Mažės didžiausias leistinas pareigybių skaičius
Vy­riau­sy­bė ap­sisp­ren­dė nuo ki­tų me­tų pra­džios su­ma­žin­ti Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tą di­džiau­sią leis­ti­ną par­ei­gy­bių skai­čių taip, kad skir­tu­mas tarp di­džiau­sio leis­ti­no par­ei­gy­bių skai­čiaus ir įstai­go­se užim­tų par­ei­gy­bių skai­čiaus su­da­ry­tų ne dau­giau kaip 10 pro­cen­tų.

Nuo 2016 m. ba­lan­džio 1 d. iš vi­so Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tas di­džiau­sias leis­ti­nas par­ei­gy­bių skai­čius ma­žės apie 1290 par­ei­gy­bių.

Nu­sta­ty­ta, kad 10 pro­cen­tų skir­tu­mas vir­šy­tas Ap­lin­kos, Ener­ge­ti­kos, Kraš­to ap­sau­gos, Svei­ka­tos ap­sau­gos, Su­si­sie­ki­mo, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­se, Lie­tu­vos vy­riau­sio­jo ar­chy­va­ro tar­ny­bo­je, Mo­kes­ti­nių gin­čų ko­mi­si­jo­je, Tau­ti­nių ma­žu­mų de­par­ta­men­te ir Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­te.