Mažiausiai uždirbančių kol kas nedžiugins
Pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus pa­ly­gin­ti spar­čiai di­din­ta mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga (MMA) ku­rį lai­ką ga­li lik­ti įšal­dy­ta. Nors Vy­riau­sy­bė kon­kre­čių sa­vo pla­nų ne­atsk­lei­džia, po­li­ti­kai ir prof­są­jun­gų at­sto­vai pa­žy­mi, kad da­bar val­džia dau­giau dė­me­sio tu­rė­tų skir­ti ne ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems gy­ven­to­jams, o ki­toms dar­buo­to­jų gru­pėms.

Be­maž penk­ta­da­liui dir­ban­čių žmo­nių, ku­rių al­gos yra mi­ni­ma­lios – nuo per­nai lie­pos sie­kia 380 eu­rų, ir ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je ga­li tek­ti ten­kin­tis bū­tent to­kiu dar­bo už­mo­kes­čiu. Kol kas akys krei­pia­mos į biu­dže­ti­nin­kus ir ki­tus vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jus. Jų at­ly­gi­ni­mai ne­di­dė­jo pa­sta­ruo­sius de­vy­ne­rius me­tus.

Vy­riau­sy­bės va­do­vo Sau­liaus Skver­ne­lio po­zi­ci­ją dėl MMA „Lie­tu­vos ži­nioms“ per­da­vu­sio jo pa­ta­rė­jo vie­šų­jų ry­šių klau­si­mais To­mo Ber­žins­ko tei­gi­mu, kel­ti mi­ni­ma­lią al­gą – ne vie­nin­te­lis bū­das, lei­džian­tis di­din­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mas ir kar­tu ma­žin­ti ne­ly­gy­bę bei spręs­ti skur­do prob­le­mą. „Prem­je­ras ma­no, kad spren­di­mas tu­ri bū­ti komp­lek­si­nis. Rei­kia įver­tin­ti nu­ma­to­mą mo­kes­čių re­for­mą, ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio (NPD) di­di­ni­mą ir nau­jau­sias dar­bo rin­kos ten­den­ci­jas. Dėl kon­kre­čių dy­džių, kaip pla­nuo­ja­ma, bus nu­spręs­ta ren­giant 2018 me­tų biu­dže­to pro­jek­tą“, – aiš­ki­no jis.

Iš­krei­pė situaciją

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas sa­kė, kad kol kas ne­svars­to­ma kel­ti MMA. Apie tai ne­už­si­me­na­ma ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je. „Rei­kė­tų su­si­telk­ti į dar­bo už­mo­kes­čio di­di­ni­mą biu­dže­ti­nin­kams ir vals­ty­bės tar­nau­to­jams, nes jau de­vy­ne­ri me­tai, kai įšal­dy­tas ba­zi­nis dy­dis. Taip pat ne­ga­li­ma pa­mirš­ti mi­ni­ma­lių iš­mo­kų, jos ir­gi ne­si­kei­čia de­vy­ne­rius me­tus. Vien MMA di­di­ni­mas per tą lai­ko­tar­pį iš­krei­pė dar­bo ap­mo­kė­ji­mą – už kva­li­fi­kuo­tą ir ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą da­bar mo­ka­ma be­veik vie­no­dai“, – pa­žy­mė­jo jis.

Pa­di­di­nus MMA su­pa­na­šė­jo kva­li­fi­kuo­tą ir ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą dir­ban­čių žmo­nių at­ly­gi­ni­mai.

Anot A. Sy­so, dau­gu­ma dir­ban­čių gy­ven­to­jų gau­na kiek di­des­nę nei mi­ni­ma­lią al­gą – iki 600 eu­rų. „Tu­ri­me gerb­ti žmo­nes, iš ku­rių rei­ka­lau­ja­me kva­li­fi­ka­ci­jos, iš­si­la­vi­ni­mo, pa­tir­ties, skel­bia­me kon­kur­sus, pri­ima­me dar­buo­to­jus, o pa­skui ban­do­me su­ly­gin­ti jų at­ly­gi­ni­mą su mi­ni­ma­liu. Tai rei­kia da­ry­ti pa­ma­žu. Ka­dan­gi MMA bu­vo di­din­ta ne kar­tą, tuo me­tu ki­ti dy­džiai – įšal­dy­ti, bū­ti­ni ra­di­ka­lūs žings­niai ir šio­je sri­ty­je. Vis­kam lė­šų ne­už­ten­ka“, – dės­tė jis.

Par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, tam ti­krus val­džios re­gu­liuo­ja­mus dar­bo už­mo­kes­čio dy­džius rei­kė­tų su­sie­ti su ob­jek­ty­viais ro­dik­liais, tar­ki­me, vi­du­ti­niu at­ly­gi­ni­mu ša­ly­je. Jam di­dė­jant tam ti­kra da­li­mi tu­rė­tų aug­ti ir MMA ar­ba vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų al­gos. „Praė­ju­sią ka­den­ci­ją žen­gė­me pir­mą žings­nį – pri­ėmė­me spren­di­mą dėl pen­si­jų in­dek­sa­vi­mo. Jis įsi­ga­lio­jo. Ma­nau, to­kiu pat ke­liu tu­rė­tu­me ei­ti ir dėl ki­tų dy­džių: ar tai bū­tų MMA, ar mi­ni­ma­lios so­cia­li­nės iš­mo­kos. Jas rei­kia sie­ti su eko­no­mi­kos vys­ty­mu­si ir vals­ty­bės ga­li­my­bė­mis, o ne su po­li­ti­niais vi­ra­žais – yra rin­ki­mai ar nė­ra“, – aiš­ki­no A. Sy­sas.

Pa­si­rū­pin­ta ir kitaip

Pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas, Tri­ša­lės ta­ry­bos na­rys Ar­tū­ras Čer­niaus­kas taip pat tei­gė, jog kol kas jo­kių kal­bų apie MMA di­di­ni­mą nė­ra. Pa­si­do­mė­jus, ar rei­kė­tų mąs­ty­ti apie „mi­ni­mu­mo“ kils­te­lė­ji­mą, jis at­sa­kė, kad klau­si­mas dėl kva­li­fi­kuo­to ir ne­kva­li­fi­kuo­to dar­bo ap­mo­kė­ji­mo ga­na su­dė­tin­gas. Prof­są­jun­gų at­sto­vas pri­mi­nė, jog ma­žiau­siai už­dir­ban­čių žmo­nių pa­ja­mos pa­di­dė­jo nuo sau­sio 1 die­nos, kai ge­ro­kai pa­ki­lo NPD. „Tais, ku­rie gau­na ma­žas pa­ja­mas, bu­vo pa­si­rū­pin­ta di­di­nant NPD“, – pri­dū­rė jis.

A. Čer­niaus­kas pa­brė­žė, kad pa­sta­rai­siais me­tais ke­liant MMA at­si­ra­do ki­ta prob­le­ma – su­pa­na­šė­jo kva­li­fi­kuo­tą ir ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą dir­ban­čių žmo­nių at­ly­gi­ni­mai. Jis svars­tė, jog tu­rė­tų at­si­ras­ti di­des­nis at­otrū­kis tarp kva­li­fi­kuo­tų, bet „ar­ti mi­ni­mu­mo“ už­dir­ban­čių as­me­nų, ir tų, ku­rie dir­ba ne­kva­li­fi­kuo­tą dar­bą ir gau­na MMA. Esą tik tuo­met vėl bus ga­li­ma kal­bė­ti apie MMA kė­li­mą.

„Si­tua­ci­ja tra­giš­ka. So­cia­li­nių dar­buo­to­jų, li­go­ni­nė­se dir­ban­čių slau­gy­to­jų, kul­tū­ros dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai rea­liai ma­žai kuo ski­ria­si nuo MMA. Jei vėl su­ju­din­si­me, „mi­ni­mu­mas“ šok­te­lės į vir­šų ir dar­bo už­mo­kes­čiai su­si­ly­gins. Ne­ma­tau nie­ko ge­ro. Spe­cia­lis­tai iš­va­žiuos ir mes jų ne­be­tu­rė­si­me“, – kal­bė­jo A. Čer­niaus­kas.

Ydin­ga politika

Lie­tu­vos mais­ti­nin­kų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kės Gra­ži­nos Gruz­die­nės įsi­ti­ki­ni­mu, MMA di­di­ni­mas – svar­bus dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mos veiks­nys, nes tu­ri įta­kos ir ki­tų at­ly­gi­ni­mų au­gi­mui. „Ži­no­ma, tu­rė­tų bū­ti ki­taip, tu­rė­tų bū­ti ta­ria­ma­si. Tai lei­džia da­bar­ti­nis Dar­bo ko­dek­sas ir bū­si­ma­sis tur­būt leis, pa­vyz­džiui, dėl mi­ni­ma­lių ar ki­to­kių at­ly­gi­ni­mų sek­to­riu­je. Tai bū­tų kur kas pro­tin­giau“, – svars­tė ji.

Anot G. Gruz­die­nės, la­bai svar­bu kal­bė­ti apie dar­bo už­mo­kes­čio po­li­ti­ką Lie­tu­vo­je, ko­dėl tiek daug žmo­nių (20–25 proc.) gau­na mi­ni­ma­lią al­gą, kai ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se šis ro­dik­lis sie­kia vos 2–3 pro­cen­tus. „Pir­miau­sia nuo to rei­kia pra­dė­ti – ko­dėl nė­ra nor­ma­lių dar­bo ap­mo­kė­ji­mo nuo­sta­tų įmo­nė­se, ko­dėl nė­ra skaid­ru­mo. Tai, ko da­bar ėmė­si „Sod­ra“ (skelb­ti duo­me­nis apie vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį įmo­nė­se ir įstai­go­se – aut.), jau se­niai ga­lė­jo­me da­ry­ti. Vi­dur­kis lei­džia orien­tuo­tis, kas vyks­ta, ko pra­šy­ti. Gai­la, kad Lie­tu­vo­je ne­daug įmo­nių, ku­rios tu­ri la­bai aiš­kią dar­bo ap­mo­kė­ji­mo sis­te­mą“, – sa­kė ji.

MMA pokyčiai

Nuo 2013 me­tų sau­sio 1 d. – 1000 li­tų (289,62 eu­ro).

Nuo 2014 me­tų spa­lio 1 d. – 1035 li­tai (299,76 eu­ro).

Nuo 2015 me­tų sau­sio 1 d. – 300 eu­rų.

Nuo 2015 me­tų lie­pos 1 d. – 325 eu­rai.

Nuo 2016 me­tų sau­sio 1 d. – 350 eu­rų.

Nuo 2016 me­tų lie­pos 1 d. – 380 eu­rų.