Mažėjant gyventojų mažės ir seniūnijų
Ki­tą sa­vai­tę Laz­di­jų ra­jo­no Šven­te­že­rio ir Tei­zų se­niū­ni­jų gy­ven­to­jai tu­rės ap­sisp­ręs­ti, ar pri­tar­ti šių dvie­jų se­niū­ni­jų su­jun­gi­mui. Ma­žė­jant gy­ven­to­jų, tai no­rė­ta pa­da­ry­ti ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se, ta­čiau pa­na­šių apk­lau­sų re­zul­ta­tai bu­vo ne­igia­mi.

Laz­di­jų ra­jo­no, ku­ria­me yra apie 21 tūkst. gy­ven­to­jų, me­ri­jo­je laz­di­jiš­kių nau­dai triū­sia dau­giau kaip 230 val­di­nin­kų, o pa­na­šaus dy­džio Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jo­je jų kur kas ma­žiau - vos 155. Tad Laz­di­jų val­džia, už­si­mo­ju­si su­ma­žin­ti val­di­nin­kų skai­čių ir taip su­tau­py­ti vie­tos biu­dže­to pi­ni­gų, su­ma­nė su­jung­ti dvi be­ne spar­čiau­siai tuš­tė­jan­čias se­niū­ni­jas.

Ar tam pri­tars gy­ven­to­jai, pa­aiš­kės tik po ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čios jų apk­lau­sos.

Nu­spren­dė taupyti

Laz­di­jų ra­jo­no Šven­te­že­rio ir Tei­zų se­niū­ni­jų gy­ve­na­mo­sio­se vie­to­vė­se rugp­jū­čio 4-14 die­no­mis vyks apk­lau­sa dėl se­niū­ni­jų su­jun­gi­mo. At­si­tik­ti­niu bū­du pa­si­rink­tų gy­ven­to­jų na­muo­se lan­ky­sis me­ri­jos su­da­ry­tos spe­cia­lios ko­mi­si­jos na­riai ir pra­šys at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ar jie pri­ta­ria Tei­zų se­niū­ni­jos pa­nai­ki­ni­mui ir jos te­ri­to­ri­jos pri­sky­ri­mui Šven­te­že­rio se­niū­ni­jai.

Ra­jo­no val­di­nin­kų tei­gi­mu, tai ne­iš­ven­gia­ma, nes ra­jo­ne ma­žė­ja gy­ven­to­jų, taip pat bū­ti­na tau­py­ti ad­mi­nis­tra­vi­mui ski­ria­mas lė­šas. Šven­te­že­rio se­niū­ni­jo­je nuo 2000-ųjų iki 2014 me­tų gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo be­veik 19 proc., Tei­zų se­niū­ni­jo­je - 20 pro­cen­tų.

Pla­nuo­ja­ma, kad se­niū­ni­jos cen­tru taps Šven­te­že­ris. „Toks siū­ly­mas pa­teik­tas dėl geog­ra­fi­nio pa­to­gu­mo, mies­te­ly­je esan­čios baž­ny­čios, į ku­rią ren­ka­si ap­lin­ki­nių kai­mų ti­kin­tie­ji, ka­pi­nių, am­bu­la­to­ri­jos, mo­kyk­los bei pa­to­ges­nio su­si­sie­ki­mo vie­šuo­ju trans­por­tu. Siek­da­mi, kad žmo­nės, tvar­kan­tys rei­ka­lus se­niū­ni­jo­je, ne­pa­tir­tų ne­pa­to­gu­mų, už­ti­krin­si­me, jog lan­ky­to­jus pri­iman­tys se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai iš­lik­tų tiek Šven­te­že­ry­je, tiek Tei­zuo­se“, - Laz­di­jų val­džios su­ma­ny­mą aiš­ki­no ra­jo­no me­ras Ar­tū­ras Mar­ge­lis. Ti­ki­ma­si, kad su­jun­gus Tei­zų ir Šven­te­že­rio se­niū­ni­jas per me­tus bus su­tau­py­ta apie 24 tūkst. eu­rų.

Tai bū­tų an­tras at­ve­jis, kai Laz­di­jų ra­jo­ne jun­gia­mos se­niū­ni­jos. Nuo pra­ėju­sių me­tų spa­lio bu­vo pa­nai­kin­tos Vei­sie­jų mies­to se­niū­ni­ja bei Vei­sie­jų kai­miš­ko­ji se­niū­ni­ja ir įsteig­ta vie­na nau­ja Vei­sie­jų se­niū­ni­ja. At­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma ir Vers­ta­mi­nų kraš­tą pri­jung­ti prie Laz­di­jų se­niū­ni­jos.

Le­mia gy­ven­to­jų nuomonė

Ta­čiau ki­tų ša­lies sa­vi­val­dy­bių pa­tir­tis ro­do, kad su­jung­ti se­niū­ni­jas la­bai su­nku. Su­jung­ti dvi se­niū­ni­jas - Dau­pa­rų-Kvie­ti­nių ir Gargž­dų - šį­met ke­tin­ta Klai­pė­dos ra­jo­ne. Anot Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus Si­gi­to Kar­baus­ko, šio su­ma­ny­mo at­si­sa­ky­ta net ne­pra­dė­jus gy­ven­to­jų apk­lau­sos. „Kiek te­ko bend­rau­ti su gy­ven­to­jais, su­pra­tau, kad jie su­jun­gi­mui ne­pri­ta­ria. To­dėl ne­bu­vo pra­smės net pra­dė­ti pro­ce­dū­rų, ku­rios par­ei­ka­lau­tų iš­lai­dų“, - tei­gė jis.

Vie­tos gy­ven­to­jai prieš po­rą me­tų pa­lai­do­jo ir Pa­sva­lio ra­jo­no val­džios idė­ją su­jung­ti Jo­niš­kė­lio mies­to ir Jo­niš­kė­lio apy­lin­kių se­niū­ni­jas. Iš 3370 gy­ven­to­jų apk­lau­so­je da­ly­va­vo tik 499, iš jų vos 50 bal­sa­vo už su­jun­gi­mą.

Ma­ri­jam­po­lė­je prieš pen­ke­rius me­tus pla­nuo­ta su­jung­ti dvi mies­to se­niū­ni­jas - Nar­to ir Mo­ko­lų. Ta­čiau iš 22 tūkst. šių se­niū­ni­jų te­ri­to­ri­jo­se gy­ve­nan­čių ma­ri­jam­po­lie­čių apk­lau­so­je da­ly­va­vo vos 128, iš jų se­niū­ni­jų su­jun­gi­mui pri­ta­rė tik 28.

Ne­iš­ven­gia­mas procesas

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių se­niū­nų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas, Ma­žo­nų (Tau­ra­gės r.) se­niū­nas Jo­nas Sa­moš­ka LŽ tei­gė, kad se­niū­ni­jų jun­gi­mas, ypač kai­miš­kuo­siuo­se ra­jo­nuo­se, yra ne­iš­ven­gia­mas. Tai bus da­ro­ma tau­py­mo su­me­ti­mais, o se­niū­ni­jų, ku­rio­se gy­ven­to­jų tė­ra 300, at­ei­tis jau nu­lem­ta.

„Tai ro­dik­liai, į ku­riuos at­siž­vel­gia­ma spren­džiant dėl se­niū­ni­jų jun­gi­mo. Taip pat ir į tai, kiek se­niū­ni­ja yra nu­to­lu­si nuo ra­jo­no cen­tro“, - sa­kė jis. J. Sa­moš­ka pa­brė­žė, jog ap­sisp­ren­džiant dėl se­niū­ni­jų jun­gi­mo la­bai di­de­lę įta­ką tu­ri ra­jo­no val­džios mo­kė­ji­mas bend­rau­ti su gy­ven­to­jais, ge­bė­ji­mas juos įti­kin­ti, kad su­jun­giant se­niū­ni­jas žmo­nių in­te­re­sai ne­nu­ken­tės.

Aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas taip pat ak­cen­ta­vo, kad vis dau­giau se­niū­ni­jų tei­kia­mų pa­slau­gų ke­lia­ma į elek­tro­ni­nę erd­vę, tad žmo­nėms ten­ka vis re­čiau vars­ty­ti se­niū­ni­jų du­ris. Ta­čiau se­niū­ni­jų dar­buo­to­jams dėl to dar­bo ne­ma­žė­ja. Ypač to­se se­niū­ni­jo­se, ku­rioms sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jos yra pa­ti­kė­ju­sios spręs­ti dau­ge­lį ūki­nių ir ko­mu­na­li­nių prob­le­mų, o ne tik vyk­dy­ti vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo funk­ci­jas.