Mergaitės globa sukiršino Seimo narį ir Vaiko teisių apsaugos skyrių
Sei­mo na­rys Da­rius Ka­mins­kas su­si­ki­bo su Kė­dai­nių Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riu­mi, konf­lik­to prie­žas­tis – glo­bos na­mų auk­lė­ti­nė. Mies­to lai­kraš­čiuo­se vie­nas po ki­to pa­si­ro­dė straips­niai, ku­riuo­se abi pu­sės ar­šiai gi­na sa­vo po­zi­ci­jas. Konf­lik­to įkarš­ty­je pra­dė­jo lįs­ti ir po­li­ti­nių in­te­re­sų au­sys, mat po­li­ti­ko dra­mą ap­ra­šė anks­čiau su Dar­bo par­ti­ja, o da­bar su Jo­lan­ta Us­pas­kich sie­ja­mas lai­kraš­tis, o sa­vi­val­dy­bės po­zi­ci­ją pa­lai­kė me­rui ne­abe­jin­gas lei­di­nys.  

Tre­čia­die­nį Kė­dai­niuo­se lei­džia­ma­me lai­kraš­ty­je „Mu­gė“ pa­si­ro­dė straips­nis, ku­ria­me mies­to Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jai sa­ko, jog Vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos na­rys D. Ka­mins­kas sklei­džia tie­sos ne­ati­tin­kan­čius fak­tus, esą val­di­nin­kai, ga­li­mai, su­truk­dė pa­siim­ti glo­bo­ti vie­ną iš Kė­dai­nių vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­nių. Kė­dai­nių Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jai taip rea­ga­vo į prieš ke­lias sa­vai­tes pa­si­ro­džiu­sį straips­nį, ku­ria­me D. Ka­mins­kas su žmo­na pa­sa­ko­jo pa­ty­rę ne­men­ką skriau­dą.

Ko­va dėl vai­ko ar pri­nci­pų?

Tuo­met ži­niask­lai­dai Sei­mo na­rys pa­sa­ko­jo, kad biu­ro­kra­tai su­truk­dė glo­bo­ti mer­gai­tę, ku­rią jis su žmo­na ku­rį lai­ką lan­kė. Pa­sak po­li­ti­ko, jis su su­tuok­ti­ne ne tik bai­gė glo­bė­jų kur­sus, bet ir pa­tei­kė vi­sus rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus tam, kad ga­lė­tų glo­bo­ti vai­ką. Kė­dai­nių vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius, pa­sak D. Ka­mins­ko, už­bė­go už akių ir nie­ko jiems ne­ži­nant mer­gai­tės glo­bą per­da­vė ki­tai šei­mai, glo­bo­jan­čiai Ka­mins­kų lan­ky­tos mer­gai­tės se­se­rį.

Is­to­ri­ja, pa­pa­sa­ko­ta po­li­ti­ko ir jo žmo­nos, iš­ties grie­bia už šir­dies. Straips­ny­je ra­šo­ma, kad po­li­ti­kas ir jo su­tuok­ti­nė ga­na il­gą lai­ką lan­kė­si glo­bos na­muo­se, pri­si­ri­šo prie dvie­jų mer­gai­čių, ėmė jas lan­ky­ti, pa­ža­dė­jo glo­bo­ti, o vė­liau su vie­na iš jų bu­vo per prie­var­ta iš­skir­ti ir da­bar nė ne­ži­no, kaip mer­gai­tė gy­ve­na.

Tie­sa, Kė­dai­nių Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius tu­ri vi­siš­kai ki­to­kią įvy­kių ver­si­ją. Pa­sak jų, Sei­mo na­rys D. Ka­mins­kas kar­tu su su­tuok­ti­ne ne­pa­tei­kė glo­bos pra­šy­mo, nors po­li­ti­kas vie­šai tvir­ti­no prieš­in­gai. Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus lai­ki­no­ji ve­dė­ja Ais­tė Le­ke­čins­kie­nė LŽ sa­kė, kad ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­si is­to­ri­ja juos ne­ma­lo­niai nu­ste­bi­no. Pa­sak jos, Ka­mins­kai iš­ties lan­kė­si glo­bos na­muo­se, lan­kė glo­bė­jų kur­sus, sa­vait­ga­liams pa­siim­da­vo dvi glo­bos įstai­gos auk­lė­ti­nes, bet nie­ka­da ne­pa­tei­kė pra­šy­mo jas glo­bo­ti.

„Sve­čia­vi­ma­sis ir glo­ba yra skir­tin­gi da­ly­kai. Sve­čia­vi­mo­si me­tu vai­kas tik trum­pam pa­ima­mas į šei­mą, bet gy­ve­na glo­bos na­muo­se. Glo­ba yra tuo­met, kai vai­kas per­ke­lia­mas į šei­mą ir glo­bė­ju pa­ski­ria­mas fi­zi­nis as­muo. D. Ka­mins­kas su su­tuok­ti­ne pra­šy­mo glo­bai ne­bu­vo pa­tei­kę, to ne­pa­da­rė iki šiol, nors vie­na jų lan­ko­ma mer­gai­tė dar gy­ve­na glo­bos na­muo­se“, – pa­sa­ko­ja Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus lai­ki­no­ji va­do­vė.

Mo­te­ris ti­ki­no, kad no­ri­ma, jog vai­kai bū­tų pa­ima­mi iš glo­bos na­mų į šei­mą, o ne pa­sis­ve­čiuo­tų ir vėl bū­tų grą­ži­na­mi. „Vi­suo­met ge­riau, kad vai­kas aug­tų ir gy­ven­tų šei­mo­je. Tuo la­biau, kad mer­gai­tė pa­ti la­bai no­rė­jo lik­ti pas žmo­nes, ku­riems ir skir­ta vai­ko glo­ba. Svar­bu tai, kad mer­gai­tė augs su se­se­ri­mi, ku­rią šei­ma bu­vo anks­čiau pa­ėmu­si glo­bo­ti. Nie­kas jos ne­ati­da­vė šiaip sau – bū­si­mi glo­bė­jai bu­vo ste­bi­mi, ver­ti­na­mi, at­sik­lau­sia­ma vai­ko nuo­mo­nės“, – Kė­dai­nių lai­kraš­čiui „Mu­gė“ sa­kė lai­ki­no­ji vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja.

LŽ pa­si­tei­ra­vo, kaip si­tua­ci­ja bū­tų su­sik­los­čiu­si, jei glo­bo­ti mer­gai­tę bū­tų pa­no­rė­ję ir Sei­mo na­rys su žmo­na, ji at­sa­kė, kad bū­tų spren­džia­ma, ana­li­zuo­ja­mi vi­si as­pek­tai, klau­sia­ma mer­gai­tės nuo­mo­nės. Vis­gi, pa­sak spe­cia­lis­tės, Sei­mo na­rys ne­pa­reiš­kė raš­tiš­ko no­ro glo­bo­ti nė vie­nos iš dvie­jų lan­ky­tų mer­gai­čių.

D. Ka­mins­kas – tai gy­ny­bi­nė po­zi­ci­ja ir prie­ka­bių ieškojimas

Sei­mo na­rys pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti su­si­da­riu­sią si­tua­ci­ją ir pra­ne­ši­mus, kad jis, ga­li­mai, kal­bė­jo ne­tie­są, at­sa­kė ne­no­rin­tis nu­si­leis­ti iki si­tua­ci­ją ko­men­tuo­jan­čių val­di­nin­kų ly­gio.

„Ko­men­tuo­ja žmo­gus, ku­ris ne­da­ly­va­vo vi­sa­me pro­ce­se. Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad lai­kraš­tis, ku­ria­me pa­si­ro­dė šis straips­nis, pri­klau­so Kė­dai­nių me­rui, o aš ga­na ak­ty­viai pa­si­sa­kiau vai­ko tei­sių ap­sau­gos klau­si­mais Kė­dai­nių ra­jo­ne, to­dėl ir pa­kliu­vau į jų aki­ra­tį. Ne­ma­nau, kad tai po­li­ti­nis su­si­do­ro­ji­mas, bet gy­ny­bi­nė po­zi­ci­ja ir prie­ka­bių ieš­ko­ji­mas – ti­krai“, – aiš­ki­no Kė­dai­niuo­se į Sei­mą iš­rink­tas po­li­ti­kas. Anot jo, is­to­ri­ja pra­si­dė­jo prieš me­tus, kai jis su žmo­na nu­ėjo į Kė­dai­nių Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių, ku­riam anuo­met va­do­va­vo Vil­ma Ju­ce­vi­čiū­tė.

„Mums bu­vo pa­sa­ky­ta, kad ne­sku­bė­tu­me, esą tu­ri­me me­tus pri­sip­ra­tin­ti, pe­rei­ti glo­bė­jų kur­sus. Rug­sė­jį pra­dė­jo­me lan­ky­ti kur­sus, ne­ži­no­jau ar bū­siu iš­rink­tas Sei­mo na­riu, nesiafišavau, ėjau į kur­sus. Bai­gus kur­sus tu­rė­jo­me su­lauk­ti iš­va­dų, prieš tai tu­rė­jo­me pa­teik­ti do­ku­men­tus. Apie Ka­lė­das mi­rė ma­no žmo­nos tė­vas, to­dėl su­si­truk­dė vai­kų pa­ėmi­mas šven­tėms, vie­na iš dvie­jų mer­gai­čių gruo­džio 22 die­ną iš­va­žia­vo švęs­ti su šei­ma, ku­ri glo­bo­ja jos se­se­rį. Mums ne­bu­vo pra­neš­ta. Gruo­džio 27 die­ną į Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rių at­ne­šiau vi­sus do­ku­men­tus: bu­to iš­pla­na­vi­mą, at­ly­gi­ni­mo dy­džio pa­žy­mas, pa­žy­mą, kad bai­gė­me kur­sus. Vis­gi, ne­tu­rė­jo­me glo­bė­jų kur­sų iš­va­dos, to­dėl ra­šy­ti pra­šy­mo glo­bai ne­bu­vo pra­smės. Tuo vis­kas ir bai­gė­si, na, o po ke­lių die­nų ga­vo­me ži­nu­tę, kad mer­gai­tę pa­ėmė ki­ti glo­bė­jai“, – pa­sa­ko­ja po­li­ti­kas.

Anot jo, jis ne­pyks­ta ant šei­mos, ku­ri pa­ėmė glo­bo­ti mer­gai­tę, nes jie glo­bo­ja ir jos vy­res­nią­ją se­se­rį. Vis­gi, ne­ma­lo­nu, kad Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus dar­buo­to­jai jiems ne­pra­ne­šė apie ki­tus po­ten­cia­lius glo­bė­jus.

„Kai su­ži­no­jo­me, kad ki­ta šei­ma par­ašė pra­šy­mą glo­bo­ti, klau­sė­me, ko­dėl taip yra, bet mums bu­vo at­sa­ky­ta, kad il­gai del­sė­me. Dar man bu­vo pa­sa­ky­ta, kad ne­rei­kė­jo pri­si­riš­ti prie vai­ko. Žmo­giš­ką­ją pra­sme bu­vo itin skau­du. Pa­si­ro­do vai­ko glo­ba yra lenk­ty­nės?“– kal­bė­jo D. Ka­mins­kas.

Po­li­ti­kas pa­tvir­ti­no, kad ki­tos mer­gai­tės glo­bo­ti dar ne­ap­siė­mė, nes šei­mo­je pa­si­kei­tė si­tua­ci­ja, bet mer­gai­tę glo­bos na­muo­se lan­ko.