Medininkų byloje apklausti buvusių omonininkų nepavyko
Me­di­nin­kų žu­dy­nių by­lą nag­ri­nė­jan­čiam Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui ne­pa­vy­ko gau­ti dvie­jų at­sa­ky­mų į tei­si­nės pa­gal­bos pra­šy­mus iš Ru­si­jos ir Lat­vi­jos.

Į by­los nag­ri­nė­ji­mą su­si­rin­ku­si Ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jų ko­le­gi­ja pra­ne­šė, kad Ru­si­ja grą­ži­no teis­mo pra­šy­mą apk­laus­ti liu­dy­to­ju šio­je ša­ly­je gy­ve­nan­tį bu­vu­sį omo­ni­nin­ką Alek­sand­rą Kuz­mi­ną.

Sa­vo at­si­sa­ky­mą Ru­si­ja mo­ty­va­vo Lie­tu­vos ir Ru­si­jos su­tar­ties Dėl tei­si­nės pa­gal­bos ir tei­si­nių san­ty­kių ci­vi­li­nė­se, šei­mos ir bau­džia­mo­sio­se by­lo­se 18 straips­niu.

Tei­sė­jas Aloy­zas Kruo­pys sa­kė, kad šis straips­nis nu­ma­to, jog tei­si­nė pa­gal­ba ne­tei­kia­ma, jei­gu jos tei­ki­mas ga­li pa­kenk­ti ša­lies, ku­riai pa­tei­kia­mas pra­šy­mas, su­ve­re­ni­te­tui ar sau­gu­mui ar­ba prieš­ta­rau­ja pa­grin­di­niams jos įsta­ty­mų pri­nci­pams.

„Rei­kia su­pras­ti, kad Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja ma­no, kad ga­li pa­kenk­ti jai, to­dėl at­si­sa­ko šį pra­šy­mą vyk­dy­ti. Ne­vyk­do, tai ne­vyk­do“, - sa­kė tei­sė­jas.

Tuo me­tu Lat­vi­ja teis­mui pra­ne­šė, kad ne­įvyk­dy­tas teis­mo pra­šy­mas apk­laus­ti Lat­vi­jo­je gy­ve­nan­čius bu­vu­sios omo­ni­nin­kus - Nor­mun­dą Strap­ca­ną ir Ger­ma­ną Bu­nia­to­vą (anks­tes­nė pa­var­dė Gla­zo­vas - BNS).

Lat­vi­jos par­ei­gū­nai pra­ne­šė iš­siaiš­ki­nę, kad G.Bu­nia­to­vas gy­ve­na Ru­si­jo­je, Lat­vi­jo­je gy­ve­nan­tis jo sū­nus tei­gė su tė­vu bend­rau­jan­tis prog­ra­ma „Sky­pe“.

Lat­vių par­ei­gū­nai nu­sta­tė, ko­kio­je šios ša­lies įmo­nė­je dir­ba N.Strap­ca­nas. Įmo­nės dar­buo­to­ja jiems pra­ne­šė, kad N.Strap­ca­nas iš­vy­kęs į Vo­kie­ti­ją.

Lat­vi­jo­je gy­ve­nan­čių liu­dy­to­jų, bu­vu­sių omo­ni­nin­kų no­rė­ta pa­klaus­ti apie tar­ny­bą Ry­gos OMON, ar pa­ži­no­jo ki­tus omo­ni­nin­kus - Čes­la­vą Mlyn­ni­ką, Alek­dand­rą Kuz­mi­ną, And­re­jų Lak­tio­no­vą, Alek­sand­rą Ry­žo­vą, Kons­tan­ti­ną Mi­chai­lo­vą, apie Ry­gos OMON bū­ry­je su­kur­tas „Del­ta-1" ir „Del­ta-2" gru­pes, kie­no nu­ro­dy­mu ir ko­kiu tiks­lu tos gru­pės bu­vo su­kur­tos, ko­kia bu­vo jų veik­la, ar jiems ži­no­mos ko­kios nors kon­kre­čios Ry­gos OMON „Del­ta" gru­pių ope­ra­ci­jos. N.Strap­ca­no pra­šy­ta at­sa­ky­ti, ar jam ži­no­ma, ar 1991 me­tais Ry­gos OMON dar­buo­to­jai už­pul­di­nė­jo Lat­vi­jos, Lie­tu­vos vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos par­ei­gū­nus, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos mui­ti­nės pos­tus, juos de­gi­no, mu­šė ir ty­čio­jo­si iš mui­ti­nin­kų, kie­no nu­ro­dy­mu to­kie veiks­mai bu­vo at­lie­ka­mi.

By­los nag­ri­nė­ji­mą Ape­lia­ci­nis teis­mas tęs tre­čia­die­nį, ge­gu­žės 13 die­ną.

Ta­da tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar nu­teis­ta­sis Kons­tan­ti­nas Mi­chai­lo­vas duos par­ody­mus pa­gal pro­ku­ra­tū­ros nau­jai su­for­mu­luo­tus kal­ti­ni­mus.

K.Mi­chai­lo­vą 2007 me­tų lap­kri­čio 28 die­ną su­lai­kė Lat­vi­jos tei­sė­sau­ga, rem­da­ma­si Lie­tu­vos iš­duo­tu Eu­ro­pos areš­to or­de­riu. Lu­kiš­kių tar­dy­mo izo­lia­to­riu­je jis lai­ko­mas nuo 2008-ųjų sau­sio.

Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas K.Mi­chai­lo­vą pri­pa­ži­no kal­tu dėl nu­žu­dy­mų Me­di­nin­kuo­se ir 2011 me­tais nu­tei­sė ka­lė­ti iki gy­vos gal­vos. Šį nuo­spren­dį skun­dę Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai sie­kia, kad K.Mi­chai­lo­vas bū­tų nu­teis­tas už nu­si­kal­ti­mus žmo­niš­ku­mui.

Nuo­spren­dį skun­dė ir nu­teis­ta­sis, ku­ris ka­te­go­riš­kai ne­igia sa­vo kal­tę. Ket­vir­ta­die­nį jis pra­šė „ne­del­siant pa­leis­ti jį į lais­vę, nes yra ne­tei­sė­tai ir ne­pag­rįs­tai nu­teis­tas“.

Anks­tų 1991 me­tų lie­pos 31-osios ry­tą Me­di­nin­kų pa­sie­nio kon­tro­lės pos­te bu­vo šal­ta­krau­jiš­kai nu­žu­dy­ti sep­ty­ni sa­vo par­ei­gas ėję po­li­ci­jos ir mui­ti­nės par­ei­gū­nai.