Merė vėl liko prie užtrenktų durų
Per tie­sio­gi­nius rin­ki­mus man­da­tą ga­vu­si Vi­sa­gi­no me­rė Da­lia Štrau­pai­tė iki spa­lio vi­du­rio ne­ga­lės ei­ti sa­vo par­ei­gų ir kel­ti ko­jos į sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą. Tei­sė­sau­gi­nin­kai, ku­riems ne­pa­ka­ko de­šim­ties mė­ne­sių, kad po­li­ti­kei par­eikš­ti įta­ri­mai virs­tų “kū­nu” ir pa­siek­tų teis­mą, vėl pra­tę­sė sank­ci­jų ga­lio­ji­mą.

Prieš ke­lias die­nas D. Štrau­pai­tė dar puo­se­lė­jo vil­tį, kad pir­ma­die­nį ji, ti­kro­ji Vi­sa­gi­no me­rė, iš­di­džiai per­žen­gu­si sa­vi­val­dy­bės slenks­tį, pa­ga­liau pe­rims į sa­vo ran­kas val­džios va­džias. Po­li­ti­kė vy­lė­si, jog sek­ma­die­nį, lie­pos 12-ąją, bai­gę ga­lio­ti tei­sė­sau­gi­nin­kų nu­sta­ty­ti drau­di­mai bus at­šauk­ti. Me­ri­jos du­ris D. Štrau­pai­tė iš tie­sų pra­vė­rė, su ko­le­go­mis ap­ta­rė bū­ti­niau­sius dar­bus ir nu­ma­tė ar­ti­miau­sio ta­ry­bos po­sė­džio da­tą. Ta­čiau va­ka­rop tren­kė ži­nia – pa­lai­mi­nus Pa­ne­vė­žio apy­lin­kės teis­mui, apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra pra­tę­sė jos veik­los ri­bo­ji­mą. Vi­sa­gi­no ta­ry­bos na­riams apie tai bu­vo pra­neš­ta jau po dar­bo va­lan­dų. Šo­ko iš­tik­ta 56-erių D. Štrau­pai­tė pa­te­ko į li­go­ni­nę. Spren­di­mą po­li­ti­kė pa­si­ry­žu­si skųs­ti aukš­tes­nei teis­mi­nei ins­tan­ci­jai.

Ne­žmo­niš­kas el­ge­sys

D. Štrau­pai­tė ste­bė­jo­si, ko­dėl pro­ku­ro­rai ne­in­for­ma­vo anks­čiau, kad pra­tęs sank­ci­jas. “Ga­lė­jo prieš sa­vai­tę pa­sa­ky­ti, jog ne­tu­rė­čiau jo­kių iliu­zi­jų. Pra­ėjo de­šimt mė­ne­sių nuo šios is­to­ri­jos pra­džios. Per tiek lai­ko jau bu­vo ga­li­ma vi­są me­džia­gą per­duo­ti teis­mui. Jei esu kal­ta, te­gul ma­ne nu­tei­sia. Bet kam kan­kin­ti?" – pik­ti­no­si me­rė. Per vi­są ty­ri­mo lai­ko­tar­pį ji tei­gė bu­vu­si apk­laus­ta vos po­rą kar­tų, o ir klau­si­mai esą bu­vę itin ne­reikš­min­gi. D. Štrau­pai­tė taip pat ste­bė­jo­si tei­sė­jų, su­tin­kan­čių pra­tęs­ti sank­ci­jas, dar­bu. “Gal prieš duo­da­mas lei­di­mą tei­sė­jas ga­lė­tų įsi­gi­lin­ti į es­mę, pa­sik­vies­ti po­kal­bio ma­ne ar bent jau ma­no ad­vo­ka­tą. Taip tu­rė­tu­me ga­li­my­bę šį bei tą pa­aiš­kin­ti”, - kal­bė­jo mo­te­ris.

Įta­ri­mus pre­ky­ba po­vei­kiu ir ky­šio rei­ka­la­vi­mu at­me­tan­ti D. Štrau­pai­tė pri­mi­nė po­li­ti­ko­je esan­ti jau tris de­šimt­me­čius, 17 me­tų – me­rė. “Jei bū­čiau ko­rum­puo­ta, ar­gi žmo­nės ne­ži­no­tų? Ar jie už ma­ne bal­suo­tų?” - re­to­riš­kai klau­sė po­li­ti­kė. Šiuo me­tu ji sa­kė ra­šan­ti pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei, Sei­mo na­riams, prem­je­rui ir tei­sin­gu­mo mi­nis­trui laiš­ką, ku­ria­me iš­lies vi­sas su­si­kau­pu­sias nuo­skau­das. Jei ne­ras tie­sos gim­ta­ja­me kraš­te, D. Štrau­pai­tė ne­at­me­ta ga­li­my­bės skųs­tis Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mui Stras­bū­re.

Truk­do nor­ma­liai dirb­ti

Lai­ki­nai Vi­sa­gi­no me­ro par­ei­gas ei­nan­ti Ta­ma­ra Gai­vo­rons­ka­ja, į ta­ry­bą iš­rink­ta pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to “Vi­sa­gi­nas - tai mes” są­ra­šą, su­ti­ko, kad in­for­ma­ci­ją apie pra­tę­sia­mus D. Štrau­pai­tės veik­los ri­bo­ji­mus tei­sė­sau­gi­nin­kai ga­lė­jo pa­teik­ti anks­čiau. Pa­sak jos, ta­ry­bos na­riai "blo­gai su­ti­ko šią nau­jie­ną”, nes vy­lė­si, jog me­rė dirbs “bent vie­ną die­ną”. “Sa­vo mies­to la­bui ta­ry­ba pa­ga­liau no­ri dirb­ti sta­bi­liai. Me­ro bu­vi­mas – la­bai svar­bus veiks­nys. Tu­ri­me iš­rink­ti vi­ce­me­rą, pa­skir­ti ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vą, lau­kia ki­ti bū­ti­ni spren­di­mai”, - LŽ sa­kė T. Gai­vo­rons­ka­ja.

Po­li­ti­kės nuo­mo­ne, ty­ri­mas dėl D. Štrau­pai­tės veik­los trun­ka per il­gai. “Mū­sų ko­man­da per rin­ki­mus ne­pa­lai­kė D. Štrau­pai­tės, bet gy­ven­to­jai ją iš­rin­ko ir mes ger­bia­me žmo­nių nuo­mo­nę. Lau­kia­me pa­ga­liau teis­mo spren­di­mo”, - tei­gė lai­ki­no­ji va­do­vė. Nors pa­grin­di­nių me­ri­jos žmo­nių trūks­ta, dar­bai nė­ra su­sto­ję. Nau­jie­ji ta­ry­bos na­riai, pa­sak T. Gai­vo­rons­ka­jos, ati­džiai gi­li­na­si į mies­te įgy­ven­di­na­mus sta­ty­bų pro­jek­tus, skai­čiuo­ja, kur lei­džia­mi pi­ni­gai.

Pre­ce­den­tas yra

Nu­ša­lin­tų­jų tei­sė­tai iš­rink­tų me­rų prob­le­mą bai­gian­tis pa­va­sa­rio se­si­jai pla­na­vo kli­bin­ti Sei­mas. Ta­čiau iš­si­gan­dęs, kad sku­bė­da­mas ga­li le­ga­li­zuo­ti po­li­ti­nę ko­rup­ci­ją, spren­di­mą kreip­tis į Kons­ti­tu­ci­nį Teis­mą (KT) ati­dė­jo iki ru­dens. Sei­mo na­riai no­ri iš­siaiš­kin­ti, ar Bau­džia­mo­jo­jo pro­ce­so ko­dek­so (BPK) 157 straips­nis, ne­nus­ta­tant drau­di­mo ir ne­nu­ma­tant ko­kių nors pa­pil­do­mų kri­te­ri­jų, ne­lei­džian­čių ne­ri­bo­tam lai­kui nuo par­ei­gų nu­ša­lin­ti tie­sio­giai iš­rink­tą vals­ty­bės po­li­ti­ką, ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai ir tei­si­nės vals­ty­bės pri­nci­pams. Par­la­men­ta­rams ki­lo abe­jo­nių, kad bū­tent taip ir ga­li bū­ti. Toks iš­aiš­ki­ni­mas ypač ak­tua­lus ne­se­niai bu­vo dviem tarp dan­gaus ir že­mės tei­sė­sau­gi­nin­kų „pa­ka­bin­tiems“ ša­lies me­rams – D. Štrau­pai­tei ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no va­do­vui An­ta­nui Če­po­no­niui. Ta­čiau lie­pos pra­džio­je Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas (LAT) pa­nai­ki­no Šiau­lių apy­gar­dos teis­mo nu­tar­tį, ku­ria A. Če­po­no­niui bu­vo skir­tas lai­ki­nas nu­ša­li­ni­mas nuo me­ro par­ei­gų trims mė­ne­siams. Kon­ser­va­to­riui par­eikš­ti įta­ri­mai pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba.

“Naf­ta­li­ni­nis” su­pra­ti­mas

Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to (TTK) vi­ce­pir­mi­nin­kas Sta­sys Šed­ba­ras pa­ti­ki­no, kad ru­dens se­si­jo­je krei­pi­ma­sis į KT bus iš­siųs­tas. Kar­tu ap­gai­les­ta­vo, jog ne­pa­vy­kus to pa­da­ry­ti bir­že­lį, at­sa­ky­mo ter­mi­nai pa­il­gės. S. Šed­ba­ras su­ti­ko, kad tai­kant mi­nė­tą BPK straips­nį kar­tais ne­iš­ven­gia­ma “pa­rei­gū­nų aro­gan­ci­jos”. “Kiek­vie­nas tei­si­nin­kas - pro­ku­ro­ras, tei­sė­jas tu­ri sis­te­miš­kai tai­ky­ti nor­mas ir žiū­rė­ti pro­por­cin­gu­mo. Štai Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ro at­ve­ju LAT pa­sa­kė, kad to­kia nor­ma yra ne­pro­por­cin­ga. Nie­kas ne­ži­no, kiek dar lai­ko truks by­la, bet kam dėl to nuo par­ei­gų rei­kia nu­ša­lin­ti iš­rink­tą me­rą?”, - kal­bė­jo S. Šed­ba­ras. Pa­sak TTK vi­ce­pir­mi­nin­ko, KT iš­aiš­ki­ni­mas bus la­bai svar­bus, nes teis­mai ži­nos, ko­kiais at­ve­jais ga­li bū­ti pa­nei­gia­ma tau­tos va­lia.

“Sei­mo na­rio at­žvil­giu ga­li bū­ti tai­ko­ma to­kia pat nor­ma. Jei­gu pa­nai­ki­na­mas im­uni­te­tas, an­tras ga­li­mas žings­nis - nu­ša­li­ni­mas nuo Sei­mo na­rio par­ei­gų. Bet ar teis­mo spren­di­mu, ne­sant ap­kal­ti­na­mo­jo nuo­spren­džio, ga­li­ma su­spen­duo­ti tau­tos bal­są?Juk nuo­spren­džio nė­ra, tik įta­ri­mai” - svars­tė S. Šed­ba­ras. Par­la­men­ta­ras spė­jo, kad D. Štrau­pai­tė pa­te­ko į tą “naf­ta­li­ni­nį su­pra­ti­mą”. TTK vi­ce­pir­mi­nin­kas ma­no, kad LAT nu­tar­tis dėl A. Če­po­no­nio tu­rė­tų bū­ti sig­na­las ki­tiems teis­mams.

Par­eikš­ti įta­ri­mai

D. Štrau­pai­tė nuo par­ei­gų nu­ša­lin­ta dėl Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos at­lie­ka­mo iki­teis­mi­nio ty­ri­mo, ku­ria­me Vi­sa­gi­no me­rė įta­ria­ma rei­ka­la­vu­si ky­šių iš kai ku­rių bend­ro­vių, da­ly­va­vu­sių Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­tuo­se sta­ty­bos ir re­mon­to dar­bų kon­kur­suo­se, va­do­vų. Įta­ria­ma, jog vers­li­nin­kai da­vė di­de­lės ver­tės ky­šių už tai, kad me­rė, pa­si­nau­do­da­ma tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir įta­ka Vi­sa­gi­no sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams, or­ga­ni­zuo­jan­tiems ir vyk­dan­tiems vie­šuo­sius pir­ki­mus, su­da­ry­tų pa­lan­kias są­ly­gas kai ku­rioms įmo­nėms lai­mė­ti vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sus bei tar­pi­nin­kau­tų dėl at­lik­tų dar­bų pri­ėmi­mo. Per iki­teis­mi­nį ty­ri­mą gau­tais duo­me­ni­mis, ky­šių per­duo­ta dau­giau kaip už 32,5 tūkst. li­tų (9,4 tūkst. eu­rų). Pa­ti D. Štrau­pai­tė kal­tę ne­igia ir ti­ki­na, kad įta­ri­mai jai bu­vo pa­teik­ti sie­kiant su­si­do­ro­ti per sa­vi­val­dos rin­ki­mus.