Mažėja kandidatų į TS–LKD lyderius
Trum­pė­ja kan­di­da­tų į Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS–LKD) par­ti­jos ly­de­rius są­ra­šas – šeš­ta­die­nį vyks­tan­čio par­ti­jos ta­ry­bos po­sė­džio me­tu sa­vo kan­di­da­tū­ras at­siė­mė trys kan­di­da­tai į pir­mi­nin­kus.

Ag­nė Bi­lo­tai­tė, Ka­zi­mie­ras Star­ke­vi­čius ir Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis pra­ne­šė at­sii­man­tys sa­vo kan­di­da­tū­ras ir iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą kan­di­da­tei į pir­mi­nin­kes Ire­nai De­gu­tie­nei.

Par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja I.De­gu­tie­nė par­ti­jos pir­mi­nin­kės rin­ki­muo­se da­ly­vaus an­trą kar­tą. Pir­mą­jį kar­tą ji rin­ki­mus pra­lai­mė­jo da­bar­ti­niam par­ti­jos pir­mi­nin­kui And­riui Ku­bi­liui. Taip pat vie­nuo­se rin­ki­muo­se I.De­gu­tie­nė kan­di­da­tū­rą yra at­siė­mu­si.

Ka­den­ci­ją bai­gian­tis par­ti­jos ly­de­ris A.Ku­bi­lius pra­ne­šė rin­ki­muo­se ne­da­ly­vau­sian­tis ir par­ėmė eu­ro­par­la­men­ta­ro Gab­rie­liaus Lands­ber­gio kan­di­da­tū­rą, ak­cen­tuo­da­mas, kad par­ti­jai rei­ka­lin­gos per­mai­nos.