Maskva tikisi, kad Lietuva jai išduos A. Nekrasovą
Mask­va ti­ki­si, kad Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos nu­spręs Ru­si­jai iš­duo­ti opo­zi­ci­jos žur­na­lis­tą And­re­jų Ne­kra­so­vą, ku­rį Kip­ras per­da­vė Lie­tu­vai ir ku­rio pa­ieš­ką Ru­si­ja yra pa­skel­bu­si per In­ter­po­lą.

„Ti­ki­mės, kad Lie­tu­vos val­džia at­siž­velgs į mū­sų krei­pi­mą­si bei ju­ri­di­nį pa­grin­dą ir pa­ten­kins mū­sų pra­šy­mą iš­duo­ti A.Ne­kra­so­vą, tuo pa­čiu pri­im­da­ma ne po­li­ti­zuo­tą, o gry­nai tei­si­nį spren­di­mą“, – ra­šo­ma ket­vir­ta­die­nį Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) pa­skelb­ta­me vie­ša­me par­eiš­ki­me.

Ja­me taip pat reiš­kia­mas nu­si­vy­li­mas Kip­ro spren­di­mu A.Ne­kra­so­vą per­duo­ti Lie­tu­vai, o ne Ru­si­jai. Par­eiš­ki­me pa­brė­žia­ma, kad A.Ne­kra­so­vas kal­ti­na­mas tur­to prie­var­ta­vi­mu.

„To­kių Kip­ro val­džios veiks­mų ne­ga­li­ma kva­li­fi­kuo­ti ki­taip kaip kon­junk­tū­ri­nių. Jie ken­kia tei­sė­tiems Ru­si­jos in­te­re­sams, ne­ati­tin­ka dvi­ša­lių san­ty­kių ir tei­sės nor­mų, tarp jų ir dvi­ša­lio su­si­ta­ri­mo dėl tei­si­nės pa­gal­bos ci­vi­li­nė­se ir bau­džia­mo­sio­se by­lo­se“, – tei­gia­ma URM par­eiš­ki­me.

A.Ne­kra­so­vą pra­ėju­sį mė­ne­sį su­lai­kė Kip­ro po­li­ci­ja, rem­da­ma­si In­ter­po­lo or­de­riu. Ru­sas ne­tru­kus pa­sip­ra­šė po­li­ti­nio prie­globs­čio.

Kip­ras ne­pa­ten­ki­no Ru­si­jos pra­šy­mo A.Ne­kra­so­vą iš­duo­ti Mask­vai ir nu­spren­dė grą­žin­ti jį į Lie­tu­vą, ku­ri yra iš­da­vu­si jam na­cio­na­li­nę vi­zą. Kip­ras rė­mė­si ES tei­sės nuo­sta­ta, kad pra­šy­mą dėl prie­globs­čio svars­to ta ES ša­lis, į ku­rią as­muo at­vyks­ta pir­miau­sia.

Tre­čia­die­nį į Vil­nių at­skri­dęs Ru­si­jos pi­lie­tis pa­pra­šė jam su­teik­ti po­li­ti­nį prie­globs­tį. Jis tvir­ti­no Ru­si­jo­je esąs per­se­kio­ja­mas po­li­ti­niais mo­ty­vais.

Pa­sak A.Ne­kra­so­vo, Ru­si­jo­je jam iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la už tur­to prie­var­ta­vi­mą. Par­eiš­ki­mą dėl to pa­da­vė bu­vęs kon­cer­no „Ka­lash­ni­kov“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, šiuo me­tu Ru­si­jos fe­de­ra­li­nės vals­ty­bės sie­nos inf­ras­truk­tū­ros plė­tros agen­tū­ros va­do­vas Kons­tan­ti­nas Bu­si­gi­nas. Kon­cer­ne, ku­riam jis va­do­va­vo, A.Ne­kra­so­vas su pro­fe­si­ne są­jun­ga sie­kė pa­kel­ti mi­ni­ma­lų dar­bo už­mo­kes­tį.

„Tai as­me­ni­nių sąs­kai­tų su­ve­di­nė­ji­mo už ma­no veik­lą prof­są­jun­go­je, ku­ri vy­ko 2013 me­tais, liu­di­ji­mas“, – sa­kė A.Ne­kra­so­vas.