Mažės valstybės įstaigų ir ministerijų sostinėje
Sep­ty­nio­lik­to­ji Vy­riau­sy­bė ža­da ma­žin­ti vals­ty­bės įstai­gų skai­čių, Sei­mo rin­ki­mus reng­ti me­tų pra­džio­je, Ap­lin­kos ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ją per­kel­ti į Kau­ną, ne­leis­ti par­la­men­ta­rams ei­ti mi­nis­trų par­ei­gų.

Tai nu­ma­ty­ta pir­ma­die­nį pa­skelb­to­je Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je. An­tra­die­nį ji bus pri­sta­ty­ta Sei­me.

„Stip­rin­da­mi re­gio­ni­nę po­li­ti­ką iš­ana­li­zuo­si­me ga­li­my­bes per­kel­ti į Kau­ną dvi mi­nis­te­ri­jas: Ap­lin­kos ir Že­mės ūkio“, – ra­šo­ma do­ku­men­te.

Taip pat ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė ma­žin­ti mi­nis­te­ri­jų skai­čiaus.

„Į­gy­ven­di­nant komp­lek­si­nę vals­ty­bės val­dy­mo re­for­mą, siū­ly­si­me su­jung­ti kai ku­rias mi­nis­te­ri­jas“, – tei­gia­ma prog­ra­mo­je.

Anks­čiau skelb­ta, kad Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja bus pri­jung­ta prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos.

Do­ku­men­te pa­brė­žia­ma, kad bus ma­ži­na­mas ir Vy­riau­sy­bės įstai­gų, vals­ty­bės įmo­nių, vie­šų­jų ir vers­lą re­gu­liuo­jan­čių įstai­gų skai­čius, res­truk­tū­ri­zuo­ja­ma Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja. Be to, ke­ti­na­ma ma­žin­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jų skai­čių, di­di­nant li­ku­sių­jų veik­los ko­ky­bę ir mo­ty­va­ci­ją.

Pla­nuo­ja­ma ini­ci­juo­ti tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mus, kad Sei­mo na­rys tuo pat me­tu ne­ga­lė­tų ei­ti mi­nis­tro par­ei­gų. Da­bar tai da­ry­ti lei­džia Kons­ti­tu­ci­ja.

„Siek­da­mi dar­nios vie­šų­jų fi­nan­sų po­li­ti­kos, steng­si­mės Sei­mo rin­ki­mų da­tą su­de­rin­ti su biu­dže­to ren­gi­mo cik­lu. Siū­ly­si­me, kad Sei­mo rin­ki­mai bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mi ka­len­do­ri­nių me­tų pra­džio­je, vė­liau­siai – iki ko­vo mė­ne­sio pa­bai­gos“, – ra­šo­ma prog­ra­mo­je.

Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mo rin­ki­mai pri­va­lo vyk­ti spa­lį.

„Į­tei­sin­si­me elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą, di­de­lį dė­mė­sį skir­da­mi bal­sa­vi­mo slap­tu­mo ir sau­gu­mo pri­nci­pui už­ti­krin­ti“, – tvir­ti­na­ma do­ku­men­te.

Vals­ty­bės tar­ny­bo­je no­ri­ma įves­ti men­to­riaus eta­tą.

„Toks eta­tas yra skir­tas pen­si­nio am­žiaus su­lau­ku­siems sen­jo­rams – bu­vu­siems vals­ty­bės tar­nau­to­jams, spe­cia­lis­tams, eks­per­tams, dir­ban­tiems ne vi­su eta­tu, sa­vo pa­tir­tį per­duo­ti jau­niems ko­le­goms, pri­si­dė­ti tę­siant pra­dė­tus il­ga­lai­kius dar­bus“, – tei­gia­ma Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je.