Mažiausi viešojo sektoriaus atlyginimai didės
Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė, kad nuo ko­vo 1 die­nos mi­ni­ma­lūs biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jų tar­ny­bi­niai at­ly­gi­ni­mai pa­di­dė­tų apie 5 pro­cen­tais. Tam iš biu­dže­to bus skir­ta 24,6 mln. eu­rų.

„At­ly­gi­ni­mų di­di­ni­mą ver­ti­nu tei­gia­mai. Eko­no­mis­tų ver­ti­ni­mu, kiek­vie­nais me­tais at­ly­gi­ni­mas tu­rė­tų po tru­pu­tį di­dė­ti, o ne taip, kad pen­ke­rius me­tus ne­di­di­na­me ar­ba ma­ži­na­me - tai yra vi­siš­kai ne­tei­sin­gas ke­lias“, - žur­na­lis­tams sa­kė prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Jis tei­gė, kad at­ly­gi­ni­mai ke­lia­mi ne­daug, nes no­rai ne­su­tam­pa su ga­li­my­bė­mis.

So­cia­li­nės ap­sau­gos dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je sa­kė, kad net ir kai ku­rių sri­čių įstai­gų va­do­vų mi­ni­ma­lūs tar­ny­bi­nių at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tai yra mi­ni­ma­lios al­gos dy­džio.

„Tai pa­lies­tų apie 45 tūkst. dar­buo­to­jų“, - tei­gė mi­nis­trė.

Vy­riau­sy­bei pri­ta­rus, spe­cia­lis­to su aukš­tuo­ju uni­ver­si­te­ti­niu iš­si­la­vi­ni­mu mi­ni­ma­lus tar­ny­bi­nio at­ly­gi­ni­mo sche­mos koe­fi­cien­tas di­dės nuo 2,5 iki 9,2 proc., spe­cia­lis­to, su aukš­tes­niuo­ju iš­si­la­vi­ni­mu – nuo 1,1 iki 6,5 proc., tar­nau­to­jo – nuo 3,8 iki 4,7 pro­cen­to.

Prem­je­ras Alg­ri­das But­ke­vi­čius yra sa­kęs, kad biu­dže­ti­nin­kų at­ly­gi­ni­mai di­di­na­mi, nes di­di­nant mi­ni­ma­lią al­gą ir ne­di­di­nant jų at­ly­gi­ni­mų, kul­tū­ros dar­buo­to­jai, bib­lio­te­ki­nin­kai ir ki­ti aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys žmo­nės gaus vos dau­giau nei mi­ni­ma­lus at­ly­gis. Anot jo, jei­gu nuo lie­pos bus di­di­na­ma MMA, pir­miau tu­ri bū­ti pa­di­din­ti biu­dže­ti­nin­kų at­ly­gi­ni­mai.