Medikų viliotinis pakvipo korupcija
Pa­lan­go­je įsi­kū­ru­sios vai­kų rea­bi­li­ta­ci­jos sa­na­to­ri­jos „Pa­lan­gos gin­ta­ras“ va­do­vai pa­trau­kė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) ir Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos dė­me­sį, kai ša­lies pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms pa­siū­lė mai­nus, - jei šios žie­mą į sa­na­to­ri­ją siųs dau­giau vai­kų, va­sa­rą ga­li ti­kė­tis dau­giau poil­sio vie­tų.

„Pa­lan­gos gin­ta­ro“ di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Spei­čys ti­ki­no LŽ, kad mi­nė­tą siū­ly­mą vai­kus į sa­na­to­ri­ją siun­čian­čioms pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­goms pa­tei­kė ne iš ge­ro gy­ve­ni­mo. Esą rei­kia kaip nors "op­ti­mi­zuo­ti vai­kų at­vy­ki­mo se­zo­niš­ku­mą", mat žie­mą sa­na­to­ri­ja ko­ne tuš­čia, o va­sa­rą į ją pa­tek­ti vi­siems no­rin­tie­siems la­bai su­dė­tin­ga.

No­rė­jo kaip geriau

„Pra­dė­jo­me me­tus sa­vo 300 vie­tų įstai­go­je tu­rė­da­mi vos 39 vai­kus. Da­bar jų yra kiek dau­giau - apie 90, nes šian­dien at­vy­ko dar gru­pė. Sa­na­to­ri­jos už­pil­dy­mas mums la­bai skau­di prob­le­ma, le­mian­ti ir gau­na­mą fi­nan­sa­vi­mą“, - va­kar aiš­ki­no K. Spei­čys.

Anot jo, jau ne vie­nus me­tus sten­gia­ma­si, kad žie­mą gy­dy­tis at­vyk­tų kuo dau­giau vai­kų, ta­čiau pa­stan­gos be­vai­sės. Per­nai pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos jau­nuo­sius pa­cien­tus siųs­da­vo gy­dy­tis pa­gal iš anks­to pa­teik­tas par­aiš­kas. Va­sa­rą jos bū­da­vo ten­ki­na­mos ir net re­zer­vuo­ja­mos pa­pil­do­mos vie­tos. Ta­čiau sa­na­to­ri­jo­je vai­kų gau­siau bu­vo tik iki lie­pos vi­du­rio, vė­liau jų su­ma­žė­jo. Per vi­sus 2014-uo­sius „Pa­lan­gos gin­ta­re“ gy­dy­ta be­veik 500 vai­kų ma­žiau ne­gu už­per­nai.

Per­nai va­sa­rą, pa­sak K. Spei­čio, pa­vy­ko pa­ten­kin­ti vi­sų sa­na­to­ri­jo­je no­rė­ju­sių gy­dy­tis ir be slau­gy­to­jų at­va­žia­vu­sių pa­cien­tų rea­bi­li­ta­ci­jos po­rei­kius - jiems vi­siems bu­vo vie­tų. Ta­čiau pa­gei­dau­jan­tie­siems at­vyk­ti su su­au­gu­siais slau­gy­to­jais ne vi­suo­met at­si­ran­da vie­tų. Daž­nai su­sik­los­to taip, kad siun­ti­mą į rea­bi­li­ta­ci­jos įstai­gą ga­vu­sio vai­ko tė­vas ar­ba mo­ti­na at­si­ve­ža dar vie­ną - svei­ką - at­ža­lą, nes esą ne­tu­ri jos kur pa­lik­ti. To­dėl pra­ėju­sią va­sa­rą pa­si­tai­kė die­nų, kai 300 li­cen­ci­juo­tų lo­vų tu­rin­čio­je įstai­go­je bu­vo dau­giau kaip 700 vai­kų ir slau­gan­čių as­me­nų.

Ser­ga žie­mą, gy­do­si va­sa­rą?

Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja ne­tru­kus rengs po­sė­dį, per ku­rį ža­da ap­tar­ti ga­li­mas ko­rup­ci­jos ap­raiš­kas už­ti­kri­nant vai­kų me­di­ci­ni­nę rea­bi­li­ta­ci­ją ir sa­na­to­ri­nį gy­dy­mą tiek „Pa­lan­gos gin­ta­re“, tiek ki­to­se sa­na­to­ri­jo­se. Da­ly­vau­ti ja­me pa­kvies­tas ir K. Spei­čys. „Gal ir per daug sau lei­do­me. Pa­si­tai­sė­me - at­šau­kė­me su­si­ta­ri­mą, nes ir pa­tys pri­pa­ži­no­me, kad ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų ga­li bū­ti“, - kal­bė­jo sa­na­to­ri­jos va­do­vas.

An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vi­ta­li­jus Gai­lius LŽ tvir­ti­no, jog tu­ri­mi do­ku­men­tai ke­lia įta­ri­mų, kad už vai­kus, pa­siųs­tus į rea­bi­li­ta­ci­ją, ga­lė­jo bū­ti no­ri­ma at­si­ly­gin­ti - at­sis­kai­ty­ti poil­siu prie jū­ros. „Ta­čiau kol kas tai tik įta­ri­mai. Ban­dy­si­me juos iš­sklai­dy­ti po­sė­dy­je“, - sa­kė jis. V. Gai­lius pa­tvir­ti­no, kad SAM at­lie­ka ty­ri­mą, ar dėl mi­nė­to siū­ly­mo ne­bu­vo ir pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba ap­raiš­kų.

Anot ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, la­bai trūks­ta skaid­ru­mo tiek vai­kus siun­čiant į rea­bi­li­ta­ci­ją, tiek reg­la­men­tuo­jant šią tvar­ką, tiek skirs­tant vie­tas. Ir tai su­si­ję ne vien su „Pa­lan­gos gin­ta­ru“, bet ir su ki­to­mis vai­kų rea­bi­li­ta­ci­jos bei sa­na­to­ri­nio gy­dy­mo pa­slau­gas tei­kian­čio­mis įstai­go­mis. Jas įvar­dy­ti V. Gai­lius ža­dė­jo tik po po­sė­džio.

„Man la­bai keis­ta, kad vai­kai ser­ga ir sa­na­to­ri­nis gy­dy­mas jiems rei­ka­lin­gas pa­gal iš­anks­ti­nius gra­fi­kus, daž­niau­siai va­sa­rą, nors vi­si ži­no­me, jog rea­liai dau­giau ser­ga­ma žie­mą“, - ste­bė­jo­si An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos va­do­vas.

Lė­šų už­ten­ka

Vai­kų rea­bi­li­ta­ci­jai ski­ria­mų pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mo ir ki­tas prob­le­mas An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, pa­sik­vie­tu­si SAM ir Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos (VLK) va­do­vus, ap­ta­rė dar pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je. Tuo­met po­sė­dy­je da­ly­va­vu­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė kal­bė­jo, kad vai­kų rea­bi­li­ta­ci­niam gy­dy­mui ne­tai­ko­ma jo­kių kvo­tų, o pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką gy­dy­mo įstai­gos tam tu­ri nu­ma­ty­ti ne ma­žiau kaip 20 proc. biu­dže­to lė­šų. To­dėl esant po­rei­kiui vi­si ma­žie­ji pa­cien­tai pri­va­lo gau­ti to­kį gy­dy­mą, nes net me­tų pa­bai­go­je VLK skir­tų lė­šų vai­kų rea­bi­li­ta­ci­jai pa­ka­ko.

„Pa­lan­gos gin­ta­ro“ di­rek­to­riui nu­ro­dė­me at­šauk­ti siū­ly­mus gy­dy­mo įstai­goms, nes įver­ti­no­me juos kaip pikt­nau­džia­vi­mą", - va­kar LŽ sa­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė. Anot R. Ša­la­še­vi­čiū­tės, mi­nis­te­ri­ja ne­tu­ri sver­tų tė­vams pa­veik­ti, kad jie sa­vo at­ža­las į rea­bi­li­ta­ci­ją vež­tų ir žie­mą, ne tik šil­tuo­ju me­tų lai­ku. Vis­kas pri­klau­so nuo siun­čian­čių gy­dy­to­jų po­zi­ci­jos - kaip šie su­ge­ba įti­kin­ti tė­vus, ka­da jų vai­kams rea­bi­li­ta­ci­ja yra rei­ka­lin­giau­sia.

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas An­ta­nas Ma­tu­las LŽ pa­brė­žė, kad An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja tu­rė­tų aiš­kin­tis ne vien ga­li­mas ko­rup­ci­jos ap­raiš­kas vai­kų rea­bi­li­ta­ci­nio ir sa­na­to­ri­nio gy­dy­mo sri­ty­je, o žvelg­ti pla­čiau, ap­rėp­ti di­des­nę pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros gran­dį - kas ir ko­dėl vai­kus siun­čia ar ne­siun­čia į sa­na­to­ri­jas. „Jau se­niai kal­ba­ma, kad kles­ti ky­ši­nin­ka­vi­mas, nes dau­gu­ma tė­vų sa­vo vai­kus iš­siųs­ti į sa­na­to­ri­jas no­ri bū­tent va­sa­rą“, - tei­gė jis.