Mažas aktyvumas naudingas konsoliduotoms partijoms
Rin­kė­jų ak­ty­vu­mas per an­trą­jį Sei­mo rin­ki­mų tu­rą sek­ma­die­nį tra­di­ciš­kai ne­bu­vo di­de­lis, jis pa­lan­kes­nis par­ti­joms su draus­min­gu elek­to­ra­tu, sa­ko Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to po­li­to­lo­gas Min­dau­gas Jur­ky­nas.

„Tu­ri­me pa­na­šią si­tua­ci­ją kaip ir prieš ket­ve­rius me­tus: svy­ra­vi­mas dvie­jų pro­cen­tų ri­bo­se tiek pir­ma­ja­me, tiek an­tra­ja­me tu­re iš­si­lai­kė ir dėl to ati­tin­ka­mai ma­nau, kad kai ma­žes­nis ak­ty­vu­mas, tų par­ti­jų at­sto­vai, ku­rių elek­to­ra­tas yra draus­min­gas, tu­ri dau­giau šan­sų. To­kių kaip kon­ser­va­to­rių ir Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos“, – BNS sa­kė po­li­to­lo­gas.

Sek­ma­die­nį iki bal­sa­vi­mo pa­bai­gos sa­vo va­lią par­eiš­kė 31,84 proc. rin­kė­jų, dar 6,01 proc. bal­sa­vo iš anks­to. Per pir­mą­jį tu­rą prieš dvi sa­vai­tes bal­sa­vo 50,64 proc. rin­kė­jų. Per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus ak­ty­vu­mas pir­ma­ja­me tu­re bu­vo 52,93 proc., o pa­kar­to­ti­nia­me bal­sa­vi­me – 35,91 pro­cen­to.

Pa­sak M.Jur­ky­no, per šiuos rin­ki­mus Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų si­tua­ci­ja yra ge­res­nė nei prieš ket­ve­rius me­tus, ypač tu­rint gal­vo­je, kad į an­trą­jį tu­rą iš­ėjo ne­ma­žai jų kandidatų.

„Prieš tai jie bu­vo pri­sii­man­tys vi­są at­sa­ko­my­bę už ket­ve­rių me­tų lai­ko­tar­pį, ku­ris bu­vo ir kri­zi­nis, ir su­si­jęs su ne­po­pu­lia­rio­mis so­cia­li­nė­mis re­for­mo­mis, tau­py­mais, iš­lai­dų kar­py­mais. Da­bar ati­tin­ka­mai jie sa­ve pa­tei­kia kaip opo­zi­ci­ją ir an­tra­me tu­re tu­ri 42 kan­di­da­tus – jų šan­sai yra ga­na ne­blo­gi. Aiš­ku, ži­nant, kad Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga yra an­tra­sis pa­si­rin­ki­mas, tai ir­gi yra ga­na stip­rus veiks­nys. Klau­si­mas, kas nu­ga­lės: ar kon­ser­va­to­rių elek­to­ra­to draus­min­gu­mas, ar vi­sų ki­tų, ku­rie ne­mėg­tų kon­ser­va­to­rių par­ti­jos, su­si­vie­ni­ji­mas prieš juos“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je per pir­mą­jį tu­rą Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai ga­vo 20, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga – 19, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 13, Li­be­ra­lų są­jū­dis – aš­tuo­nis, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga bei par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – po pen­kis man­da­tus. Taip pat pir­ma­ja­me tu­re vien­man­da­tė­se bu­vo iš­rink­ti du Lie­tu­vos len­kų at­sto­vai ir kon­ser­va­to­rė.

Į an­trą­jį Sei­mo rin­ki­mų tu­rą pa­te­ko 42 Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų kan­di­da­tų, 40 – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, 21 – So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, 12 – Li­be­ra­lų są­jū­džio, pen­ki – Dar­bo par­ti­jos, pen­ki – sa­ve iš­si­kė­lę, ke­tu­ri – „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“, po du – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų), po vie­ną – „Lie­tu­vos są­ra­šo“, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos bei An­ti­ko­rup­ci­nės N.Pu­tei­kio ir K.Kri­vic­ko koa­li­ci­jos kan­di­da­tus.