Mažumos Vyriausybės niekas nenori
Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­čios So­cial­de­mo­kra­tų, Dar­bo bei „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos, nors ir kal­ba apie po­li­ti­nį spau­di­mą, stu­mian­tį ma­žu­mos Vy­riau­sy­bės link, pa­čios at­si­sa­ky­ti val­džios ne­ke­ti­na. Ini­cia­ty­vos for­muo­ti to­kį mi­nis­trų ka­bi­ne­tą, li­kus vos pus­me­čiui iki Sei­mo rin­ki­mų, ne­no­ri im­tis ir opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai bei li­be­ra­lai.

Šian­dien prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris Al­gir­das But­ke­vi­čius tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti, ar rei­ka­laus ap­lin­kos mi­nis­tro Kęs­tu­čio Tre­čio­ko, ku­rį į Vy­riau­sy­bę de­le­ga­vo val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai „tvar­kie­čiai“, at­sis­ta­ty­di­ni­mo. Prem­je­ro tei­gi­mu, mi­nis­trui tek­tų at­sis­vei­kin­ti su pos­tu pa­aiš­kė­jus, kad jis me­la­vo apie ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nas nai­ki­nan­čio Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pri­ėmi­mo ap­lin­ky­bes. Pats K. Tre­čio­kas tvir­ti­na ne­me­la­vęs ir ne­ke­ti­nan­tis trauk­tis iš par­ei­gų nei sa­vo no­ru, nei par­agin­tas A. But­ke­vi­čiaus.

Prie­kaiš­tų pa­sta­ruo­ju me­tu že­ria­ma ne tik K. Tre­čio­kui, bet ir dar vie­nos koa­li­ci­jos na­rės – Dar­bo par­ti­jos (DP) – de­le­guo­tai že­mės ūkio mi­nis­trei Vir­gi­ni­jai Bal­trai­tie­nei, tei­giant, kad ji tu­rė­tų pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už ku­ruo­ja­mo­je sri­ty­je dir­ban­čius as­me­nis, ku­rių kom­pe­ten­ci­ja bei re­pu­ta­ci­ja ke­lia abe­jo­nių.

Te­be­lau­kian­ti A. But­ke­vi­čiaus iš­sa­ky­to „prin­ci­pin­go si­tua­ci­jos ir ap­lin­kos mi­nis­tro vaid­mens ga­li­mai ne­skaid­riuo­se pro­ce­suo­se įver­ti­ni­mo“ pra­ne­šė ir pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pri­klau­san­ti Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) dar pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je iš­pla­ti­no par­eiš­ki­mą, ku­ria­me tei­gė, jog LSDP ly­de­rio A. But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė nuo­lat pa­ti­ria aki­vaiz­dų ir ten­den­cin­gą pre­zi­den­tės spau­di­mą. „To­dėl LSDP ky­la klau­si­mas: ar ša­lies va­do­vė taip sie­kia, jog da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė at­si­sa­ky­tų sa­vo įga­lio­ji­mų, ir bū­tų for­muo­ja­ma ki­ta – šiuo me­tu įma­no­ma ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė?“ – re­to­riš­kai tei­ra­vo­si so­cial­de­mo­kra­tai.

Kalbų apie galimą naujos, veikiausiai mažumos Vyriausybės, formavimą pasigirdo dar prieš mėnesį, kai prezidentė Dalia Grybauskaitė pakvietė premjerą Algirdą Butkevičių pasikalbėti apie tolesnes perspektyvas.

Ne­pa­ten­kin­tų­jų yra

„Tvar­kie­čių“ ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Ro­lan­das Pa­ksas, kal­bė­da­mas apie ga­li­mą siū­ly­mą trauk­tis ap­lin­kos mi­nis­trui K. Tre­čio­kui, LŽ tei­gė, kad toks spren­di­mas ne­bū­tų ge­ras nei so­cial­de­mo­kra­tams, nei prem­je­rui, nei vi­sai val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai. „Kiek ste­bė­jau vi­są pro­ce­są, tai yra mui­lo bur­bu­las, vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja prieš rin­ki­mus. Mi­nis­tro at­sta­ty­di­ni­mas bū­tų la­bai ne­tin­ka­mas žings­nis, par­odan­tis Vy­riau­sy­bės silp­nu­mą. Bet jei prem­je­ras tą žings­nį ženg­tų, be abe­jo, tai bū­tų jo pa­si­rin­ki­mas. Mes svars­ty­tu­me tą si­tua­ci­ją, bet ne­ma­nau, kad dėl to tu­rė­tu­me trauk­tis iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos“, – tvir­ti­no jis.

Vis dėl­to R. Pa­ksas pri­pa­ži­no, kad pra­ėju­sį šeš­ta­die­nį vy­ku­sia­me par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ta­ry­bos po­sė­dy­je da­lis „tvar­kie­čių“ ra­gi­no sa­viš­kius bū­ti ryž­tin­ges­nius, ap­sisp­ren­džiant dėl bu­vi­mo koa­li­ci­jo­je, jei­gu par­ti­jos de­le­guo­tas mi­nis­tras bū­tų pri­vers­tas trauk­tis iš pos­to. „Bet ryž­tin­gu­mas pa­si­reiš­kia įvai­rio­mis spal­vo­mis. Vie­nas ryž­tin­gu­mas – mak­si­ma­liai įgy­ven­din­ti sa­vo prog­ra­mą, net ir ne­tu­rint daug at­sto­vų val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, ki­tas – už­lip­ti ant bač­kos ir šauk­ti“, – aiš­ki­no jis.

Rolandas Paksas: "Jei premjeras tą žingsnį žengtų, be abejo, tai būtų jo pasirinkimas. Bet nemanau, kad dėl to turėtume trauktis iš valdančiosios koalicijos." /LŽ archyvo nuotrauka

Anot R. Pa­kso, val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją su­da­ran­čios par­ti­jos pa­čios apie sky­ry­bas ne­kal­ba – esą svars­ty­mai apie ga­li­mą ma­žu­mos Vy­riau­sy­bę, ku­rio­je dirb­tų tik so­cial­de­mo­kra­tai, sklin­da iš ša­lies. „Iš kur ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė da­bar ga­li at­si­ras­ti? So­cial­de­mo­kra­tai at­si­sa­kys „tvar­kie­čių“? Ar esa­ma in­for­ma­ci­jos, kad „dar­bie­čiai“ ke­tin­tų trauk­tis? To­kios in­for­ma­ci­jos nė­ra“, – tei­gė jis.

Kaip LŽ jau ra­šė, pa­lik­ti val­dan­čių­jų lai­vo ne­ke­ti­na ir DP, nors šios par­ti­jos po­zi­ci­ja dėl K. Tre­čio­ko dar­bo Vy­riau­sy­bė­je ki­to­kia nei koa­li­ci­jos par­tne­rių. „Mū­sų par­ti­jos po­zi­ci­ja šiuo klau­si­mu la­bai aiš­ki. Jei bū­čiau prem­je­ras ar „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ pir­mi­nin­kas, nei to­kios prob­le­mos, nei mi­nis­tro se­niai ne­be­bū­tų. Bet kad tai bū­tų klau­si­mas, dėl ku­rio au­ko­tu­me ga­li­my­bę te­sė­ti dau­giau sa­vo per rin­ki­mus duo­tų pa­ža­dų ar dras­tiš­kai griau­tu­me koa­li­ci­ją, – ti­krai ne“, – apie šią si­tua­ci­ją kal­bė­jo DP pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Val­džios neims

Kal­bų apie ga­li­mą val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos by­rė­ji­mą ir ga­li­mą nau­jos, vei­kiau­siai ma­žu­mos Vy­riau­sy­bės, for­ma­vi­mą pa­si­gir­do prieš mė­ne­sį, kai pre­zi­den­tė D. Gry­baus­kai­tė pa­kvie­tė prem­je­rą A. But­ke­vi­čių pa­si­kal­bė­ti apie to­les­nes pers­pek­ty­vas. Po šio su­si­ti­ki­mo ša­lies va­do­vė tei­gė, jog per po­kal­bį ne­svars­ty­ta, ga­li prem­je­ras lik­ti pos­te ar ne, ta­čiau par­eiš­kė, jog Vy­riau­sy­bės ga­li­my­bės tęs­ti dar­bą iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos tie­sio­giai pri­klau­so „nuo ga­li­mai ne­skaid­riuo­se pro­ce­suo­se da­ly­va­vu­sių as­me­nų ge­bė­ji­mo pri­siim­ti po­li­ti­nę at­sa­ko­my­bę“.

Tuo pat me­tu opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis pra­bi­lo, kad iki ar­tė­jan­čių Sei­mo rin­ki­mų li­ku­siam pus­me­čiui ga­lė­tų bū­ti bu­ria­ma nau­ja tech­no­kra­tų Vy­riau­sy­bė, o Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis pa­tei­kė siū­ly­mą for­muo­ti ma­žu­mos Vy­riau­sy­bę, jei ku­ris nors iš so­cial­de­mo­kra­tų par­tne­rių pa­si­trauk­tų iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos.

„Vis­kas pir­miau­sia pri­klau­sys nuo to, ko­kių veiks­mų im­sis prem­je­ras. Ne­ofi­cia­liai gir­di­me, kad vi­sos trys val­dan­čio­sios frak­ci­jos Sei­me yra su­ta­ru­sios iš­si­lai­ky­ti iki rin­ki­mų bet ko­kia kai­na. Aki­vaiz­du, kad į kė­des įsi­ka­bin­ta taip, jog ne­bes­var­bu nie­kas – nei vie­šu­mo­je pa­si­ro­džiu­si in­for­ma­ci­ja apie me­la­vi­mą, nei ko­rup­ci­niai še­šė­liai. Ma­tyt, skai­čiuo­ja­ma, kad pir­ma­lai­kiai rin­ki­mai ar koks nors per­vers­mas Vy­riau­sy­bė­je šian­dien pa­kenk­tų vi­soms trims par­ti­joms“, – va­kar LŽ tvir­ti­no G. Lands­ber­gis.

Jo tei­gi­mu, prem­je­rui A. But­ke­vi­čiui ne­įvyk­džius pre­zi­den­tės iš­kel­tų są­ly­gų, vals­ty­bės va­do­vė ga­li iš­sa­ky­ti ne­pa­si­ti­kė­ji­mą Vy­riau­sy­be, kaip ka­dai­se pre­zi­den­tas Val­das Adam­kus par­eiš­kė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą kon­ser­va­to­rių prem­je­ru Ge­di­mi­nu Vag­no­riu­mi. Pa­klaus­tas, ar to­kiu at­ve­ju at­sa­ko­my­bės for­muo­ti vos pus­me­tį dirb­sian­čią Vy­riau­sy­bę im­tų­si TS-LKD, G. Lands­ber­gis svars­tė, jog toks sig­na­las tu­rė­tų at­ei­ti iš pre­zi­den­tės.

„Mes, kaip par­ti­ja, to­kios ini­cia­ty­vos ar­ti­miau­siu me­tu ne­ke­ti­na­me im­tis. Da­bar lau­kia­me, ką prem­je­ras pa­sa­kys“, – kal­bė­jo TS-LKD ly­de­ris.

Ini­cia­ty­vos kur­ti ma­žu­mos Vy­riau­sy­bę ne­ke­ti­na ro­dy­ti ir Li­be­ra­lų są­jū­dis. „Jei so­cial­de­mo­kra­tai pri­nci­pin­gai ver­tin­tų sa­vo koa­li­ci­jos par­tne­rių K. Tre­čio­ko ir V. Bal­trai­tie­nės klai­das, ti­krai svars­ty­tu­me ga­li­my­bę leis­ti pa­baig­ti ši­tą ka­den­ci­ją ma­žu­mos Vy­riau­sy­bei. Mes, li­be­ra­lai, svars­ty­tu­me par­amą ma­žu­mos Vy­riau­sy­bei, jei­gu si­tua­ci­ja taip su­sik­los­ty­tų“, – sa­kė E. Ma­siu­lis.

Ne­si­ren­gia išsiskirstyti

Vie­no iš LSDP ly­de­rių, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Ge­di­mi­no Kir­ki­lo tei­gi­mu, šiuo me­tu klau­si­mas dėl ma­žu­mos Vy­riau­sy­bės yra tik teo­ri­nis. „Iš ti­krų­jų opo­zi­ci­jos kal­bos apie ma­žu­mos, tech­ni­nę ar tech­no­kra­ti­nę vy­riau­sy­bes, juo­lab apie pir­ma­lai­kius rin­ki­mus, yra ga­na pri­mi­ty­vi pro­pa­gan­da, ne­tu­rint pa­trauk­les­nių idė­jų, kaip ge­riau val­dy­ti Lie­tu­vą, ir ne­rvi­nan­tis dėl ne­ky­lan­čių rei­tin­gų. Var­gu ar pa­tys jie ga­lė­tų kaip nors ra­cio­na­liau pa­aiš­kin­ti sa­vo siū­ly­mus, o juo­lab – im­tis at­sa­ko­my­bės for­muo­ti vie­no­kią ar ki­to­kią Vy­riau­sy­bę. Ir ko­dėl tu­rė­tų bū­ti ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė, jei Sei­me yra aiš­ki po­li­ti­nė dau­gu­ma?“ – svars­tė so­cial­de­mo­kra­tas.

Pa­sak G. Kir­ki­lo, „tvar­kie­čiai“ grei­čiau­siai ne­si­trauks iš Vy­riau­sy­bės net ir tuo at­ve­ju, jei prem­je­ras pa­siū­lys at­sis­ta­ty­din­ti K. Tre­čio­kui, ini­cia­ty­vos pa­lik­ti koa­li­ci­ją ne­ro­do ir DP. „Po­li­tiš­kai tai nie­kam ne­nau­din­ga, ir koa­li­ci­jos par­tne­riai su­pran­ta, kad toks spren­di­mas bū­tų įver­tin­tas ne­igia­mai – kaip pi­gus po­li­ti­nis ma­nev­ras prieš rin­ki­mus“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio tei­gi­mu, ma­žu­mos Vy­riau­sy­bė šian­dien nie­kam ne­rei­ka­lin­ga. „Tie­siog de­ši­nie­ji sie­kia in­ten­sy­viai kri­ti­kuo­ti, kar­tais net per­ženg­da­mi mo­ra­lės ri­bas, val­dan­čiuo­sius, o šie pui­kiai su­pran­ta, kad vis tiek yra val­džio­je, ir ne­si­ren­gia iš­sis­kirs­ty­ti“, – pa­žy­mė­jo jis.

Po­li­to­lo­go ma­ny­mu, prem­je­ras grei­čiau­siai pa­siū­lys trauk­tis K. Tre­čio­kui, jei­gu bus pa­teik­ta duo­me­nų, kad šis me­la­vo. „Ne­ma­nau, kad dėl to iš koa­li­ci­jos iš­eis „tvar­kie­čiai“, – jiems pa­tiems nau­din­ga tu­rė­ti šva­rų už­nu­ga­rį. Jei iš­ties bus įro­dy­ta, kad K. Tre­čio­kas me­la­vo, nei so­cial­de­mo­kra­tams, nei tuo la­biau „tvar­kie­čiams“ ne­nau­din­ga tu­rė­ti to­kią ydin­gą si­tua­ci­ją“, – aiš­ki­no L. Bie­li­nis.