Medžioklę skaidrins tik rudenį
Par­la­men­ta­rai ne­sus­pė­jo pa­va­sa­rio se­si­jo­je aps­vars­ty­ti ne­men­ką šur­mu­lį su­kė­lu­sių Me­džiok­lės įsta­ty­mo pa­tai­sų, nu­ma­tan­čių šią sri­tį pa­da­ry­ti skaid­res­nę ir pri­vers­ti me­džio­to­jus elg­tis at­sa­kin­gai. Be to, no­ri­ma įtei­sin­ti ir nau­jas me­džiok­lės for­mas – su­teik­ti tei­sę lau­ki­nius gy­vū­nus me­džio­ti ne vien šau­na­mai­siais gink­lais, bet ir lan­kais.

Šian­dien mi­nė­to įsta­ty­mo pa­tai­sas ke­ti­na ap­tar­ti Vy­riau­sy­bė, o Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja iš es­mės joms ne­prieš­ta­rau­ja. Ta­čiau Sei­mas jų im­sis jau tik ru­de­nį.

Nors dėl Me­džiok­lės įsta­ty­mo pa­tai­sų par­la­men­te bus bal­suo­ja­ma tik po ke­lių mė­ne­sių, jų įsi­ga­lio­ji­mo da­tos – ki­tų me­tų sau­sio 1-osios – at­si­sa­ky­ti ne­ke­ti­na­ma.

Ke­lią ski­na­si naujovės

Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to (AAK) pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ma­žei­ka „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad už­si­tę­sus dis­ku­si­joms dėl Me­džiok­lės įsta­ty­mo pa­tai­sų gau­ta ne­ma­žai įvai­rių siū­ly­mų. „Vie­nas jų – įtei­sin­ti Lie­tu­vo­je šiuo me­tu už­sie­nio ša­ly­se po­pu­lia­rė­jan­čią me­džiok­lės for­mą – lan­kais. Ji ga­lė­tų bū­ti lei­džia­ma prie­mies­čiuo­se, kur lau­ki­nių gy­vū­nų bū­na daug, bet jų šau­dy­mas ne­to­le­ruo­ja­mas dėl šū­vių gar­sų“, – svars­tė par­la­men­ta­ras.

Pa­sak jo, dėl to, kaip ir dėl siū­ly­mų įtei­sin­ti me­džiok­lę nau­do­jant nak­ti­nio ma­ty­mo prie­tai­sus, teks ap­sisp­ręs­ti Sei­mo na­riams.

K. Ma­žei­kos tei­gi­mu, kai ku­riuos siū­ly­mus pa­dik­ta­vo pats gy­ve­ni­mas. Pa­vyz­džiui, kiek­vie­nas me­džio­to­jas Me­džio­to­jų są­va­dui kas­met pri­va­lo pa­teik­ti duo­me­nis apie sa­ve. „Ta­čiau ta in­for­ma­ci­ja ne­nau­do­ja­ma“, – tvir­ti­no K. Ma­žei­ka.

To­dėl vie­toj Me­džio­to­jų są­va­do siū­lo­ma įsteig­ti me­džio­to­jų in­for­ma­ci­nę sis­te­mą ir in­teg­ruo­ti ją į Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to ad­mi­nis­truo­ja­mą Po­li­ci­jos li­cen­ci­juo­ja­mos veik­los in­for­ma­ci­nę sis­te­mą. Tai, K. Ma­žei­kos nuo­mo­ne, su­da­ry­tų są­ly­gas įvai­rioms su­in­te­re­suo­toms ins­ti­tu­ci­joms efek­ty­viai da­ly­tis su­kaup­ta in­for­ma­ci­ja.

Ki­tu siū­ly­mu no­ri­ma iš­gy­ven­din­ti tarp kai ku­rių me­džio­to­jų vis dar pa­pli­tu­sią tra­di­ci­ją – me­džiok­li­nį šau­tu­vą į ran­kas im­ti tik po „ap­ši­li­mo“, t. y. pa­var­to­jus al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų. Tai tam­pa skau­džių ne­lai­mių prie­žas­ti­mi. To­dėl siū­lo­ma, kad at­sa­ko­my­bė už ne­blai­vų me­džio­to­ją tek­tų ne tik jam pa­čiam, bet ir jo me­džio­to­jų ko­lek­ty­vui. Nu­ma­to­ma, kad kar­to­jan­tis to­kiems at­ve­jams me­džio­to­jų bū­re­lis ar klu­bas ne­tek­tų lei­di­mo me­džio­ti.

Lab­da­ros nebus

Nuo ki­tų me­tų ke­ti­na­ma ap­mo­kes­tin­ti me­džiok­lės eg­za­mi­ną. Da­bar už eg­za­mi­no or­ga­ni­za­vi­mą Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja su­mo­ka iš Ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo prog­ra­mos lė­šų. Sei­mo na­rio K. Ma­žei­kos ma­ny­mu, me­džiok­lės eg­za­mi­ną lai­kan­tys ar per­lai­kan­tys as­me­nys tuo pikt­nau­džiau­ja – tin­ka­mai ne­pa­si­ren­gę mi­nė­tą eg­za­mi­ną jie lai­ko ne tik po ke­lis, bet ir po ke­lio­li­ka kar­tų.

Kęs­tu­tis Ma­žei­ka: „Už bet ko­kį ki­tą eg­za­mi­ną žmo­nės vals­ty­bei mo­ka, o no­rin­tie­ji tap­ti me­džio­to­jais – ne. Šios pri­vi­le­gi­jos ne­tu­rė­tų lik­ti.“

Taip esą pa­pil­do­mu dar­bu ap­krau­na­mos me­džiok­lės eg­za­mi­ną or­ga­ni­zuo­jan­čios tei­sės me­džio­ti su­tei­ki­mo ir pa­nai­ki­ni­mo ko­mi­si­jos, di­di­na­mos eg­za­mi­no or­ga­ni­za­vi­mo iš­lai­dos. „Šios lab­da­ros ne­tu­rė­tų lik­ti, nes už bet ko­kį ki­to­kį eg­za­mi­ną žmo­nės vals­ty­bei mo­ka, o no­rin­tie­ji tap­ti me­džio­to­jais – ne. Su­rink­to­mis lė­šo­mis ga­lė­tų bū­ti pa­den­gia­ma bent da­lis eg­za­mi­no ren­gi­mo iš­lai­dų“, – tei­gė par­la­men­ti­nio AAK pir­mi­nin­kas.

Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Gin­tas Če­sai­tis pa­sa­ko­jo, kad į šio re­gio­no me­džio­to­jų bū­rį kas­met įsi­trau­kia iki 100 nau­jų na­rių, jiems eg­za­mi­nai ren­gia­mi ke­tu­ris­kart per me­tus. Apie 20 proc. lai­kan­čių­jų eg­za­mi­no iš pir­mo­jo kar­to ne­iš­lai­ko, tai da­ro an­trą, tre­čią ar net ket­vir­tą kar­tą. „Bū­si­miems me­džio­to­jams eg­za­mi­nuo­ti nau­do­ja­ma kom­piu­te­ri­nė įran­ga. Vyks­tant eg­za­mi­nams jos ne­ga­li­ma nau­do­ti ki­toms reik­mėms. Ta­čiau di­džiau­sia prob­le­ma – dar­buo­to­jų gaiš­ta­mas lai­kas, nes rei­kia už­pil­dy­ti dau­gy­bę do­ku­men­tų“, – tei­gė G. Če­sai­tis.

Ne­gai­li kritikos

Siū­ly­mui ap­mo­kes­tin­ti me­džio­to­jų eg­za­mi­nus taip pat pri­ta­ria Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas me­džiok­lei Eu­ge­ni­jus Ti­ju­šas. Jis ne­prieš­ta­rau­ja ir sie­kiui Lie­tu­vo­je įtei­sin­ti me­džiok­lę lan­kais. Ta­čiau E. Ti­ju­šas pa­brė­žė, kad mi­nė­ta drau­gi­ja pri­ta­rian­ti to­li gra­žu ne vi­soms par­la­men­ta­rų siū­lo­moms Me­džiok­lės įsta­ty­mo pa­tai­soms. Anot jo, su­nku su­vok­ti nu­ma­ty­tą įtei­sin­ti ko­lek­ty­vi­nę me­džio­to­jų bū­re­lių at­sa­ko­my­bę už tai, kad ku­ris nors jų na­rys per me­džiok­lę bus ne­blai­vus. „Ko­lek­ty­vi­nė at­sa­ko­my­bė bu­vo so­viet­me­čiu, o da­bar vėl no­ri­ma ją su­grą­žin­ti“, – iro­ni­za­vo E. Ti­ju­šas. Esą ne­lai­min­gi at­si­ti­ki­mai me­džiok­lė­je sta­tis­tiš­kai pa­si­tai­ko daug re­čiau nei ki­to­se gy­ve­ni­mo sri­ty­se, o me­džiok­lės tvar­ka yra la­bai griež­tai reg­la­men­tuo­ta.

Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka.

Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas me­džiok­lei ne­pri­ta­rė su­ma­ny­mui nai­kin­ti Me­džio­to­jų są­va­dą, nes tai, jo tei­gi­mu, vei­kia kaip draus­mi­nan­ti prie­mo­nė – me­džio­to­jai kas­met pri­va­lo at­nau­jin­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­ve. Tai lei­džia tu­rė­ti rea­lią in­for­ma­ci­ją apie me­džio­to­jų skai­čių. E. Ti­ju­šas tei­gė ne­sup­ran­tan­tis, ko­dėl dar­bą, ku­rį ga­li at­lik­ti vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja, no­ri­ma už­krau­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jai.

„Di­džiau­sias įsta­ty­mo, reg­la­men­tuo­jan­čio me­džio­ja­mų gam­tos iš­tek­lių nau­do­ji­mą, pri­va­lu­mas yra jo sta­bi­lu­mas – kuo ma­žiau bus pa­kei­ti­mų, tuo bus ge­riau. Mū­sų tu­ri­ma sta­tis­ti­ka ro­do, kad gy­vū­nų, ku­riuos mes me­džio­ja­me, po­pu­lia­ci­jos di­dė­ja“, – pa­brė­žė jis.

E. Ti­ju­šas pri­mi­nė, kad Eu­ro­po­je yra ša­lių, kur Me­džiok­lės įsta­ty­mai be di­des­nių to­bu­li­ni­mų ir pa­kei­ti­mų skai­čiuo­ja de­šimt­me­čius ir net šimt­me­čius. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad tik sta­bi­lūs įsta­ty­mai už­ti­krins il­ga­lai­kę me­džio­to­jų veik­los pers­pek­ty­vą kon­kre­čio­se te­ri­to­ri­jo­se.