Mažieji gelbėtojai mokosi tramdyti gaisrus
Lie­tu­vo­je per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus kas­met ki­lo apie 12 tūkst. gais­rų, juo­se žu­vo po maž­daug 161 žmo­gų - šie skai­čiai ver­čia gal­vo­ti apie pre­ven­ci­ją. En­tu­zias­to Ro­mual­do Kaz­laus­ko va­do­vau­ja­mi jau­nie­ji Lie­tu­vos ug­nia­ge­siai ti­krai ži­no, kaip sau­giai elg­tis, kad ne­kil­tų gais­ras, ži­no ir ką da­ry­ti, kad ki­lęs jis ne­išp­lis­tų.

Kar­je­rą bai­gęs 32 me­tus įvai­rios ug­nia­ge­sio gel­bė­to­jo dar­bo pa­tir­ties tu­rin­tis R. Kaz­laus­kas su ki­tais bend­ra­min­čiais prieš 15 me­tų, 2000-ai­siais, su­kū­rė Lie­tu­vos jau­nų­jų ug­nia­ge­sių są­jun­gą (LJUS) ir Vil­niaus jau­nų­jų ug­nia­ge­sių ko­man­dos "At­ei­ties" bū­rį.

LJUS būs­ti­nė yra Vil­niaus aps­kri­ties prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo val­dy­bos 3-io­jo­je gel­bė­ji­mo ko­man­do­je, tad vai­kai ga­li ma­ty­ti ug­nia­ge­sių pro­fe­sio­na­lų dar­bą, ap­žiū­rė­ti ge­si­ni­mo tech­ni­ką. Ne ma­žiau kaip kar­tą per sa­vai­tę 8-12 ir 13-17 me­tų moks­lei­viai ren­ka­si į už­siė­mi­mus mo­ky­tis ne tik teo­ri­jos, bet ir įgy­ti pra­kti­nių įgū­džių, ku­rių gy­ve­ni­me ga­li pri­reik­ti pa­te­kus į eks­tre­ma­lias si­tua­ci­jas.

Pra­kti­niai įgūdžiai

"Daug kar­tų da­ly­va­vau įvai­riuo­se pre­ven­ci­niuo­se ren­gi­niuo­se už­sie­ny­je, te­ko ma­ty­ti, kaip ki­tų ša­lių vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos ir vals­ty­bi­nės įstai­gos dir­ba su vai­kais, kaip juos mo­ko sau­giai elg­tis su­si­dū­rus su ug­ni­mi, pri­rei­kus su­teik­ti pir­mą­ją pa­gal­bą, kaip pa­dė­ti ki­to­se eks­tre­ma­lio­se si­tua­ci­jo­se, tei­sin­gai nau­do­tis pir­mi­nė­mis ge­si­ni­mo prie­mo­nė­mis ir ko­kią el­ge­sio tak­ti­ką pa­si­rink­ti iki ug­nia­ge­sių at­vy­ki­mo, - pa­sa­ko­jo LJUS pre­zi­den­tas, ku­ris pats yra dir­bęs ir ug­nia­ge­siu, ko­man­dos vir­ši­nin­ku, o kar­je­rą bai­gė Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­te. - Pa­si­ro­do, ir Lie­tu­vo­je tar­pu­ka­riu bu­vo jau­nų­jų ug­nia­ge­sių šau­lių są­jun­ga. Be­je, vai­kams to­kie už­siė­mi­mai la­bai pa­tin­ka."

Jaunieji ugniagesiai praktikuojasi, kaip numalšinti puode užsiliepsnojusį aliejų. Jį tiesiog reikia atsargiai uždengti dangčiu.

Pa­sak R. Kaz­laus­ko, vai­kus ga­li­ma il­gai teo­riš­kai mo­ky­ti vai­ruo­ti dvi­ra­tį, ta­čiau kol ne­duo­si iš ti­krų­jų pa­ban­dy­ti pa­va­žiuo­ti, tol jie ne­iš­moks. Tas pats pa­sa­ky­ti­na ir apie pir­mi­nes gais­ro ge­si­ni­mo prie­mo­nes. "Ne kar­tą te­ko gir­dė­ti, kaip už­si­de­gus au­to­mo­bi­liui žmo­nės sto­vė­jo su­tri­kę, lau­kė ug­nia­ge­sių, nors ke­li ge­sin­tu­vai mė­tė­si ba­ga­ži­nė­je. Dau­ge­lis tie­siog ne­mo­ka nau­do­tis ge­sin­tu­vu, - ste­bė­jo­si R. Kaz­laus­kas. - Be­je, 4-6 kg svo­rio ge­sin­tu­vu, ži­nant sa­vo au­to­mo­bi­lio ypa­tu­mus bei tu­rint pra­kti­nių įgū­džių, ga­li­ma ir pa­čiam už­ge­sin­ti už­si­lieps­no­ju­sį au­to­mo­bi­lį. O pra­kti­nių įgū­džių ga­li­ma įgy­ti mū­sų už­siė­mi­muo­se. Pa­gal skan­di­na­vų pa­vyz­dį esa­me pa­ga­mi­nę sau­gios daug­kar­ti­nio nau­do­ji­mo mo­ko­mo­sios įran­gos, tad vai­kai ga­li mo­ky­tis ge­sin­ti ti­krą ug­nį. Svar­biau­sia, kad jie gau­na pra­kti­nių įgū­džių, ku­rie pra­vers ir gy­ve­ni­me."

Svar­bios pir­mos minutės

Kaip pa­sa­ko­jo LJUS vi­cep­re­zi­den­tė Lai­ma Že­mai­ty­tė, per už­siė­mi­mus su­da­ro­mos kuo ti­kro­viš­kes­nės ne­lai­mių si­tua­ci­jos, vai­kai mo­ko­si sau­giai už­ge­sin­ti bui­ty­je ki­lu­sį gais­rą ar iš­gel­bė­ti drau­gą, taip pat grei­tai įver­tin­ti kri­ti­nę si­tua­ci­ją ir su­da­ry­ti tin­ka­mą veiks­mų pla­ną. "Nors tai ir žai­di­mo si­tua­ci­jos, jos už­si­fik­suo­ja vai­kų at­min­ty­je, pri­ver­čia su­si­mąs­ty­ti, kad pa­te­kę į pa­na­šią eks­tre­ma­lią si­tua­ci­ją jie ži­no­tų, ko grieb­tis, - sa­kė ji. - Mo­ko­me ir ge­sin­tu­vais nau­do­tis, ir skęs­tan­tį­jį gel­bė­ti, ir ne­de­giu au­dek­lu ug­nį mal­šin­ti, taip pat ir drau­gau­ti, pa­dė­ti ki­tiems, dirb­ti ko­man­do­je."

"Jei vaikas tikrai svajoja apie ugniagesio profesiją, čia gali įsitikinti praktiškai, ar tikrai šis darbas jam tinka", - sakė Romualdas Kazlauskas.

Gel­bė­to­jų bū­re­liui Bal­sių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je va­do­vau­jan­ti ir At­ei­ties ko­man­dai tal­ki­nan­ti mo­ky­to­ja Gra­ži­na Aba­ra­vi­čie­nė LŽ pa­sa­ko­jo, kad iš­mo­kę nau­do­tis ge­sin­tu­vais vai­kai tuo la­bai di­džiuo­ja­si, o grį­žę na­mo dar ir tė­vus pa­mo­ko. "Vie­nas mū­sų mo­kyk­los tre­čio­kas di­džiuo­da­ma­sis pa­sa­ko­jo, kad čia iš­mo­kęs, kaip elg­tis ki­lus gais­rui, iš­gel­bė­jo šei­mos so­do na­mą. Bū­da­mas vie­nas na­mie ne­su­tri­ko, ži­no­jo, kaip sau­giai iš­ei­ti iš na­mų ne­su­kė­lus dar di­des­nio gais­ro (ne­ga­li­ma bė­gio­ti, vars­ty­ti du­rų, kad ug­nis la­biau ne­įsip­lieks­tų)."

Pa­ta­ri­mai virtuvėje

Bū­re­lį lan­kan­tys vai­kai ži­no ir kaip už­ge­sin­ti puo­de ant vi­ryk­lės už­lieps­no­ju­sį alie­jų. "Gal­būt ne vi­sų ma­mos ži­no, kad šiukš­tu ne­ga­li­ma pil­ti van­dens", - R. Kaz­laus­kas pa­de­mons­tra­vo, kaip šliūkš­te­lė­jus puo­de­lį van­dens į de­gan­tį alie­jų ug­nis pa­šo­ko ga­lin­gu ka­muo­liu. To­kio eks­pe­ri­men­to vai­kams pa­ka­ko, kad iš­mok­tų pa­mo­ką. "Ver­dan­tis alie­jus už­si­de­ga ir įkai­tęs iki 200 laips­nių tem­pe­ra­tū­ros, o jei į de­gan­tį alie­jų įpil­tu­mė­te van­dens, jis im­tų ga­ruo­ti, ga­li­ma sa­ky­ti, su dvi­gu­ba ener­gi­ja. Van­duo tie­siog sprog­tų, iš­taš­ky­tų alie­jų, tū­ris pa­di­dė­tų apie 1600 kar­tų. O drau­ge tiek pat kar­tų pa­di­dė­tų ir ug­nies ka­muo­lys", - aiš­ki­no jis.

Lan­kan­tys bū­re­lį vai­kai su­si­pa­žįs­ta ir su ug­nia­ge­sio pro­fe­si­ja. Jei kas ti­krai sva­jo­ja apie šią pro­fe­si­ją, čia ga­li įsi­ti­kin­ti pra­ktiš­kai, ar ti­krai šis dar­bas jam tin­ka. "Apie 40 proc. mū­sų bū­re­lius lan­kiu­sių vai­kų pa­si­rin­ko ug­nia­ge­sio ar su juo su­si­ju­sį dar­bą", - pa­sa­ko­jo R. Kaz­laus­kas.

Var­žy­bos ir stovyklos

Daž­nam ky­la klau­si­mas - kaip pa­nau­do­jant ug­nia­ge­sy­bos ele­men­tus ga­li­ma ir spor­tuo­ti. R. Kaz­laus­kas pats yra daug me­tų už­sii­mi­nė­jęs ug­nia­ge­sy­bos spor­tu, tre­ni­ra­vęs ki­tus, or­ga­ni­za­vęs var­žy­bas. "At­ei­ties" bū­rio vai­kai da­bar taip pat da­ly­vau­ja įvai­rio­se var­žy­bo­se, sąs­kry­džiuo­se, se­mi­na­ruo­se, pro­jek­tuo­se, ple­čia­si ir tarp­tau­ti­nė veik­la. "Ne kar­tą esa­me da­ly­va­vę jau­nų­jų ug­nia­ge­sių sąs­kry­dy­je Bal­ta­ru­si­jo­je, kur at­vyks­ta jau­nų­jų gel­bė­to­jų iš JAV, Pie­tų Ko­rė­jos, Mol­do­vos, Len­ki­jos, Ukrai­nos. Jau­ni­mas to­kiuo­se ren­gi­niuo­se įgy­ja ir tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo įgū­džių, mat vyks­ta daug kon­kur­sų, iš­tver­mės ir ži­nių rei­ka­lau­jan­čių var­žy­bų", - aiš­ki­no R. Kaz­laus­kas.

Laima Žemaitytė moko vaikus saugiai naudotis gesintuvais.

Šie­met bir­že­lio 2-4 die­no­mis jau an­trus me­tus iš ei­lės vyks ir Lie­tu­vos jau­nų­jų gel­bė­to­jų sąs­kry­dis. Ja­me da­ly­vaus sep­ty­nios su­bur­tos jau­nų­jų ug­nia­ge­sių ko­man­dos iš vi­sos ša­lies. "Taip pat penk­tus me­tus iš ei­lės Ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų mo­kyk­los Val­čiū­nų pra­kti­nių pra­ty­bų po­li­go­ne LJUS or­ga­ni­zuo­ja dvie­jų pa­mai­nų vai­kų va­sa­ros sto­vyk­lą „Jau­na­sis gel­bė­to­jas“, - tei­gė bu­vęs ug­nia­ge­sys. - Vai­kai jo­je ne tik il­si­si, bet ir įgy­ja pra­kti­nių ži­nių, sau­gu­mo įgū­džių. Juk mums tal­ki­na pro­fe­sio­na­lūs na­rai, al­pi­nis­tai, me­di­kai, Gy­vū­nų glo­bos drau­gi­jos at­sto­vai, me­ni­nin­kai ir, ži­no­ma, ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai."

Val­čiū­nų pra­kti­nių pra­ty­bų po­li­go­ne tre­ni­ruo­ja­si ir kur­san­tai, bū­si­mie­ji ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai, tad vai­kai ga­li ste­bė­ti jų tre­ni­ruo­tes. Ma­ty­da­mas, jog kai ku­rie moks­lei­viai iš tie­sų no­ri at­ei­ty­je tap­ti ug­nia­ge­siais gel­bė­to­jais, R. Kaz­laus­kas pa­si­rū­pi­no, kad jie kuo anks­čiau su­si­pa­žin­tų su įvai­rio­mis ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų pro­fe­si­nė­mis spe­cia­li­za­ci­jo­mis, pa­vyz­džiui, gel­bė­ji­mo dar­bais aukš­tai ir van­de­ny­je.

"Tar­ny­bi­ne įran­ga vai­kai ne­ga­li nau­do­tis, ta­čiau esa­me par­en­gę ne vie­ną pro­jek­tą, ga­vę fi­nan­sa­vi­mą ir įsi­gi­ję al­pi­nis­tų įran­gos, spe­cia­lių ap­sau­gi­nių dra­bu­žių, prieš­gais­ri­nės įran­gos, pir­mo­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos su­tei­ki­mo mo­ky­mo ma­ne­ke­nų. Da­bar vai­kai tu­ri ga­li­my­bę tre­ni­ruo­tis ir iš tie­sų jie jau daug ko iš­mo­ko", - sa­kė jau­nų­jų Lie­tu­vos ug­nia­ge­sių va­das.