Mažėja moksleivių ir studentų skaičius
Lie­tu­vo­je vi­sų bend­ro­jo la­vi­ni­mo ir aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se be­si­mo­kan­čių­jų skai­čius per še­še­rius me­tus su­ma­žė­jo dau­giau nei penk­ta­da­liu, dau­gė­ja tik pra­di­nių kla­sių moks­lei­vių, skel­bia Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas.

Moks­lo me­tų pra­džio­je ša­lies švie­ti­mo įstai­go­se mo­kė­si ir stu­di­ja­vo 504 tūkst. moks­lei­vių ir stu­den­tų, ar­ba 11 tūkst. ma­žiau nei anks­tes­niais moks­lo me­tais.

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas, rem­da­ma­sis Švie­ti­mo in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų cen­tro duo­me­ni­mis, nu­ro­do, kad pa­ly­gin­ti su 2010–2011 moks­lo me­tais, bend­ras be­si­mo­kan­čių­jų skai­čius su­ma­žė­jo 148 tūkst., ar­ba 23 pro­cen­tais.

Bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­los šiais moks­lo me­tais su­lau­kė 331 tūkst. moks­lei­vių – 4,3 tūkst. (1,3 proc.) ma­žiau nei 2015–2016 moks­lo me­tais.

Uni­ver­si­te­tuo­se stu­den­tų per me­tus su­ma­žė­jo 5,5 tūkst. (6 proc.), ko­le­gi­jo­se – 2,2 tūkst. (5,5 proc.). Ne­vals­ty­bi­nė­se aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se (7 uni­ver­si­te­tuo­se ir 10 ko­le­gi­jų) stu­di­ja­vo 11 tūkst. stu­den­tų, ar­ba tūks­tan­čiu ma­žiau nei 2015–2016 me­tais.

74-io­se pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­go­se šiais moks­lo me­tais pri­im­ta 25,6 tūkst. mo­ki­nių, 2 tūkst. dau­giau nei prieš me­tus. Iš vi­so 2016-ai­siais pro­fe­si­nė­se mo­kyk­lo­se mo­ky­tis pra­dė­jo 47,7 tūkst. mo­ki­nių, ar­ba 1,2 tūkst. dau­giau nei prieš me­tus.

Pa­ste­bi­ma pra­di­nių kla­sių moks­lei­vių skai­čiaus di­dė­ji­mo ten­den­ci­ja – per me­tus 1–4 kla­sė­se moks­lei­vių pa­dau­gė­jo 3,7 tūkst. (3 proc.), vien 2016-ųjų ru­de­nį į pir­mą­sias kla­ses at­ėjo 30,5 tūkst. vai­kų, ar­ba 1,4 tūkst. dau­giau kaip anks­tes­niais me­tais. Tuo me­tu vy­res­nių­jų, 5–12 kla­sių moks­lei­vių, per me­tus su­ma­žė­jo 8 tūks­tan­čiais (4 proc.).

De­par­ta­men­tas pa­žy­mi, kad pra­di­nu­kų dau­gė­ja dėl 2005–2009 me­tais iš­au­gu­sio gims­ta­mu­mo ša­ly­je.

Taip pat nu­ro­do­ma, kad 73 proc. abi­tu­rien­tų 2016-ai­siais tę­sė moks­lus uni­ver­si­te­tuo­se (41 proc.), ko­le­gi­jo­se (22 proc.) bei pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­go­se (10 proc.).