di­mus, ku­riais bu­vo su­da­ry­tos pri­vi­le­gi­juo­tos są­ly­gos AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ veik­lai ir kar­tu dis­kri­mi­nuo­ja­mi ne­prik­lau­so­mi ši­lu­mos ga­min­to­jai.

Tai­sy­ti neskuba

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ša­rū­nas Ke­se­raus­kas LŽ tei­gė, kad me­ri­jos teis­mams skun­džia be­veik vi­sus jų ins­ti­tu­ci­jos nu­ta­ri­mus, bet šie juos daž­niau­siai pa­tvir­ti­na. „Ta­čiau teis­mų pro­ce­sai trun­ka me­tus ar dar il­giau, o tai reiš­kia, kad eks­per­tai, o vė­liau teis­mai šiai prob­le­mai ski­ria daug bran­gaus lai­ko“, – tei­gė Š. Ke­se­raus­kas.

Šarūnas Keserauskas džiaugiasi Ūkio ministerijos iniciatyva svarstyti galimybę ir merijoms skirti baudas už Konkurencijos įstatymo pažeidimus.

Vil­niaus me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus pa­ta­rė­jo Alek­sand­ro Zub­ria­ko­vo tei­gi­mu, VšĮ „Vil­nius ve­ža“ at­ei­tis jau nu­spręs­ta – įstai­ga bus už­da­ry­ta. „Po po­ros sa­vai­čių tu­rė­tu­me gau­ti įmo­nės veik­los au­di­to re­zul­ta­tus ir tuo­met bus pri­ima­mas ga­lu­ti­nis spren­di­mas. Ta­čiau me­ras R. Ši­ma­šius jau yra pa­sa­kęs, kad įstai­ga bus lik­vi­duo­ta, nes au­to­mo­bi­liai mies­tui ne­bep­rik­lau­so – juos at­siė­mė iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bend­ro­vė“, - aiš­ki­no A. Zub­ria­ko­vas.

Ta­čiau kaip bus su ke­lei­vių ve­ži­mo su­tar­ti­mi, ku­ri su­da­ry­ta su bend­ro­ve „Vil­niaus vie­ša­sis trans­por­tas“, dar nė­ra ga­lu­ti­nai aiš­ku. Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rė Al­ma Vait­kuns­kie­nė tei­gė, kad šiuo me­tu bend­ro­vės veik­la ana­li­zuo­ja­ma, o spren­di­mai bus da­ro­mi ga­lu­ti­nai ją įver­ti­nus. „Bend­ra­dar­bia­vi­mas su pri­va­čiais ve­žė­jais bus plė­to­ja­mas, ta­čiau tu­ri­me par­eng­ti vi­soms ša­lims, o ypač vil­nie­čiams, pa­slau­gų ko­ky­bės po­žiū­riu tin­ka­miau­sią įmo­nės veik­los mo­de­lį“, - ti­ki­no A. Vait­kuns­kie­nė.

Šiau­lių mies­to vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius LŽ ti­ki­no, kad jo­kių spren­di­mų dėl pri­vi­le­gi­juo­tų są­ly­gų AB „Šiau­lių ener­gi­ja“ ne­bus pri­ima­ma. „Lau­kia­me, kol bus pa­keis­ti na­cio­na­li­niai tei­sės ak­tai, ir tik tuo­met svars­ty­si­me dėl mū­sų ta­ry­bos spren­di­mų pa­kei­ti­mo“, - tei­gė D. Griš­ke­vi­čius. Jis ti­ki­no, kad dėl to, jog bu­vo su­da­ry­tos iš­skir­ti­nės veik­los są­ly­gos „Šiau­lių ener­gi­jai“, šiau­lie­čiai esą tik lai­mė­jo – ši­lu­mos kai­nos šia­me mies­te pra­ėju­sį šil­dy­mo se­zo­ną bu­vo vie­nos ma­žiau­sių ša­ly­je.

Pa­sly­do ant šiukšlių

Ta­čiau be­ne daž­niau­siai sa­vi­val­dy­bės ne­są­ži­nin­gai kon­ku­ruo­ja ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo sri­ty­je. Pa­žei­du­sios Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mą bu­vo pri­pa­žin­tos Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Tel­šių aps­kri­čių sa­vi­val­dy­bės, taip pat Mo­lė­tų, Kai­šia­do­rių ra­jo­nai. Net treč­da­lis iš 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių, ig­no­ruo­da­mos kon­ku­ren­ci­jos pri­nci­pus, ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą bu­vo pa­ti­kė­ju­sios sa­vi­val­dy­bių įmo­nėms. Kai ku­rio­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se kon­kur­sai ne­bu­vo skel­bia­mi dau­giau nei sep­ty­ne­rius ar net 10 me­tų.

Ty­ri­mo me­tu ly­gin­to­se sa­vi­val­dy­bė­se pa­slau­gų kai­nos sky­rė­si nuo 5 iki 100 pro­cen­tų. Ma­žiau­sios pa­slau­gų kai­nos vy­ra­vo sa­vi­val­dy­bė­se, ku­rios ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo ir ve­ži­mo pa­slau­gų tei­kė­jus par­in­ku­sios tai­ky­da­mos kon­ku­ren­cin­gą pro­ce­dū­rą, o di­džiau­sios – ten, kur šių pa­slau­gų tei­ki­mas pa­ves­tas sa­vi­val­dy­bių kon­tro­liuo­ja­moms įmo­nėms.

Ta­čiau me­ri­jos ne­no­ri su­tik­ti su joms me­ta­mais kal­ti­ni­mais dėl Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo pa­žei­di­mų, ypač dėl ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mo. Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) at­sto­vai tvir­ti­na, kad ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mas yra la­bai spe­ci­fi­nė sri­tis, to­dėl ir rei­ka­la­vi­mai jai tu­rė­tų bū­ti tai­ko­mi spe­ci­fi­niai. Esą kon­ku­ren­ci­ja šio­je sri­ty­je ti­krai ne­už­ti­kri­na ko­ky­biš­kų pa­slau­gų gy­ven­to­jams, o ma­žes­nė kai­na ne­už­ti­kri­na ko­ky­bės. Tad sa­vi­val­dy­bės ren­ka­si sa­vo, o ne pri­va­čias ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų įmo­nes. Mat jos šias įmo­nes ir įstei­gė tam, kad teik­tų bū­tent to­kias pa­slau­gas, su­kū­rė jų inf­ras­truk­tū­rą, to­dėl to­kios įmo­nės esą yra lanks­tes­nės, ga­li ope­ra­ty­viau spręs­ti iš­ki­lu­sias prob­le­mas. Be to, sa­vi­val­dy­bių įmo­nių įkai­nius ar ta­ri­fus tvir­ti­na sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos.

Algirdas Vrubliauskas neslepia, kad kiekviena savivaldybė linkusi palaikyti savus. /Romo Jurgaičio nuotrauka

Sa­vi - svarbesni

O štai Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bu­vo pri­čiup­ta, kai kai ku­rioms įmo­nėms su­tei­kė iš­skir­ti­nes są­ly­gas pre­kiau­ti per šven­tes. LSA vi­cep­re­zi­den­tas, Aly­taus ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas LŽ ne­slė­pė, kad sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ją pa­lai­ky­ti vie­ti­nį vers­lą le­mia ne vien eko­no­mi­niai dės­niai. „Sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­tys vers­li­nin­kai vi­sa­da ga­li tu­rė­ti dau­giau įta­kos sa­vi­val­dy­bės va­do­vų spren­di­mams nei gy­ve­nan­tie­ji kur nors ki­ta­me Lie­tu­vos kraš­te. Ir rink­da­mie­si bend­ro­vę ko­kiai nors pa­slau­gai teik­ti me­ri­jos va­do­vai at­siž­velgs į tai, kur ta įmo­nė re­gis­truo­ta, kur mo­ka mo­kes­čius. To­kios ob­jek­ty­vios ap­lin­ky­bės for­muo­ja tam ti­krą lo­biz­mą - kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė lin­ku­si pa­lai­ky­ti sa­vus vers­li­nin­kus“, - aiš­ki­no A. Vrub­liaus­kas.

Nebaudžiamosios

Skir­tin­gai nei įmo­nės, sa­vi­val­dy­bės ne­ga­li bū­ti bau­džia­mos bau­do­mis už Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo pa­žei­di­mus. Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba jas tik įpa­rei­go­ja nu­trauk­ti pa­žei­di­mą. Jei sa­vi­val­dy­bė pa­žei­di­mo ne­nu­trau­kia, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba pri­va­lo kreip­tis į teis­mą. „To­dėl la­bai svei­ki­na­me Ūkio mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­vą svars­ty­ti ga­li­my­bę nu­ma­ty­ti as­me­ni­nę vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo su­bjek­tų at­sa­ko­my­bę už kon­ku­ren­ci­jos pa­žei­di­mus bei ga­li­my­bę sa­vi­val­dy­bei skir­ti bau­dą. Kon­ku­ren­ci­jos tai­syk­lių tu­ri pa­isy­ti vi­si – ir vers­li­nin­kai, ir sa­vi­val­dy­bės", – pa­brė­žė Š. Ke­se­raus­kas.