Maskvoje dėl šnipinėjimo sulaikytas A. Tamošaitis lieka suimtas
Mask­vos Le­for­to­vo teis­mas pra­tę­sė su­ėmi­mą šni­pi­nė­ji­mu įta­ria­mam Lie­tu­vos pi­lie­čiui Aris­ti­dui Ta­mo­šai­čiui.

A. Ta­mo­šai­čio ad­vo­ka­tas Ana­to­li­jus Ab­ri­co­vas BNS pir­ma­die­nį in­for­ma­vo, kad jo gi­na­ma­sis lie­ka su­im­tas iki rug­sė­jo 20-osios.

Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nė sau­gu­mo tar­ny­ba (FSB) ge­gu­žės 20-ąją pra­ne­šė iš­va­ka­rė­se Mask­vo­je su įro­dy­mais su­lai­kiu­si Lie­tu­vos žval­gy­bi­nin­ką, kai šis esą ga­vo slap­tos in­for­ma­ci­jos iš Ru­si­jos pi­lie­čio. Pra­neš­ta, kad lie­tu­vis pri­si­pa­ži­no dir­ban­tis Lie­tu­vos ka­ri­nė­je žval­gy­bo­je. Tuo­met jis bu­vo su­im­tas dviem mė­ne­siams, da­bar su­ėmi­mo ter­mi­nas pra­tęs­tas dar dviem mė­ne­siams.

Tarp Lie­tu­vos ir Ru­si­jos jau ku­rį lai­ką tę­sia­si „šni­pų ka­ras“. Bir­že­lį Ru­si­ja pa­skel­bė su­lai­kiu­si dar vie­ną Lie­tu­vos ka­ri­nės žval­gy­bos par­ei­gū­ną – Lie­tu­vos ir Ru­si­jos pi­lie­tį Jev­ge­ni­jų Ma­tai­tį. Lie­tu­va sa­vo ruo­žtu per pa­sku­ti­nius me­tus pa­skel­bė apie ke­tu­ris šni­pi­nė­ji­mo Ru­si­jai ar­ba Bal­ta­ru­si­jai at­ve­jus, tarp su­lai­ky­tų­jų bu­vo Ru­si­jos FSB dar­buo­to­ju įvar­dy­tas as­muo.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ne­ko­men­tuo­ja nei J. Ma­tai­čio, nei A. Ta­mo­šai­čio su­lai­ky­mo at­ve­jų.