Medininkų žudynių byla: Rusijos ir Latvijos atsakymai
Me­di­nin­kų žu­dy­nių by­lo­je Lat­vi­ja at­sa­kė į Lie­tu­vos tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mą, tuo me­tu Ru­si­ja pra­ne­šė nu­sta­čiu­si tik pra­šo­mo apk­laus­ti as­mens gy­ve­na­mą­ją vie­tą.

Iš Lat­vi­jos gau­ti at­sa­ky­mai į tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mus dar ver­čia­mi į lie­tu­vių kal­bą, to­dėl jų tu­ri­nys kol kas ne­ži­no­mas.

Į by­los po­sė­dį penk­ta­die­nį su­si­rin­kę pro­ce­so da­ly­viai svars­tė, kaip elg­tis su iš Ru­si­jos gau­tu at­sa­ky­mu. Ja­me tik pra­ne­ša­ma, kad nu­sta­ty­ta liu­dy­to­jo, bu­vu­sio omo­ni­nin­ko Alek­sand­ro Kuz­mi­no gy­ve­na­mo­ji vie­ta - teis­mui nu­ro­dy­tas jo ad­re­sas Ru­si­jo­je. Lie­tu­vos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja teis­mui nu­ro­dė, kad ga­lė­tų dar ga­lė­tų pa­siaiš­kin­ti Ru­si­jos po­zi­ci­ją dėl to­kio at­sa­ky­mo į Ru­si­jos tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mą.

„Ar tai reiš­kia, kad mū­sų pra­šy­mas per­duo­tas pa­gal nu­sta­ty­tą ad­re­są, ar tai reiš­kia, kad nu­sta­tė ad­re­są ir nie­ko ne­be­da­ro?“ - anks­čiau vy­ku­sia­me po­sė­dy­je ste­bė­jo­si tei­sė­jas Aloy­zas Kruo­pys.

Tuo me­tu nu­teis­to­jo Kons­tan­ti­no Mi­chai­lo­vo ad­vo­ka­tai ma­no, kad Ru­si­ja tie­siog pra­ne­šė apie tar­pi­nį fak­tą, in­for­ma­vo apie pra­šy­mo vyk­dy­mo ei­gą.

1991 ir 1992 me­tais šis as­muo bu­vo apk­laus­tas Lat­vi­jos ge­ne­ra­li­nė­je pro­ku­ra­tū­ro­je. Me­di­nin­kų by­lą nag­ri­nė­jant Vil­niaus apy­gar­dos teis­me liu­dy­to­jas kvies­tas at­vyk­ti į 2010 me­tų ge­gu­žės 5 die­nos po­sė­dį, ta­čiau ja­me ne­pa­si­ro­dė. Anks­čiau A.Kuz­mi­nas gy­ve­no Lat­vi­jo­je.

Lie­tu­vos teis­mas šiam liu­dy­to­jui su­for­mu­la­vo per 30 klau­si­mų. A.Kuz­mi­no pra­šo­ma at­sa­ky­ti į klau­si­mus apie Ry­gos OMON, jos na­rių at­vy­ki­mo į Lie­tu­vą 1991 me­tų lie­pą tiks­lus, tu­rė­tus gink­lus, ar jam kas nors ži­no­ma apie K.Mi­chai­lo­vo da­ly­va­vi­mą nu­žu­dant Me­di­nin­kų mui­ti­nės pos­to dar­buo­to­jus.

Lat­vi­jo­je gy­ve­nan­čių liu­dy­to­jų, taip pat bu­vu­sių omo­ni­nin­kų Nor­mun­do Strap­ca­no ir Ger­ma­no Bu­nia­to­vo (anks­tes­nė pa­var­dė Gla­zo­vas - BNS) klau­sia­ma apie tar­ny­bą Ry­gos OMON, ar pa­ži­no­jo ki­tus omo­ni­nin­kus - Čes­la­vą Mlyn­ni­ką, A.Kuz­mi­ną, And­re­jų Lak­tio­no­vą, Alek­sand­rą Ry­žo­vą, Kons­tan­ti­ną Mi­chai­lo­vą, apie Ry­gos OMON bū­ry­je su­kur­tas „Del­ta-1" ir „Del­ta-2" gru­pes, kie­no nu­ro­dy­mu ir ko­kiu tiks­lu tos gru­pės bu­vo su­kur­tos, ko­kia bu­vo tų gru­pių veik­la, ar liu­dy­to­jui ži­no­mos ko­kios nors kon­kre­čios Ry­gos OMON „Del­ta" gru­pių ope­ra­ci­jos.

N.Strap­ca­no pra­šo­ma at­sa­ky­ti, ar jam ži­no­ma, ar 1991 me­tais Ry­gos OMON dar­buo­to­jai už­pul­di­nė­jo Lat­vi­jos, Lie­tu­vos vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos par­ei­gū­nus, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos mui­ti­nės pos­tus, juos de­gi­no, mu­šė ir ty­čio­jo­si iš mui­ti­nin­kų, kie­no nu­ro­dy­mu to­kie veiks­mai bu­vo at­lie­ka­mi.

Pro­ku­ro­ras Sau­lius Vers­ce­kas yra sa­kęs, kad bu­vę omo­ni­nin­kai ki­tuo­se teis­mo pro­ce­suo­se yra liu­di­ję apie OMON struk­tū­rą ir šio­je struk­tū­ro­je su­kur­tų „Del­ta“ gru­pių pa­skir­tį, veik­los po­bū­dį ir pan.

Ki­ta­me teis­mo po­sė­dy­je, ku­ris vyks sau­sio 9 die­ną, ti­ki­ma­si pa­skelb­ti tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mo Lat­vi­jai re­zul­ta­tus.

K.Mi­chai­lo­vą 2007 me­tų lap­kri­čio 28 die­ną su­lai­kė Lat­vi­jos tei­sė­sau­ga, rem­da­ma­si Lie­tu­vos iš­duo­tu Eu­ro­pos areš­to or­de­riu. Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je jis lai­ko­mas nuo 2008-ųjų sau­sio. Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas K.Mi­chai­lo­vą pri­pa­ži­no kal­tu ir 2011 me­tais nu­tei­sė ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos.

Šį nuo­spren­dį skun­dę Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai sie­kia, kad K.Mi­chai­lo­vas bū­tų nu­teis­tas už nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui. Nuo­spren­dį skun­dė ir nu­teis­ta­sis, ku­ris ka­te­go­riš­kai ne­igia sa­vo kal­tę.

Anks­tų 1991 me­tų lie­pos 31-osios ry­tą Me­di­nin­kų pa­sie­nio kon­tro­lės pos­te bu­vo šal­ta­krau­jiš­kai nu­žu­dy­ti sep­ty­ni sa­vo par­ei­gas ėję po­li­ci­jos ir mui­ti­nės par­ei­gū­nai.