Mažės Seimo pirmininko pavaduotojų skaičius
Sei­mas pri­ėmė Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas, ku­rio­mis nu­spręs­ta ma­žin­ti Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų skai­čių, at­si­sa­ky­ti jiems ski­ria­mų tar­ny­bi­nių au­to­mo­bi­lių ir pa­tiks­lin­ti par­la­men­te su­da­ro­mų ko­mi­te­tų są­ra­šą. Už nau­jas nuo­sta­tas bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai, prieš – 2, su­si­lai­kė 17 par­la­men­ta­rų.

Pa­gal pri­im­tus pa­kei­ti­mus Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jų skai­čius ma­žės nuo 7 iki 5, jiems ir opo­zi­ci­jos ly­de­riui taip pat bus pa­nai­kin­ta ga­li­my­bė tu­rė­ti tar­ny­bi­nį au­to­mo­bi­lį su vai­ruo­to­ju, ku­rį ga­lės tu­rė­ti tik Sei­mo pir­mi­nin­kas.

Nau­jo­mis tei­sės ak­to nuo­sta­to­mis nu­tar­ta pa­tiks­lin­ti par­la­men­te su­da­ro­mų Sei­mo ko­mi­te­tų są­ra­šą. Pa­gal pa­kei­ti­mus vie­toj Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to bus ku­ria­mi du at­ski­ri – Kul­tū­ros ir Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­tai.

Kul­tū­ros ko­mi­te­tas svars­tys ir teiks pa­siū­ly­mus dėl vals­ty­bės kul­tū­ros ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo po­li­ti­kos for­ma­vi­mo, rengs kul­tū­ros ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sri­tis reg­la­men­tuo­jan­čių įsta­ty­mų, nu­ta­ri­mų ir ki­tų Sei­mo pri­ima­mų tei­sės ak­tų pro­jek­tus bei pa­siū­ly­mus, rū­pin­sis par­ama kul­tū­ros sri­ty­je dir­ban­tiems as­me­nims ir or­ga­ni­za­ci­joms, at­liks Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ir kul­tū­ros ins­ti­tu­ci­jų par­la­men­ti­nę kon­tro­lę, iš­klau­sys mi­nis­te­ri­jų, vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo ir ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir įstai­gų in­for­ma­ci­ją bei pra­ne­ši­mus, kaip vyk­do­mi įsta­ty­mai ir ki­ti Sei­mo pri­im­ti tei­sės ak­tai, ir kt.

In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plė­tros ko­mi­te­tą nu­tar­ta nai­kin­ti ir jo veik­los kryp­tis pri­jung­ti prie Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to. Iš vi­so par­la­men­te veiks 15 Sei­mo ko­mi­te­tų.