Mažiau tylos – dalintis sunkumais tampa paprasčiau
21 000 – tiek skam­bu­čių, ku­rių me­tu bu­vo da­lin­ta­si su­nku­mais, pra­ėju­siais me­tais su­lau­kė „Jau­ni­mo li­ni­ja“. Tai net 20 proc. dau­giau nei 2013 m. Taip pat net 38 proc. iš­au­go po­kal­bių, su­si­ju­sių su sa­vi­žu­dy­bės ri­zi­ka, skai­čius.Tai – jau an­trus me­tus iš ei­lės vyk­dy­tos kam­pa­ni­jos „Su­ma­žink ty­lą“ re­zul­ta­tas.

„Džiau­gia­mės, kad mū­sų pa­gal­ba tam­pa prie­ina­mes­ne, dau­giau žmo­nių ga­li pa­skam­bin­ti ir pa­si­kal­bė­ti apie sa­vo su­nku­mus. Tai, kad ženk­liai pa­dau­gė­jo skam­bu­čių su sa­vi­žu­dy­bės ri­zi­ka, ro­do, kad žmo­nės vis la­biau pa­si­ti­ki mu­mis ir ži­no, kad čia ga­li­ma pa­ti­kė­ti ir sa­vo min­tis apie sa­vi­žu­dy­bę“ , – sa­kė„­Jau­ni­mo li­ni­jos“ va­do­vas Pa­ulius Skrui­bis. Mei­lės san­ty­kiai, san­ty­kiai su tė­vais, min­tys apie sa­vi­žu­dy­bę, gy­ve­ni­mo pra­smė –pag­rin­di­nes prie­žas­tys, dėl ku­rių krei­pia­ma­si daž­niau­siai.

Paulius Skruibis

Dar prieš tre­jus me­tus „Jau­ni­mo li­ni­ja“ ga­lė­jo at­si­liep­ti tik į kas 20 skam­bu­tį. Tuo tar­pu 2015 m. pri­sis­kam­bin­ti ta­po ke­tu­ris kar­tus pa­pras­čiau – at­si­lie­pia­ma jau į kas 5 skam­bu­tį. „Net 28 proc. pra­il­gi­no­me bend­rą sa­va­no­rių bu­dė­ji­mo va­lan­dų skai­čių, tad pi­ko me­tu pra­dė­jo dirb­ti dau­giau sa­va­no­rių. Pa­pras­čiau pri­sis­kam­bin­ti ta­po ir dėl įdieg­tos skam­bu­čių ri­bo­ji­mo sis­te­mos, ku­ri pa­dė­jo su­ma­žin­ti ne­tiks­lin­gų skam­bu­čių skai­čių“, – ge­res­nio at­si­lie­pia­mų skam­bu­čių skai­čiaus prie­žas­tis var­di­na P. Skrui­bis.

Prie an­trus me­tus įgy­ven­di­na­mos kam­pa­ni­jos „Su­ma­žink ty­lą“, ku­rios tiks­las – prie­na­mes­nė pa­gal­ba jau­niems žmo­nėms, pri­si­jun­gė ge­rai Lie­tu­vo­je ži­no­mi žmo­nės – And­rius Ma­mon­to­vas, Arū­nas Sa­ka­laus­kas, Bea­ta Tiš­ke­vič-Ha­sa­no­va. Pa­grin­di­nė kam­pa­ni­jos idė­ja – vi­suo­me­nės kvie­ti­mas pri­si­dė­ti prie pa­gal­bos jau­niems žmo­nėms, at­lie­kant bent vie­ną veiks­mą: par­emiant „Jau­ni­mo li­ni­ją“, tam­pant sa­va­no­riu ar su­ži­nant dau­giau in­for­ma­ci­jos apie pa­gal­bą sa­vo ar­ti­mie­siems sve­tai­nė­je www.su­ma­žink­ty­lą.lt.

2014 m. kam­pa­ni­jos re­zul­ta­tai džiu­gi­na: sa­va­no­rių par­uo­šia­muo­sius mo­ky­mus pra­dė­jo 182 as­me­nys, pa­vie­niai žmo­nės bei vers­lo įmo­nės pa­au­ko­jo 27 tūkst. eu­rų, o apie pa­gal­bą sve­tai­nė­je www.su­ma­žink­ty­lą.lt su­ži­no­jo dau­giau nei 66 tūkst. žmo­nių. „Sa­va­no­riai yra pa­grin­di­nė „Jau­ni­mo li­ni­jos“ va­ro­mo­ji jė­ga, ta­čiau tam, kad ga­lė­tu­me juos ap­mo­ky­ti ir or­ga­ni­zuo­ti jų dar­bą, rei­ka­lin­ga rė­mė­jų par­ama. La­bai ver­ti­na­me, kad jau dau­giau nei 12 me­tų „Jau­ni­mo li­ni­ją“ re­mia IT ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bend­ro­vė „Teo“. To­kia il­ga­lai­kė par­tne­rys­tė ypač svar­bi ne­nu­trūks­ta­mai pa­gal­bai jau­ni­mui už­ti­krin­ti“, – su­rink­tų lė­šų svar­bą var­di­na P. Skrui­bis. „Teo“ pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus bu­vo pa­grin­di­nė kam­pa­ni­jos „Su­ma­žink ty­lą“ rė­mė­ja.

Prie kam­pa­ni­jos įgy­ven­di­ni­mo ak­ty­viai pri­si­dė­jo ir bū­rys inf­ro­ma­ci­nių par­tne­rių: nau­jie­nų por­ta­lai del­fi.lt, lry­tas.lt, 15min.lt, lzi­nios.lt, žur­na­las „Sa­vai­tė“, ra­di­jo sto­tys M-1, LRT, LRT Opus, La­lu­na ir FM99 bei LRT ir Lie­tu­vos ry­to te­le­vi­zi­jos.

P. Skrui­bis džiau­gia­si, kad, ak­ty­vios vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo kam­pa­ni­jos dė­ka to­liau ple­čia­si „Jau­ni­mo li­ni­jos“ drau­gų klu­bo ra­tas – žmo­nių, ku­rie „Jau­ni­mo li­ni­ją“ re­mia nu­sta­ty­da­mi kas­mė­ne­si­nį tie­sio­gi­nį de­be­tą. Prie drau­gų klu­bo jau pri­si­jun­gę daug ži­no­mų vi­suo­me­niš­kai ak­ty­vių žmo­nių: mi­nė­tie­ji And­rius Ma­mon­to­vas, ir Bea­ta Tiš­ke­vič-Ha­sa­no­va, taip pat Ne­ri­jus Ma­čiu­lis, Mil­da Dar­gu­žai­tė, Vla­das La­šas, Ri­char­das Jo­nai­tis ir ki­ti.

„Jau­ni­mo li­ni­ja“ – ne­mo­ka­mai vi­są par­ą emo­ci­nę par­amą te­le­fo­nu ir el. laiš­kais nuo 1991 m. tei­kian­ti tar­ny­ba. „Jau­ni­mo li­ni­jo­je“ sa­va­no­riš­kai dir­ba dau­giau ne­gu 250 spe­cia­liai ap­mo­ky­tų sa­va­no­rių Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je. Daž­nam jau­nuo­liui tai vie­nin­te­lis prie­ina­mas pa­gal­bos šal­ti­nis – nak­tį, sa­vait­ga­liais, ne­mo­ka­mai, ano­ni­miš­kai, kai­muo­se ar nu­to­lu­sio­se vie­to­vė­se.