Melagingas pranešimas apie vokiečių karius išsiųstas ne iš ES valstybės
Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vy­riau­sia­sis pro­ku­ro­ras Da­rius Val­ka­vi­čius sa­ko, kad par­la­men­to va­do­vui ir po­li­ci­jai at­siųs­tas me­la­gin­gas pra­ne­ši­mas apie ta­ria­mai vo­kie­čių ka­rių iš­prie­var­tau­tą mer­gai­tę bu­vo iš­siųs­tas ne iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­lies.

„Taip, iš tre­čio­sios vals­ty­bės, ne iš Eu­ro­pos Są­jun­gos. Par­ei­gū­nai, ma­nau, ar­ti­miau­siu me­tu nu­sta­tys“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė D.Val­ka­vi­čius.

Pa­sak jo, ga­li­ma pa­tvir­tin­ti, kad bu­vo iš­pla­tin­ta in­for­ma­ci­ja apie ži­no­mai ne­bū­tą nu­si­kal­ti­mą.

„Tas jau bu­vo aiš­ku la­bai grei­tai. Bu­vo grei­tai rea­guo­ta. Ne­žiū­rint į tai, kad bu­vo ga­li­ma ma­ny­ti, kad in­for­ma­ci­ja iš ti­krų­jų ne­ti­kra, bu­vo at­lie­ka­mi pa­ti­kri­ni­mo veiks­mai, kaip nu­ma­ty­ta bau­džia­mo­jo pro­ce­so įsta­ty­me, nes bau­džia­ma­sis pro­ce­sas lei­džia at­lik­ti veiks­mus ti­kri­nant in­for­ma­ci­ją. Iš­kart pra­dė­jo tvir­tin­tis, kad ta in­for­ma­ci­ja yra apie ži­no­mai ne­bū­tą nu­si­kal­ti­mą – tai yra me­la­gin­ga in­for­ma­ci­ja. Tuo­met bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, kad pa­trauk­ti to­kius as­me­nis bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn“, – kal­bė­jo pro­ku­ro­ras.

Jis pa­žy­mė­jo, kad įta­ria­mie­siems pa­gal Lie­tu­vos įsta­ty­mus gre­sia rea­li bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė – lais­vės at­ėmi­mo baus­mė iki dve­jų me­tų.

„Mes tu­ri­me tiks­lą nu­sta­ty­ti as­me­nis ir pa­trauk­ti juos bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn, iš­trauk­ti į die­nos švie­są. Tai yra yra rea­lu ir mes to sie­kia­me. Jei­gu dar as­me­nys teik­tų ir kaž­ko­kius ne­ti­krus įro­dy­mus apie nu­si­kal­ti­mo bu­vi­mą, nu­ma­ty­ta at­sa­ko­my­bė iki 5 me­tų“, – BNS sa­kė D.Val­ka­vi­čius.

Sei­mo at­sto­vai yra sa­kę, kad par­la­men­to va­do­vui ir po­li­ci­jai at­siųs­tas me­la­gin­gas pra­ne­ši­mas apie ta­ria­mai vo­kie­čių ka­rių iš­prie­var­tau­tą mer­gai­tę ga­li bū­ti ban­dy­mas dis­kre­di­tuo­ti NA­TO pa­jė­gas Lie­tu­vo­je.

Elek­tro­ni­niai laiš­kai Sei­mo pir­mi­nin­kui Vik­to­rui Pra­nckie­čiui ir Lie­tu­vos po­li­ci­jai at­siųs­ti tre­čia­die­nio va­ka­rą.

Kau­no po­li­ci­ja pra­ne­šė nu­sta­čiu­si, kad duo­me­nys yra ne­tei­sin­gi, to­dėl pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl me­la­gin­go įskun­di­mo ar pra­ne­ši­mo apie ne­bū­tą nu­si­kal­ti­mą.

Anot Sei­mo pir­mi­nin­kės at­sto­vės spau­dai, laiš­ke ra­šo­ma, esą Jo­na­vos vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­nę ap­su­po vo­kiš­kai kal­ban­tys žmo­nės ir iš­prie­var­ta­vo.

„Ti­kė­ti­na, kad me­la­gin­go pra­ne­ši­mo pa­sklei­di­mo tiks­las yra dis­kre­di­tuo­ti NA­TO pa­jė­gų bu­vi­mą Lie­tu­vo­je“, – BNS sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­ko at­sto­vė spau­dai Da­lia Ven­ce­vi­čie­nė.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rė, bu­vu­si kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė tei­gė, kad „tai yra in­for­ma­ci­nis ka­ras prieš Lie­tu­vą ir prieš NA­TO ko­vi­nį ba­ta­lio­ną, ku­ris čia dis­lo­kuo­ja­mas“.

„A­ki­vaiz­du, kad Krem­liaus (in­te­re­sas), juk pra­si­dė­jo dar net ne­at­vy­kus ka­riams ru­siš­ko­je ži­niask­lai­do­je, įskai­tant ir Ka­ra­liau­čiaus ži­niask­lai­dą, ta te­ma ban­dy­mai įaud­rin­ti – kad at­vyks­ta kry­žiuo­čiai, aliu­zi­jos su An­truo­ju pa­sau­li­niu ka­ru ir ki­tais ka­rais“, – BNS sa­kė par­la­men­ta­rė.

Vo­kie­ti­ja ka­rius Lie­tu­vo­je pra­dė­jo dis­lo­kuo­ti sau­sio mė­ne­sį. Jie su­da­rys tarp­tau­ti­nio NA­TO ba­ta­lio­no pa­grin­dą. Šis da­li­nys dis­lo­kuo­ja­mas, rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je ir Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne.