Medžiotojai nepaiso reikalavimų žvėrių šėryklų įrengimui
Me­džiok­lės Lie­tu­vos Res­pub­li­kos te­ri­to­ri­jo­je tai­syk­lės ir Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos di­rek­to­riaus spren­di­mas drau­džia vi­so­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je šer­ti šer­nus, pil­ti pa­ša­rus ant že­mės, ta­čiau šių rei­ka­la­vi­mų pa­iso ne vi­si me­džio­to­jai.

Vi­są pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos re­gio­nų ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tų par­ei­gū­nai kar­tu su Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos spe­cia­lis­tais ti­kri­no me­džiok­lės plo­tus. Iš vi­so pa­ti­krin­ta 120 me­džiok­lės plo­tų vie­ne­tų ir jų nau­do­to­jų (me­džiok­lės bū­re­lių ar­ba klu­bų) bei dau­giau kaip 700 žvė­rių šė­ri­mo ir vi­lio­ji­mo vie­tų vi­so­je ša­ly­je. Nu­sta­ty­ti net 67 pa­žei­di­mai. At­sa­kin­gi as­me­nys pa­trauk­ti ad­mi­nis­tra­ci­nėn at­sa­ko­my­bėn. Už Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 85 str. 1 d. pa­žei­di­mus jiems gre­sia bau­dos iki 86 eu­rų, pra­si­žen­gę an­trą kar­tą mo­kės iki 289 eu­rų.

Sie­kiant, kad me­džio­to­jai tvar­kin­gai įsi­reng­tų šė­ryk­las ir jas pri­žiū­rė­tų, me­džiok­lės plo­tai bus ti­kri­na­mi ir at­ei­ty­je. Me­džio­to­jus ir miš­ko lan­ky­to­jus taip pat kvie­čia­me ne­lik­ti abe­jin­gais ir apie pa­žei­di­mus in­for­muo­ti ap­lin­kos ap­sau­gos vals­ty­bi­nės kon­tro­lės par­ei­gū­nus tie­sio­giai ar­ba bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu 112.