Merijas užvaldė arenų manija
Tuo me­tu, kai sa­vi­val­dy­bių va­do­vai džiū­gau­ja dėl ati­da­ro­mų ar pla­nuo­ja­mų sta­ty­ti dau­gia­funk­cių cen­trų, Vals­ty­bės kon­tro­lė pers­pė­ja, kad „ma­da“ kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je tu­rė­ti po to­kį cen­trą ar are­ną ta­po ne­val­do­mu reiš­ki­niu, kai­nuo­jan­čiu mū­sų vals­ty­bei mi­li­jo­nus eu­rų.

Ša­ly­je jau yra 81 dau­gia­funk­ci­nis cen­tras ar spor­to ir pra­mo­gų komp­lek­sas, aš­tuo­ni sta­to­mi, o 19 dar pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti. To­dėl pa­grįs­tai ky­la abe­jo­nių, ar sa­vi­val­dy­bės su­ge­bės to­kius sta­ti­nius iš­lai­ky­ti, ar jie pri­trauks pa­kan­ka­mai lan­ky­to­jų.

Ką tik pa­sta­ty­tą modernizuos

Nuo šių me­tų pa­va­sa­rio nau­ja spor­to are­na ga­li džiaug­tis ir 2016-ųjų Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne ta­pę Tel­šiai. Jos sta­ty­ba kai­na­vo 1,655 mln. eu­rų, gau­tų iš ES struk­tū­ri­nių fon­dų ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to. Nau­jo­ji Tel­šių are­na iš­ki­lo nu­ta­rus mo­der­ni­zuo­ti iki tol bu­vu­sios ap­verk­ti­nos būk­lės sta­dio­ną mies­to cen­tre. Jį re­kons­tra­vus at­si­ra­do ir spor­to cen­tras, ku­ria­me įreng­tos 746 sė­di­mos vie­tos. Are­no­je ga­li tre­ni­ruo­tis ir rung­ty­niau­ti įvai­rių spor­to ša­kų at­sto­vai, vyk­ti kul­tū­ros ren­gi­niai.

Kol ne­bu­vo are­nos, Tel­šiuo­se trū­ko vie­tos spor­tuo­ti, ne­bu­vo ir di­de­lės sa­lės kul­tū­ros ren­gi­niams. Da­bar per juos are­no­je ga­li tilp­ti iki 1500 žiū­ro­vų. Ta­čiau, kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Tel­šių ra­jo­no me­ras Pe­tras Kui­zi­nas, šis sta­ti­nys „y­ra at­vi­ro ti­po“ – ši­lu­ma pa­sie­kia tik pa­gal­bi­nes pa­tal­pas, bet ne pa­čią are­nos erd­vę. To­dėl šie­met ati­da­ry­tas cen­tras jau mo­der­ni­zuo­ja­mas, pert­var­ko­mas į „už­da­ro ti­po“. Tam įren­gia­ma šil­dy­mo sis­te­ma, jai rei­ka­lin­ga ven­ti­lia­ci­ja.

„Tel­šių are­na ne­pri­lygs­ta Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių ar ki­tų di­džių­jų mies­tų are­noms, ta­čiau ji vi­siš­kai ten­ki­na mū­sų mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų po­rei­kius. To­dėl mums ne­ky­la abe­jo­nių, kad ji rei­ka­lin­ga“, – tvir­ti­no me­ras. P. Kui­zi­nas ak­cen­ta­vo, jog mies­te esan­čio­se spor­to sa­lė­se iki šiol ne­tilp­da­vo vi­si no­rin­tys spor­tuo­ti, o nau­jo­ji are­na skir­ta bū­tent šiems po­rei­kiams ten­kin­ti.

Plun­giš­kių užmojai

Di­de­lės are­nos sta­ty­bos jau ki­tą­met pla­nuo­ja­mos ir Plun­gė­je. Tai bus di­džiu­lis uni­ver­sa­lus spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­sas. Jo pro­jek­ta­vi­mo ir sta­ty­bos pa­slau­gų kon­kur­są, anot Plun­gės ra­jo­no me­ro Aud­riaus Kli­šo­nio, ke­ti­na­ma skelb­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Uni­ver­sa­lus dvie­jų aukš­tų spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo komp­lek­sas bus apie 4380 kv. m plo­to. Vie­nu me­tu ja­me tilps iki 1100 žmo­nių: 900 žiū­ro­vų, 190 spor­tuo­jan­čių­jų ir 10 per­so­na­lo na­rių. Pa­sta­to rū­sy­je nu­ma­ty­tos ba­sei­no tech­ni­nės pa­tal­pos ir įran­ga. Pir­ma­me aukš­te bus dvi pa­grin­di­nės pa­tal­pos – uni­ver­sa­li spor­to sa­lė ir ba­sei­nas. Pa­grin­di­nė­je spor­to sa­lė­je ke­ti­na­ma įreng­ti dvi krep­ši­nio aikš­te­les, ten­ki­nan­čias mi­ni­ma­lius FI­BA stan­dar­tus ir tin­ka­mas tre­ni­ruo­tėms bei vie­ti­nės reikš­mės var­žy­boms reng­ti. Esant po­rei­kiui, iš­sklei­dus au­to­ma­ti­nes te­les­ko­pi­nes žiū­ro­vų tri­bū­nas, bus su­for­muo­ta FI­BA var­žy­bų ga­ba­ri­tus ati­tin­kan­ti 28 m il­gio ir 15 m plo­čio aikš­te­lė.

Sa­lės apš­vie­ti­mas taip pat ten­kins te­le­vi­zi­jos ir FI­BA ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus. Sie­nų ir grin­dų dan­ga bus at­spa­ri smū­giams, už­ti­krins ge­rą sa­lės akus­ti­ką. Are­no­je pla­nuo­ja­ma su­mon­tuo­ti vi­są bū­ti­ną elek­tro­ni­nę įran­gą, ati­tin­kan­čią FI­BA krep­ši­nio tai­syk­lė­se na­cio­na­li­niams aukš­čiau­sio ly­gio čem­pio­na­tams ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus: švies­len­tės, įgar­si­ni­mo sis­te­mas. Van­dens pra­mo­gų zo­no­je bus 25 m še­šių ta­ke­lių plau­ki­mo ba­sei­nas, taip pat sū­ku­ri­nė vo­nia, vai­kų ba­sei­nas, van­dens kas­ka­dos. Komp­lek­są šil­dy­ti, vė­din­ti ir jo orą kon­di­cio­nuo­ti ža­da­ma geo­ter­mi­niu bū­du.

Kiek kai­nuos to­kio dau­gia­funk­cio cen­tro sta­ty­ba Plun­gė­je, kol kas vie­šai ne­kal­ba­ma. Ta­čiau ra­jo­no me­ras A. Kli­šo­nis už­si­mi­nė, kad di­džiau­sią da­lį su­mos su­da­rys Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mos lė­šos. Ži­no­ma, pri­si­dės ir sa­vi­val­dy­bė. „To­kio ob­jek­to mums la­bai rei­kia, to­dėl nė­ra ir bai­mės, kad cen­tras ne­bus pa­kan­ka­mai nau­do­ja­mas. Jis kaip tik be­veik per­pus ma­žes­nis, nei pla­na­vo­me anks­čiau. Be to, po vie­nu sto­gu bus ne tik uni­ver­sa­li spor­to sa­lė, bet ir ba­sei­nas, ku­rio mū­sų mies­tui la­bai trūks­ta“, – aiš­ki­no me­ras. A. Kli­šo­nis pa­ti­ki­no, kad to­kiu at­ve­ju iš­lai­ky­ti pa­sta­tą ne­bus su­nku.

Ne­si­ta­ria su kaimynais

Nau­jos are­nos šiuo me­tu ky­la Va­rė­no­je, Birš­to­ne, apie jų sta­ty­bas kal­ba­ma ir Prie­nuo­se, Ma­ri­jam­po­lė­je bei ki­tuo­se ša­lies mies­tuo­se. Ana­li­zuo­da­ma Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mos lė­šų nau­do­ji­mą Vals­ty­bės kon­tro­lė (VK) nu­sta­tė, kad šian­dien Lie­tu­vo­je yra 81 sa­vi­val­dy­bėms pa­val­dus dau­gia­funk­cis cen­tras (are­na, spor­to komp­lek­sas ar ba­sei­nas). De­vy­ni jų šiuo me­tu re­kons­truo­ja­mi, vie­nuo­li­ka pla­nuo­ja­ma pert­var­ky­ti. Dar aš­tuo­ni to­kie cen­trai sta­to­mi, o 19 ke­ti­na­ma sta­ty­ti 2016–2018 me­tais.

Dau­gia­funk­ciams cen­trams sta­ty­ti ir re­kons­truo­ti iki šių me­tų bu­vo pa­nau­do­ta 111 mln. eu­rų Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mos lė­šų. Pra­dė­tiems dar­bams baig­ti rei­kia dar 169 mln. eu­rų. „Nea­na­li­za­vo­me kon­kre­čių are­nų po­rei­kio, po­vei­kio ar ga­li­my­bių, tik – Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mos lė­šų pa­nau­do­ji­mą. Pa­ste­bė­jo­me, kad ne­krei­pia­ma dė­me­sio į bend­rą vaiz­dą vals­ty­bės mas­tu, kur in­ves­ti­ci­jų iš tie­sų rei­kia“, – nu­ro­dė VK 6-ojo au­di­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Si­gi­ta Ro­ju­tė. Anot jos, dau­gia­funk­ciai cen­trai sa­vi­val­dy­bė­se ky­la ne­la­bai gal­vo­jant apie tai, ką da­ro kai­my­nai. Par­adok­sa­lu, bet gre­ti­mo­se sa­vi­val­dy­bė­se ke­ti­na­ma sta­ty­ti pa­na­šius cen­trus, nors jie vie­nas nuo ki­to bus nu­to­lę vos per 6 km (pa­vyz­džiui, Birš­to­ne ir Prie­nuo­se) ar­ba 13 km (Pa­lan­go­je ir Kre­tin­go­je). Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mais ir re­mian­tis ki­tų ša­lių pa­tir­ti­mi, ra­cio­na­lu, kai dau­gia­funk­ciai cen­trai sta­to­mi vie­nas nuo ki­to ne ma­žiau kaip 40 km at­stu­mu.

„Kas iš­lai­kys vi­sus tuos cen­trus, kas juo­se lan­ky­sis? Juk rei­kė­tų įver­tin­ti ir de­mog­ra­fi­nę si­tua­ci­ją – gy­ven­to­jų ma­žė­ja be­veik vi­so­se sa­vi­val­dy­bė­se. To­kių are­nų iš­lai­ky­mas jau da­bar gu­la sa­vi­val­dy­bėms ant pe­čių – joms iš biu­dže­to ten­ka deng­ti apie pu­sę vi­sų iš­lai­dų“, – pa­brė­žė VK 6-ojo au­di­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rė.

Dau­gia­funk­ciai cen­trai Lie­tu­vo­je (2016 m.)

.