Melagiai šokdina valstybę
Kai šią sa­vai­tę bu­vo pra­neš­ta apie ne­va už­mi­nuo­tą su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) lai­vą-sau­gyk­lą "In­de­pen­den­ce", Sei­me pra­bil­ta apie bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės va­di­na­mie­siems te­le­fo­ni­niams te­ro­ris­tams griež­ti­ni­mą.

Už­ten­ka vie­no me­la­gin­go skam­bu­čio apie pa­dė­tą bom­bą, ir eva­kuo­ja­mos mo­kyk­los, di­de­li pre­ky­bos cen­trai, me­ri­jos, Sei­mas ar net vie­nas svar­biau­sių stra­te­gi­nių ob­jek­tų ša­ly­je. Skam­bi­nė­to­jai jau­čia­si tar­si ne­bau­džia­mi, o kiek­vie­nas jų iš­puo­lis ku­riam lai­kui par­aly­žiuo­ja įstai­gų dar­bą. Me­la­gin­gas pra­ne­ši­mas apie ta­ria­mą in­ci­den­tą Klai­pė­dos uos­te reiš­kė ir di­džiu­lius fi­nan­si­nius nuo­sto­lius.

„Pra­ne­ši­mas apie už­mi­nuo­tą SGD lai­vą - vi­sa ko vir­šū­nė. Ma­nau, kad at­ėjo lai­kas per­žiū­rė­ti tei­sės ak­tus, pa­siaiš­kin­ti, kiek me­la­gin­gų pra­ne­ši­mų apie pa­dė­tas bom­bas "au­to­rių" iš ti­krų­jų nu­baus­ta, ar krei­pia­ma­si dėl ma­te­ria­li­nės ža­los at­ly­gi­ni­mo. Gal­būt rei­kia dar la­biau griež­tin­ti at­sa­ko­my­bę už to­kius poel­gius“, - LŽ va­kar sa­kė Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas.

Skam­bi­nė­to­jai įsijautė

Pa­sta­ruo­ju me­tu te­le­fo­ni­niai te­ro­ris­tai įvai­rio­se Lie­tu­vos vie­to­vė­se tie­siog ėmė siau­tė­ti. Va­kar pra­neš­ta apie esą už­mi­nuo­tą mo­kyk­lą Ši­la­lės ra­jo­no Kal­ti­nė­nų mies­te­ly­je. Par­ei­gū­nams te­ko eva­kuo­ti net dvi mo­kyk­las, nes ne­pa­tiks­lin­ta, į ku­rią ug­dy­mo įstai­gą ne­va kė­si­na­ma­si.

Pra­ėju­sį sek­ma­die­nį bu­vo „už­mi­nuo­ta“ ir Kre­tin­gos Mo­tie­jaus Va­lan­čiaus vie­šo­ji bib­lio­te­ka. Dėl me­la­gin­go pra­ne­ši­mo te­ko įves­ti pla­ną „Sky­das“, bu­vo iš­kvies­ta įstai­gos va­do­vy­bė.

Ne­se­niai dėl ne­va pa­dė­tos bom­bos te­ko eva­kuo­ti vi­są pre­ky­bos ir pra­mo­gų cen­trą „A­kro­po­lis“ Šiau­liuo­se. Sprog­mens po me­la­gin­go pra­ne­ši­mo ieš­ko­ta ir Vil­niaus 3-ia­ja­me po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te. Per­nai bu­vo „už­mi­nuo­tas“ Sei­mas, Klai­pė­dos me­ri­ja, įvai­rūs ki­ti ob­jek­tai.

Vi­sais at­ve­jais, me­la­gin­gai pra­ne­šus apie ta­ria­mą sprog­me­nį bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112, į vie­tą sku­ba po­li­ci­jos par­ei­gū­nai, grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos, ug­nia­ge­sių eki­pa­žai, an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „A­ras“ vy­rai. Ne tik su­trik­do­mas įstai­gų dar­bas, bet ir gai­ši­na­mas spe­cia­lių­jų tar­ny­bų lai­kas, nau­do­ja­mi de­ga­lai, iš­nau­do­ja­mi žmo­giš­kie­ji iš­tek­liai.

Jei po­li­ci­jai pa­vyks­ta nu­sta­ty­ti „te­ro­ris­tą“, švel­niau­sia jam gre­sian­ti baus­mė - nuo 300 li­tų (87 eu­rų) iki 600 li­tų (174 eu­rų) ar­ba ad­mi­nis­tra­ci­nis areš­tas iki 30 par­ų. Jei nu­sta­to­ma, kad me­la­gin­gas pra­ne­ši­mas su­kė­lė rim­tes­nių pa­da­ri­nių, tai­ko­mas Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas. Pa­gal jį, tas, kas me­la­gin­gai pra­ne­šė ar pa­sklei­dė ži­nią apie vi­suo­me­nei gre­sian­tį pa­vo­jų ar­ba di­de­lę ne­lai­mę, jei­gu dėl to ki­lo žmo­nių su­maiš­tis ar bu­vo pa­da­ry­ta di­de­lė tur­ti­nė ža­la, bau­džia­mas bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki dve­jų me­tų. Vis dėl­to bent jau vie­šo­jo­je erd­vė­je dar nė­ra nu­skam­bė­jęs nė vie­nas at­ve­jis, kai iš­puo­lio au­to­riui te­ko krims­ti ka­li­nio duo­nos.

Iš­kvie­tė net narus

Šios sa­vai­tės vi­du­ry­je už­fik­sa­vus pra­ne­ši­mą apie esą už­mi­nuo­tą SGD lai­vą-sau­gyk­lą „In­de­pen­den­ce“, ope­ra­ty­viai nu­sta­ty­ta, kad skam­bi­no mo­te­ris iš Skuo­do ra­jo­no, Mo­sė­džio kai­mo.

„Skuo­do par­ei­gū­nai vi­siš­kai gir­tą mo­te­rį pri­sta­tė į Klai­pė­dą. Ji bu­vo iš­blai­vin­ta, apk­laus­ta ir už­da­ry­ta į areš­ti­nę. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas“, - LŽ sa­kė Klai­pė­dos aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas spau­dai Al­bi­nas Stru­my­la.

Dėl in­ci­den­to te­ko sku­biai nu­trauk­ti dar­bą tiek lai­ve-sau­gyk­lo­je, tiek ant plat­for­mų, kran­ti­nė­je, prie ku­rių jis pri­švar­tuo­tas.

Anot ter­mi­na­lą ir lai­vą sau­gan­čios Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos Val­dy­mo ir veik­los prie­žiū­ros sky­riaus vir­ši­nin­ko Sau­liaus Umb­ru­se­vi­čiaus, SGD lai­vas bu­vo pir­mas tar­ny­bos is­to­ri­jo­je me­la­gin­gai „už­mi­nuo­tas“ Lie­tu­vos stra­te­gi­nis ob­jek­tas.

„To­kio at­ve­jo ti­krai dar ne­bu­vo. Po me­la­gin­go pra­ne­ši­mo vei­kė­me pa­gal tam ti­krą me­to­di­ką. Bu­vo eva­kuo­ti žmo­nės nuo kran­ti­nės: te­ko juos pluk­dy­ti į kran­tą. Ope­ra­ty­viai už­ti­krin­ta iš­ori­nė ob­jek­to ap­sau­ga. Iš pa­ties lai­vo „In­de­pen­den­ce“ žmo­nių ne­te­ko eva­kuo­ti“, - LŽ sa­kė jis.

Prie ter­mi­na­lo su­lė­kė ne tik spe­cia­lio­sios tar­ny­bos, bet bu­vo iš­kvies­ti ir spe­cia­liai ap­mo­ky­ti na­rai, ku­rie nė­rė į le­di­nį van­de­nį ir tu­rė­jo ap­žiū­rė­ti lai­vą, plat­for­mas.

Tad ga­li­ma tik įsi­vaiz­duo­ti, kiek pa­jė­gų pa­nau­do­ta ir be­rei­ka­lin­go dar­bo įdė­ta dėl vie­no me­la­gin­go gir­tos mo­ters skam­bu­čio. „Mes ne­ga­li­me ne­rea­guo­ti. Bet ku­ris ana­lo­giš­kas skam­bu­tis vėl su­kels vi­sas tar­ny­bas ant ko­jų“, - pri­pa­ži­no LŽ kal­bin­ti par­ei­gū­nai.

Trūks­ta informacijos

Sei­mo NSGK va­do­vas A.Pa­ulaus­kas yra pa­brė­žęs, jog SGD ter­mi­na­las - vie­nas svar­biau­sių ob­jek­tų, ku­rio ap­sau­ga pri­va­lo bū­ti itin ge­ra. „Ne­ga­li­me pa­neig­ti, kad šis ob­jek­tas ga­li tap­ti vie­nu svar­biau­sių tai­ki­nių ag­re­si­jos at­ve­ju. Tas skam­bu­tis apie ne­va už­mi­nuo­tą lai­vą nė­ra toks jau ne­kal­tas. Pir­miau­sia, ne­at­mes­ki­me ga­li­my­bės, kad Lie­tu­vai ne­drau­giš­kos jė­gos per tam ti­krus žmo­nes gal­būt ti­kri­no mū­sų tar­ny­bų bud­ru­mą. Ir ga­li vėl pa­ti­krin­ti. Juk tar­ny­bos pri­va­lo rea­guo­ti į kiek­vie­ną to­kį skam­bu­tį, tad ga­li­me įsi­vaiz­duo­ti, jog tu­rint pik­tų kės­lų įma­no­ma la­bai rim­tai par­aly­žiuo­ti ter­mi­na­lo dar­bą. Tie­siog “iš­jung­ti” mū­sų vie­ną svar­biau­sių vals­ty­bė­je ob­jek­tų nuo­lat trik­dant jo veik­lą”, - LŽ sa­kė jis.

To­dėl, par­la­men­ta­ro ma­ny­mu, rei­kia bent jau pra­dė­ti dis­ku­tuo­ti apie griež­tes­nę at­sa­ko­my­bę už me­la­gin­gus pra­ne­ši­mus, ku­rie su­si­ję su vals­ty­bi­niais ob­jek­tais.

“Ži­no­me, kad da­lis tų ano­ni­mų yra nu­sta­to­mi, ta­čiau kiek by­lų pa­sie­kia teis­mus ir kiek iš ti­krų­jų nu­bau­džia­ma tų skam­bi­nė­to­jų? Ko­kios baus­mės jiems ski­ria­mos? Koks aps­kri­tai yra sta­tis­ti­nis iš­aiš­kin­tų ir rea­lio­mis baus­mė­mis pa­si­bai­gu­sių by­lų ro­dik­lis? To­kios in­for­ma­ci­jos ypač trūks­ta”, - pa­brė­žė A. Pa­ulaus­kas.

Jis pri­dū­rė, kad ne­se­niai su­lau­kė vie­nos mo­ters skam­bu­čio, ku­ri in­for­ma­vo, kad už­mi­nuo­ta vi­sa Klaipėda…