Medienos pramonė laukia urėdijų pertvarkos
Di­die­ji Lie­tu­vos me­die­nos per­dir­bė­jai lau­kia miš­kų urė­di­jų pert­var­kos, nors kai ku­rie jų ne­ti­ki, kad val­džiai tai pa­vyks pa­da­ry­ti. Cen­tra­li­za­vus vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­mą, anot jų, pre­ky­ba me­die­na tap­tų skaid­res­nė ir pa­pras­tes­nė. Prie­žiū­ros ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos ap­lin­kos mi­nis­tro Kęs­tu­čio Na­vic­ko ini­cia­ty­vą taip pat ver­ti­na tei­gia­mai ir ti­ki­si, kad po­ky­čiai su­ma­žins ko­rup­ci­jos ap­raiš­kas, pa­da­rys šį ūkį efek­ty­ves­nį.

Pert­var­kos rei­kė­jo se­niai – G.Pangonis

Aso­cia­ci­jos „Lie­tu­vos me­die­na“ pre­zi­den­tas, me­džio plau­šo plokš­čių, kar­to­no bei hi­gie­ni­nio po­pie­riaus ga­my­bos gru­pės „Gri­geo Gri­giš­kės“ va­do­vas ir Gin­tau­tas Pa­ngo­nis nu­ma­to­mą miš­kų urė­di­jų re­for­mą ver­ti­na tei­gia­mai.

„Tai tu­rė­jo bū­ti pa­da­ry­ta ryš­kiai anks­čiau, bet vis ne­pa­vyk­da­vo. Su me­die­na pas mus nė­ra taip ge­rai, yra me­die­nos trū­ku­mas ir pra­mo­nė nė­ra pa­kan­ka­mai ap­rū­pi­na­ma me­die­na. Tai, ką sa­ko mi­nis­tras, ma­nau, kad ei­na­ma tei­sin­gu ke­liu, aš tam da­ly­kui pri­tar­čiau“, – BNS sa­kė G.Pa­ngo­nis.

K.Na­vic­kas pra­ėju­sią sa­vai­tę pra­ne­šė ini­ci­juo­jan­tis miš­kų ūkio pert­var­ką – nu­ma­to­ma, kad miš­kus pri­žiū­rės vie­na vals­ty­bės įmo­nė, o jos val­dy­bos na­riai bū­tų ren­ka­mi kon­kur­so bū­du. Ati­tin­ka­mas įsta­ty­mo pa­tai­sas Sei­mui ke­ti­na­ma teik­ti pa­va­sa­rio se­si­jo­je, o nau­ja vals­ty­bės įmo­nė ga­lė­tų pra­dė­ti veik­ti jau 2018-ai­siais.

G.Pa­ngo­nio tei­gi­mu, cen­tra­li­za­vus urė­di­jų veik­lą, pra­mo­nės įmo­nės ga­lė­tų pa­pras­čiau įsi­gy­ti ža­lia­vos.

„Pa­gal­vo­ki­te, da­bar yra 42 par­da­vi­mo sky­riai. Iš pri­va­čių įmo­nių mes per­ka­me pas sa­ve kie­me, o iš vals­ty­bi­nių miš­kų per­ka­me kaž­kur urė­di­jo­se ir ta­da gal­vo­ja­me, kaip mums at­si­vež­ti. Ma­nau, kad pre­ky­ba me­die­na tu­rė­tų bū­ti or­ga­ni­zuo­ja­ma vi­siš­kai ki­taip“, – sa­kė „Gri­geo Gri­giš­kių“ va­do­vas.

Pa­sak G.Pa­ngo­nio, „Gri­geo Gri­giš­kės“ per me­tus su­per­ka apie 180 tūkst. ku­bų me­die­nos plokš­čių ir apie 70 tūkst. ku­bų bio­ku­ro. Apie pu­sę šio kie­kio įmo­nė įsi­gi­ja iš pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kų, li­ku­sią da­lį – iš vals­ty­bi­nių urė­di­jų.

Jis vy­lė­si, kad pa­ga­liau pa­vyks re­for­muo­ti urė­di­jas: „Kaž­kaip vis no­ri­si ti­kė­ti, kad pa­vyk­tų pa­keis­ti, bet tai tu­rė­tų bū­ti pra­dė­ta ir da­ro­ma“.

S.Pa­ulaus­kas: urė­dai ga­lin­ges­ni už bet ko­kias vyriausybes

Vie­nos di­džiau­sių Bal­ti­jos ša­ly­se me­die­nos bei bal­dų ga­my­bos gru­pės Va­ka­rų me­die­nos gru­pė (VMG) val­dy­bos pir­mi­nin­kas Si­gi­tas Pa­ulaus­kas sa­ko ne­ti­kin­tis, kad nau­jai val­džiai pa­vyks pert­var­ky­ti urė­di­jas.

„Vis­kas ge­rai, te­gul tik įvyk­do. Vi­są lai­ką pa­si­ro­dy­da­vo, kad urė­dai ga­lin­ges­ni už bet ko­kias vy­riau­sy­bes. Aš ne­ti­kiu, nes me­džio­to­jų bū­re­lis ga­lin­ges­nis už mi­nis­tro no­rus. Čia ne pir­mas mi­nis­tras ir ne pa­sku­ti­nis. Ma­nau, kad be šan­sų“, – BNS sa­kė S.Pa­ulaus­kas.

Jo tei­gi­mu, urė­di­jų pert­var­ka tu­rė­jo bū­ti at­lik­ta ma­žiau­siai prieš de­šimt­me­tį.

„Se­niai rei­kė­jo vie­ną įmo­nę steig­ti, jo­kių re­gio­ni­nių urė­di­jų. Tą įmo­nę val­dy­ti kaip vie­ną ga­my­bi­nę įmo­nę su už­da­vi­niais ir ki­tų urė­di­jų ne­rei­kia. Pa­mir­šo­me, kad jau at­ei­na ket­vir­to­ji tech­no­lo­gi­nė re­vo­liu­ci­ja, o ši­to­je sri­ty­je veik­los pri­nci­pai, kaip prieš­ka­ry­je“, – pik­ti­no­si VMG val­dy­bos pir­mi­nin­kas.

Jis ma­no, jog cen­tra­li­za­vus urė­di­jų veik­lą, pre­ky­ba me­die­na tap­tų pa­pras­tes­nė.

„Per ne­no­rą skaid­rin­ti šią veik­lą, kad bū­tų ža­lia­va aiš­kiai par­duo­da­ma, mes per 8 me­tus in­ves­ta­vo­me Bal­ta­ru­si­jo­je, su­kū­rė­me 2 tūkst. dar­bo vie­tų, in­ves­ta­vo­me per 150 mln. eu­rų to­dėl, kad nuo ne­prik­lau­so­my­bės pra­džios šia­me sek­to­riu­je yra ne­skaid­ri ir ko­rum­puo­ta veik­la. (...) Be abe­jo, cen­tra­li­za­vus urė­di­jas pre­ky­ba vyk­tų aiš­kiau, skaid­riau, nes da­bar kiek­vie­na įmo­nė tu­ri de­rė­tis ir tar­tis su 42 įmo­nėm“, – kal­bė­jo S.Pa­ulaus­kas.

Anot jo, VMG me­die­ną per­ka Lie­tu­vo­je, Bal­ta­ru­si­jo­je ir Ru­si­jo­je.

VPT ir STT ti­ki­si dau­giau skaid­ru­mo ir ma­žiau korupcijos

Vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros ins­ti­tu­ci­jos ti­ki­si, kad pert­va­rius urė­di­jas jų veik­la bus ge­riau or­ga­ni­zuo­ja­ma, su­ma­žės ko­rup­ci­jos ap­raiš­kų. Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) va­do­vė Dia­na Vi­ly­tė tei­gė, kad tar­ny­bos ti­krin­tuo­se urė­di­jų vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se ras­ta pa­žei­di­mų, ir tai, pa­sak jos, ro­do, kad ši sis­te­ma urė­di­jo­se nė­ra su­tvar­ky­ta.

„No­ras ir ke­ti­ni­mas cen­tra­li­zuo­ti vie­šuo­sius pir­ki­mus, su­ku­riant vie­ną cen­trą, bū­tų svei­kin­ti­nas, nes bū­tų ga­li­ma pri­trauk­ti pro­fe­sio­na­lius žmo­nes, įdieg­ti vie­nin­gą in­for­ma­ci­nę sis­te­mą, ku­ri val­dy­tų vi­sus at­lie­ka­mus pir­ki­mus, tiks­liau nu­sta­ty­ti po­rei­kį, nes da­bar kiek­vie­na urė­di­ja sa­vo po­rei­kius nu­sis­ta­to at­ski­rai. Pa­vyz­džiui, per­ka­mos gais­ri­nės, ku­rių ne­rei­kė­tų, nes už tai at­sa­kin­ga Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas. Pa­žei­di­mų vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se pa­dė­tų iš­veng­ti kaš­tų val­dy­mas, stra­te­gi­nis pla­na­vi­mas ir vie­nin­ga IT sis­te­ma“, – BNS sa­kė D.Vi­ly­tė.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus va­do­vė Re­na­ta Sau­ly­tė tei­gė, kad urė­di­jų pert­var­ka ko­rup­ci­jos ri­zi­kos šia­me sek­to­riu­je ti­kė­ti­na ne­pa­nai­kins, ta­čiau pa­dė­tų leng­viau su­val­dy­ti rizikas

„Su­ma­ži­nus ad­mi­nis­tra­vi­mo apa­ra­tą ir įstei­gus vie­ną ju­ri­di­nį vie­ne­tą vie­toj iki šiol bu­vu­sių ke­lių de­šim­čių, kon­tro­liuo­ti ja­me vyks­tan­čius pro­ce­sus, ta­me tar­pe ir ko­rup­ci­jos ri­zi­ką, bū­tų pa­pras­čiau. Tai są­ly­go­tų di­des­nį šio sek­to­riaus veik­los efek­ty­vu­mą, sklan­des­nius pro­ce­sus, taip pat ir di­des­nę kon­tro­lę“, – BNS sa­kė R.Sau­ly­tė.

„Lit­bio­mos“ va­do­vas no­rė­tų, kad pert­var­ka ne­kenk­tų bio­ku­ro rinkai

Lie­tu­vos bio­ma­sės ener­ge­ti­kos aso­cia­ci­jos „Lit­bio­ma“ pre­zi­den­tas Vir­gi­ni­jus Ra­ma­naus­kas ma­no, kad svar­biau­sia yra už­ti­krin­ti sklan­dų urė­di­jų dar­bą ir ma­žiau­sių kai­nų me­die­nos pa­siū­lą.

„Jei ši reor­ga­ni­za­ci­ja pri­si­dės prie bio­ku­ro at­pi­gi­ni­mo, tuo­met ini­cia­ty­va yra svei­kin­ti­na. Jei urė­di­jų cen­tra­li­za­vi­mas ne­su­trik­dys bio­ku­ro tie­ki­mo rin­kos, ne­bus da­ro­ma klai­dų, tuo­met pa­ju­si­me nau­dą ne tik ša­lies ener­ge­ti­kai, bet ir vi­sai eko­no­mi­kai“, – BNS sa­kė V.Ra­ma­naus­kas.

Jo tei­gi­mu, bio­ku­ras yra stra­te­giš­kai svar­bi ku­ro rū­šis ener­gi­jos ga­my­bai. Aso­cia­ci­jos duo­me­ni­mis, 2016 me­tais bio­ku­ras cen­tra­li­zuo­to­je ši­lu­mos tie­ki­mo sis­te­mo­je užė­mė di­des­nę da­lį nei gam­ti­nės du­jos ir su­da­rė apie 65 proc., o bio­ku­ro pra­mo­nės apy­var­ta sie­kė dau­giau nei 400 mln. eu­rų.

Šiuo me­tu miš­ki­nin­kys­tės sek­to­riu­je vei­kia 43 vals­ty­bės įmo­nės – 42 miš­kų urė­di­jos, pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­dan­čios ir nau­do­jan­čios joms skir­tus vals­ty­bi­nius miš­kus, jų veik­lą pri­žiū­rin­ti Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ir Vals­ty­bi­nis miš­kot­var­kos ins­ti­tu­tas, at­lie­kan­tis miš­kot­var­kos dar­bus ir ren­gian­tis že­mės re­for­mos že­mėt­var­kos pro­jek­tus. Urė­di­jo­se dir­ba apie 4 tūkst. dar­buo­to­jų.

2016 me­tais urė­di­jos į vals­ty­bės biu­dže­tą su­mo­kė­jo 3,2 mln. pel­no įmo­kų (2015 me­tais – 5,5 mln. eu­rų).

Da­bar­ti­nį miš­kų ūkių val­dy­mą kri­ti­ka­vo ša­lies pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, Vals­ty­bės kon­tro­lė, kon­so­li­duo­ti urė­di­jas ra­gi­no ir Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EP­BO), ku­rios na­re sie­kia tap­ti Lie­tu­va.