Merija suskubo aiškintis dėl kvapo Vilniuje
Šį­ryt sos­ti­nė­je jun­ta­mas spe­ci­fi­nis ore tvy­ro­jęs kva­pas ir ne­di­de­lis rū­kas, pa­na­šus į smo­gą, pa­vo­jaus vil­nie­čių svei­ka­tai ne­kė­lė. Esą to­kį efek­tą su­ke­lė mies­te už­sis­to­vė­jęs oras.

Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pra­ne­šė, kad sos­ti­nė­je oro už­terš­tu­mo nor­mos ne­bu­vo vir­šy­tos. Re­mian­tis Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­ros duo­me­ni­mis iš ke­tu­rių Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jų vei­kian­čių oro už­terš­tu­mo ma­ta­vi­mo sto­čių (Se­na­mies­ty­je, Laz­dy­nuo­se, Žir­mū­nuo­se bei Sa­va­no­rių pr.) kie­tų­jų da­le­lių, ang­lies mo­nok­si­do, sie­ros diok­si­do, azo­to diok­si­do bei ozo­no vi­du­ti­nės par­os ri­bi­nės ver­tės ne­vir­ši­jo nu­sta­ty­tų nor­mų. Aiš­ki­na­ma, kad Vil­niu­je skli­dęs kva­pas at­si­ra­do ne dėl už­terš­tu­mo, o dėl tvy­ran­čio oro, ku­ris bu­vo su­si­kau­pęs dėl ne­pa­kan­ka­mos sklai­dos. Vė­jo grei­tis iš ry­to bu­vo vos 2–4 m/s, vė­liau pa­di­dė­jo iki 6–8 m/s ir kva­pas pa­ma­žu sklai­dė­si. Pa­sak sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­kos ir ener­ge­ti­kos de­par­ta­men­to spe­cia­lis­tų, tai yra pa­vie­nis dėl oro są­ly­gų su­si­da­ręs at­ve­jis. Šis dis­kom­for­tas ne­tu­rė­jo po­vei­kio vil­nie­čių svei­ka­tai.

Vil­niaus me­ri­jos at­sto­vų tei­gi­mu, tam, kad mies­te tar­šos bū­tų kuo ma­žiau, ne re­čiau kaip kar­tą per sa­vai­tę gat­vės va­lo­mos ir drė­ki­na­mos va­kuu­mi­niu bū­du. Taip gat­vės ne tik nu­va­lo­mos, bet ir su­ren­ka­mas pa­ke­lė­se su­si­kau­pęs smė­lis, smul­kios dul­kės, nu­šluo­ja­mos gat­vių aši­nės li­ni­jos, bei va­žiuo­ja­mo­ji da­lis prie bor­to. Prieš dvi sa­vai­tes bu­vo nu­plau­tos cen­tri­nės mies­to da­lies gat­vės. At­siž­vel­giant į orų prog­no­zę, šią sa­vai­tę bu­vo prog­no­zuo­ja­mas lie­tus, to­dėl gat­vės bu­vo va­lo­mos va­kuu­mi­niu bū­du.

Vie­ną kar­tą nu­plau­ti 1000 kv. m gat­vių plo­tą kai­nuo­ja apie 15 eu­rų. Vien­kar­ti­nis rep­re­zen­ta­ci­nių mies­to gat­vių, ku­rių plo­tas su­da­ro apie 673 tūkst. kv. m, plo­vi­mas mies­tui at­siei­na 10 tūkst. eu­rų. Me­ti­nis Vil­niaus gat­vių plo­vi­mo ir va­ly­mo va­kuu­mi­niu bū­du biu­dže­tas (pa­va­sa­rio-ru­dens se­zo­nu) – 152 tūkst. eu­rų.