Maskvos teismas atmetė V.Antonovo apeliaciją dėl bylos prieš Lietuvą nutraukimo
Mask­vos ape­lia­ci­nis ar­bi­tra­žo teis­mas at­me­tė ban­kru­ta­vu­sio Lie­tu­vos ko­mer­ci­nio ban­ko „Sno­ras“ bu­vu­sio pa­grin­di­nio ak­ci­nin­ko Vla­di­mi­ro An­to­no­vo ape­lia­ci­ją dėl Mask­vos apy­gar­dos ar­bi­tra­žo teis­mo spren­di­mo nu­trauk­ti 40 mlrd. Ru­si­jos rub­lių (dau­giau kaip 0,5 mlrd. eu­rų) ver­tės by­lą prieš Lie­tu­vą.

Mask­vos ape­lia­ci­nis ar­bi­tra­žo teis­mas at­me­tė ban­kru­ta­vu­sio Lie­tu­vos ko­mer­ci­nio ban­ko „Sno­ras“ bu­vu­sio pa­grin­di­nio ak­ci­nin­ko Vla­di­mi­ro An­to­no­vo ape­lia­ci­ją dėl Mask­vos apy­gar­dos ar­bi­tra­žo teis­mo spren­di­mo nu­trauk­ti 40 mlrd. Ru­si­jos rub­lių (dau­giau kaip 0,5 mlrd. eu­rų) ver­tės by­lą prieš Lie­tu­vą.

To­kios ver­tės ieš­ki­nį Lie­tu­vai per Mask­vos mies­to ar­bi­tra­žo teis­mą V.Ano­to­no­vas pa­kei­tė 2016 me­tų rugp­jū­čio 5-ąją. Bu­vęs ban­ki­nin­kas rei­ka­la­vo iš Lie­tu­vos tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos pri­teis­ti 20,2 mlrd. rub­lių (283 mln. eu­rų) už pa­tir­tą tur­ti­nę ža­lą bei 19,9 mlrd. rub­lių (279 mln. eu­rų) – už ža­lą vers­lo re­pu­ta­ci­jai. Po sa­vai­tės vy­ku­sia­me po­sė­dy­je teis­mas nu­ta­rė ten­kin­ti V.An­to­no­vo pra­šy­mą užd­raus­ti par­duo­ti „Sno­rui“ pri­klau­san­tį ne­kil­no­ja­mą­ją tur­tą Ru­si­jo­je.

Spa­lio 28 die­ną ši by­la, ku­rio­je Lie­tu­va nu­spren­dė pa­si­nau­do­ti tarp­tau­ti­nės tei­sės ga­ran­tuo­ja­mu vals­ty­bės im­uni­te­tu, bu­vo nu­trauk­ta, o lap­kri­čio 9-ąją bu­vo at­šauk­tos lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės.

To­kią nu­tar­tį A.An­to­no­vas aps­kun­dė Mask­vos apy­gar­dos ar­bi­tra­žo teis­mui, ku­ris sau­sio 30-ąją pa­li­ko ga­lio­ti že­mes­nės ins­tan­ci­jos teis­mo spren­di­mą. Ne­tru­kus V.An­to­no­vas pa­tei­kė ape­lia­ci­ją.

„Sno­ro“ veik­la su­stab­dy­ta 2011 me­tų lap­kri­čio 16 die­ną, o ban­kro­to by­la ban­kui iš­kel­ta tų pa­čių me­tų gruo­džio 7 die­ną. Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos teis­mai už­per­nai nu­spren­dė tuo me­tu Lon­do­ne gy­ve­nu­sius V.An­to­no­vą ir ki­tą bu­vu­sį „Sno­ro“ ak­ci­nin­ką Rai­mon­dą Ba­ra­naus­ką iš­duo­ti Lie­tu­vai, ta­čiau pa­sta­rie­ji iš šios vals­ty­bės din­go ir da­bar slaps­to­si Ru­si­jo­je.