Maskvos namų mįslės
Ke­le­rius me­tus mer­dė­ju­sios Mask­vos na­mų Vil­niu­je sta­ty­bos pa­sta­ruo­ju me­tu spar­čiai ju­da į prie­kį. Ar­ti­miau­siu lai­ku nu­ma­ty­tos jų įkur­tu­vės. Nau­ja­sis sos­ti­nės me­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius prieš su­si­ti­ki­mą su Ru­si­jos am­ba­sa­do­riu­mi ne­no­ri ko­men­tuo­ti, ką ma­no apie sa­vo pirm­ta­kų puo­se­lė­tą drau­gys­tę, ta­čiau mies­to val­džio­je jau gir­dė­ti bal­sų, kad pa­si­kei­tus geo­po­li­ti­nei si­tua­ci­jai į mįs­lin­gą pa­sta­tą rei­kė­tų žvelg­ti itin at­sar­giai.

Mask­vos na­mų sta­ty­bos prie A. Juo­za­pa­vi­čiaus ir Rink­ti­nės gat­vių san­kir­tos la­bai su­in­ten­sy­vė­jo. Iki šių me­tų pa­bai­gos tu­rė­tų bū­ti pi­na­mas pa­baig­tu­vių vai­ni­kas. Tie­sa, ge­rus Mask­vos ir Vil­niaus san­ty­kius nu­ma­tan­tis plė­to­ti kul­tū­ros ir vers­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo cen­tras įkur­tu­ves pla­nuo­ja švęs­ti jau ne pir­mą kar­tą.

Mū­sų sos­ti­nės me­ri­jo­je ne­ri­mau­ja­ma, kad vyks­tant in­for­ma­ci­niam ka­rui du­ris Vil­niu­je pla­nuo­ja at­ver­ti Ru­si­jos fi­nan­suo­ja­mas kul­tū­ros cen­tras. Ta­čiau Mask­vos na­mų di­rek­to­rius ra­mi­na, jog mask­vie­čiai į Vil­nių ne­si­kraus­tys, o vie­šo­ji įstai­ga esą už­siims tik kul­tū­ri­ne veik­la, ku­rią vyk­do ir da­bar ne­tu­rė­da­ma pa­sto­gės.

Su­ju­di­mas statybvietėje

Baig­ti Mask­vos na­mų Vil­niu­je sta­ty­bas pla­nuo­ja­ma dar šį­met ar­ba ki­tų me­tų pra­džio­je. „Sta­tyb­vie­tė­je ma­ty­ti di­džiu­lis pa­gy­vė­ji­mas, ar­ti­miau­siu me­tu iš­vy­si­me ti­krus pa­sta­to kon­tū­rus“, - LŽ sa­kė vie­šo­sios įstai­gos Mask­vos kul­tū­ros ir vers­lo cen­tro - Mask­vos na­mų Vil­niu­je di­rek­to­rius Alek­sand­ras Ma­ka­ro­vas.

Jis pri­pa­ži­no, kad rea­liai nuo 2010 me­tų pra­si­dė­ju­sias Mask­vos na­mų sta­ty­bas lė­ti­no ir su­dė­tin­gi in­ži­ne­ri­niai dar­bai, ir įvai­rūs biu­ro­kra­ti­niai truk­džiai, ir be­si­kei­tu­si Ru­si­jos sos­ti­nės val­džia, ku­ri ir fi­nan­suo­ja šį pro­jek­tą. A. Ma­ka­ro­vas ne­atsk­lei­dė, kiek Mask­va in­ves­ta­vo į kul­tū­ros ir vers­lo cen­tro sta­ty­bas Vil­niu­je. „Šis pa­sta­tas kai­nuo­ja tiek, kiek ki­ti mū­sų sta­to­mi pa­sta­tai Vil­niu­je: nei bran­giau, nei pi­giau“, - aiš­ki­no jis.

Mask­vos na­mai užims dau­giau kaip 9 tūkst. kvad­ra­ti­nių me­trų. Še­šių aukš­tų pa­sta­te bus par­odų sa­lė, ka­vi­nė, ka­me­ri­nė kon­cer­tų sa­lė su sce­na, kon­fe­ren­ci­jų sa­lė ir ad­mi­nis­tra­ci­nės pa­tal­pos, ku­rių da­lį ke­ti­na­ma nuo­mo­ti biu­rams. A. Ma­ka­ro­vas ti­ki­no, kad Mask­vos na­mai tu­rės iš­si­lai­ky­ti pa­tys: iš ad­mi­nis­tra­ci­nių ar ki­tų pa­tal­pų nuo­mos, or­ga­ni­zuo­ja­mų ren­gi­nių. Dvie­juo­se po­že­mi­niuo­se aukš­tuo­se bus įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė.

Plė­tos kai­my­niš­kus santykius

Anot A. Ma­ka­ro­vo, bai­gus sta­ty­ti Mask­vos na­mus į juos bus įženg­ta „jau šiek tiek ap­ši­lus ko­jas“. Jis pa­žy­mė­jo, kad Mask­vos kul­tū­ros ir vers­lo cen­tras - Mask­vos na­mai Vil­niu­je jau da­bar vei­kia ir už­sii­ma kul­tū­ri­nių ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mu. Šį­met Vil­niu­je su­reng­tos ru­siš­kos Už­ga­vė­nės, Sla­vų ra­šy­mo die­nos, XVII tarp­tau­ti­nis ru­sų sa­kra­li­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis. Mask­vos na­mai taip pat or­ga­ni­za­vo ren­gi­nius, skir­tus Per­ga­lės die­nai pa­mi­nė­ti.

Sta­ty­bos bend­ro­vei „Ma­sy­vo sta­ty­ba“ va­do­vau­jan­tis A. Ma­ka­ro­vas pa­brė­žė, kad jis vie­nas plė­to­ja Mask­vos na­mų veik­lą, sam­do įvai­rius me­no ko­lek­ty­vus. Vy­ras ti­ki­no, jog mask­vie­čiai ne­da­ly­vau­ja cen­tro veik­lo­je, to­dėl ir at­ei­ty­je, įsi­kraus­čius į sta­to­mą pa­sta­tą, ja­me dirbs lie­tu­viai. „Ne­ga­li­ma sa­ky­ti, kad Mask­vos na­mai skir­ti tik ru­sams. Jie bus at­vi­ri vi­siems vil­nie­čiams“, - tvir­ti­no A. Ma­ka­ro­vas.

Anot pa­šne­ko­vo, sta­to­mi Mask­vos na­mai nė­ra po­li­ti­kos da­lis. Esą dau­gia­kul­tū­ria­me Vil­niu­je jie ras sa­vo vie­tą ir pa­dės kur­ti bei to­liau plė­to­ti ge­rus kai­my­niš­kus Mask­vos ir Vil­niaus san­ty­kius. „Po­li­ti­ka ei­na sau, o mes, pa­pras­ti žmo­nės, no­ri­me, kad san­ty­kiai bū­tų kuo ge­res­ni“, - par­eiš­kė A. Ma­ka­ro­vas.

Pa­slap­tin­gas namas

Nau­jo­ji Vil­niaus val­džia skir­tin­gai ver­ti­na bai­gia­mas Mask­vos na­mų sta­ty­bas. Sos­ti­nės va­do­vas li­be­ra­las Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius kol kas su­si­lai­ko nuo ko­men­ta­rų. Ki­tą sa­vai­tę me­ras pla­nuo­ja su­si­tik­ti su Lie­tu­vo­je re­zi­duo­jan­čiu Ru­si­jos am­ba­sa­do­riu­mi Alek­sand­ru Udal­co­vu ir pa­kal­bė­ti su juo, be ki­tų rei­ka­lų, apie Mask­vos na­mus Vil­niu­je. R. Ši­ma­šiaus at­sto­vas spau­dai Alek­sand­ras Zub­ria­ko­vas LŽ pa­aiš­ki­no, kad sos­ti­nės me­ro po­zi­ci­ja šiuo klau­si­mu „dar for­muo­ja­ma“.

Tuo me­tu Vil­niaus vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas įsi­ti­ki­nęs, jog Mask­vos na­mai Lie­tu­vos sos­ti­nei ne­rei­ka­lin­gi ir, vyks­tant ak­ty­viam in­for­ma­ci­niam ka­rui, ke­lia grės­mę. „Tu­rint gal­vo­je da­bar­ti­nį kon­teks­tą, Mask­vos na­mai, švel­niai ta­riant, at­ro­do keis­tai. To­kio ob­jek­to Vil­niu­je ne­tu­rė­tų bū­ti, nes tai - na­mas, po ku­riuo ne­aiš­ku kas sly­pi“, - LŽ sa­kė po­li­ti­kas.

V. Ben­kuns­kas ne­slė­pė, kad ir anks­čiau ne­bu­vo am­bi­cin­gų pla­nų Ru­si­jos ir Lie­tu­vos sos­ti­nė­se sta­ty­ti kul­tū­ros cen­trus ša­li­nin­kas. Vi­ce­me­ras ste­bė­jo­si, ko­dėl il­gą lai­ką stri­gu­sios Mask­vos na­mų sta­ty­bos su­ak­ty­vė­jo tik da­bar: „Di­de­lis klau­si­mas, ko­dėl jos yra pa­ža­din­tos.“ Kon­ser­va­to­riaus tei­gi­mu, su­in­ten­sy­vė­ju­sio­mis sta­ty­bo­mis ga­lė­tų pa­si­do­mė­ti net spe­cia­lio­sios tar­ny­bos.

Pro­jek­to Mask­vo­je neatsisako

Du­ris Vil­niu­je at­ver­sian­tys Mask­vos na­mai - be­veik prieš de­šimt­me­tį pra­dė­tos megz­ti Ru­si­jos ir Lie­tu­vos sos­ti­nių drau­gys­tės re­zul­ta­tas. Tie­sa, ana­lo­giš­ki Vil­niaus na­mai Mask­vo­je taip ir ne­iš­ki­lo, nors bu­vo pla­nuo­ti.

Vis dėl­to idė­jos Ru­si­jos sos­ti­nė­je pa­sta­ty­ti Vil­niaus na­mus dar ne­lai­do­ja­ma. „Ke­ti­ni­mai iš­lie­ka, bet rea­lūs dar­bai ne­vyks­ta dėl Mask­vos vy­riau­sy­bės struk­tū­rų ne­apib­rėž­tu­mo dėl do­ku­men­tais reg­la­men­tuo­to pro­jek­to apim­ties“, - LŽ tei­gė UAB Vil­niaus na­mų Mask­vo­je ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Gin­ta­ras Po­ciū­nas.

Prieš­in­gai nei Mask­vos na­mų Vil­niu­je at­ve­ju, kai sta­ty­bos fi­nan­suo­ja­mos Mask­vos vy­riau­sy­bės lė­šo­mis, anks­tes­nė Vil­niaus val­džia už­si­mo­jo pro­jek­tą Ru­si­jos sos­ti­nė­je įgy­ven­din­ti ne­nau­do­da­ma sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gų. To­dėl rū­pin­tis Vil­niaus na­mų at­si­ra­di­mu Mask­vo­je spe­cia­liai bu­vo įsteig­ta bend­ro­vė. „UAB Vil­niaus na­mų Mask­vo­je stei­gė­jos, ak­ci­nin­kės 100 proc. yra Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ir Mask­vos vy­riau­sy­bės įmo­nės“, - nu­ro­dė G. Po­ciū­nas.

V. Ro­ma­no­vo už­mo­jai neišdegė

Su­ma­ny­mą Ru­si­jos sos­ti­nė­je ati­da­ry­ti Vil­niaus na­mus itin ak­ty­viai puo­se­lė­jo tuo­me­tis dar vei­ku­sio Ūkio ban­ko val­dy­to­jas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas. 2007-ai­siais UAB Vil­niaus na­mai Mask­vo­je pa­si­ra­šė su­tar­tį su Ūkio ban­ko in­ves­ti­ci­ne gru­pe (ŪBIG) dėl Lie­tu­vos sos­ti­nę rep­re­zen­tuo­sian­čio cen­tro pro­jek­ta­vi­mo ir sta­ty­bos dar­bų. Už vers­li­nin­ko V. Ro­ma­no­vo par­amą Vil­niaus na­muo­se Mask­vo­je tu­rė­jo at­si­ras­ti vie­tos ir pri­va­čiam vieš­bu­čiui.

V. Ro­ma­no­vo vers­lo im­pe­ri­jai žlu­gus, da­bar ŪBIG ne­baig­tos vyk­dy­ti su­tar­ties, pa­si­ra­šy­tos su UAB Vil­niaus na­mais Mask­vo­je, tei­sės ir par­ei­gos gu­li ant var­žy­ti­nių sta­lo.

Šiuo me­tu nau­jo in­ves­tuo­to­jo Vil­niaus na­mų Mask­vo­je pro­jek­tui, pa­sak G. Po­ciū­no, ne­ieš­ko­ma. „Kol Mask­vos vy­riau­sy­bė ne­nus­ta­tė skly­po, ku­ria­me tu­rė­tų bū­ti sta­to­mi Vil­niaus na­mai Mask­vo­je, užs­ta­ty­mo reg­la­men­tų, to­kio po­rei­kio nė­ra“, - pa­žy­mė­jo UAB Vil­niaus na­mų Mask­vo­je va­do­vas.