Maskvos arbitražas nutraukė V. Antonovo bylą prieš Lietuvą
Mask­vos ar­bi­tra­žas penk­ta­die­nį nu­trau­kė 40 mlrd. Ru­si­jos rub­lių ver­tės (apie 557 mln. eu­rų) bu­vu­sio ban­kru­ta­vu­sio ban­ko „Sno­ras“ di­džiau­sio ak­ci­nin­ko Vla­di­mi­ro An­to­no­vo ieš­ki­nio Lie­tu­vai nag­ri­nė­ji­mą.

Anks­čiau šią sa­vai­tę teis­mas pa­skel­bė ieš­ki­nio nag­ri­nė­ji­mo per­trau­ką, kad ga­lė­tų su­si­pa­žin­ti su V.An­to­no­vo nuo­sta­ta dėl Lie­tu­vos pra­šy­mo pa­lik­ti ieš­ki­nį ne­nag­ri­nė­tą ar­ba jo nag­ri­nė­ji­mą nu­trauk­ti. V.An­to­no­vo at­sto­vas iš­reiš­kė prieš­ta­ra­vi­mą dėl to­kio Lie­tu­vos pra­šy­mo.

Lie­tu­va by­lo­je ne­da­ly­va­vo, pa­si­nau­do­da­ma vals­ty­bės im­uni­te­tu, ku­rį ga­ran­tuo­ja tarp­tau­ti­nė tei­sė. Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad Mask­vos ar­bi­tra­žas ne­tu­ri ju­ris­dik­ci­jos nag­ri­nė­ti šios by­los.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja rugp­jū­čio 12 die­ną ga­vo 557 mln. eu­rų ver­tės V.An­to­no­vo ieš­ki­nį prieš Lie­tu­vą. Bu­vęs ban­ko ak­ci­nin­kas Mask­vos ar­bi­tra­žo teis­me rei­ka­lau­ja iš Lie­tu­vos 40,1 mlrd. rub­lių: 20,2 mlrd. rub­lių (281 mln. eu­rų) už pa­tir­tą tur­ti­nę ža­lą bei 19,9 mlrd. rub­lių (277 mln. eu­rų) – už ža­lą vers­lo re­pu­ta­ci­jai.

Ki­tas bu­vęs „Sno­ro“ ak­ci­nin­kas Rai­mon­das Ba­ra­naus­kas prieš mė­ne­sį in­ter­viu lai­kraš­čiui „Lie­tu­vos ry­tas“ sa­kė, jog ža­da sek­ti V.An­to­no­vo pa­vyz­džiu ir by­li­nė­tis su Lie­tu­va dėl kom­pen­sa­ci­jos už ban­ko na­cio­na­li­za­vi­mą.

Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos teis­mai per­nai nu­spren­dė tuo me­tu Lon­do­ne gy­ve­nu­sius V.An­to­no­vą ir R.Ba­ra­naus­ką iš­duo­ti Lie­tu­vai, ta­čiau pa­sta­rie­ji iš šios vals­ty­bės din­go ir da­bar slaps­to­si Ru­si­jo­je.

A. Bma­bas: „Teis­mai ne­tu­ri ju­ris­dik­ci­jos spręs­ti klau­si­mą prieš valstybę“

Mask­vos ar­bi­tra­žo spren­di­mas nu­trauk­ti 40 mlrd. Ru­si­jos rub­lių ver­tės (apie 557 mln. eu­rų) bu­vu­sio ban­kru­ta­vu­sio ban­ko „Sno­ras“ di­džiau­sio ak­ci­nin­ko Vla­di­mi­ro An­to­no­vo ini­ci­juo­tą by­lą prieš Lie­tu­vą yra tei­sin­gas spren­di­mas, ma­no su by­la ne­su­si­jęs ad­vo­ka­tas.

„Aš ma­nau, kad Mask­vos ar­bi­tra­žas kaip tei­si­nė ins­ti­tu­ci­ja pri­ėmė tei­sin­gą spren­di­mą, nes rea­liai nu­spren­dė, kad teis­mai ne­tu­ri ju­ris­dik­ci­jos spręs­ti klau­si­mą prieš vals­ty­bę. To bu­vo ga­li­ma ti­kė­tis“, – BNS sa­kė ad­vo­ka­tų pro­fe­si­nės bend­ri­jos „Fort“ ad­vo­ka­tas And­rius Bam­ba­las.

Anot jo, V.An­to­no­vas ti­kriau­siai to­liau no­rės by­li­nė­tis su Lie­tu­va ir la­biau­siai ti­kė­ti­na, kad ieš­ki­nį prieš Lie­tu­vą jis pa­teiks Stok­hol­mo Pre­ky­bos rū­mų ar­bi­tra­žui.

„Tai sa­vai­me ne­reiš­kia, kad Mask­vos ar­bi­tra­žas at­me­tė ieš­ki­nį kaip ne­pag­rįs­tą – teis­mas spren­dė, ar jis ga­li spręs­ti gin­čą. Tai ne­reiš­kia, kad An­to­no­vui yra už­kirs­tas ke­lias ki­tuo­se teis­muo­se. Aš net ne­abe­jo­ju, kad jis to­liau by­li­nė­sis. Jis ma­no, kad jo tei­sės bu­vo pa­žeis­tos“, – tei­gė A.Bamb­las.